Информация за компанията

Goodgame Studios е марка на Altigi GmbH

Altigi GmbH
Borselstraße 20
22765 Hamburg
имейл: info@goodgamestudios.com

Упълномощени да представляват фирмата директори:
Armin Busen
Gero Michalschyk

съд на регистрация: Районен съд Хамбург
номер от регистъра: HRB 99869
ДДС ном.: DE253777364

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Валидни от 01.06.2022

1 Предмет; поле
1.1 Общите правила и условия по-долу регулират използването на онлайн и мобилни игри и други услуги, предоставяни от Altigi GmbH/Goodgame Studios (по-долу Goodgame Studios), Borselstraße 20, 22765 Hamburg, на уеб сайтовете на Goodgame Studios и в магазините за приложения.
1.2 Goodgame Studios си запазва правото да разработва непрекъснато своите онлайн игри, мобилни игри и други предложения за услуги, за да гарантира, че те запазват привлекателността си за възможно най-голям брой потребители. Потребителите ще бъдат информирани за това по подходящ начин.
1.3 Онлайн и мобилните игри, както и други услуги, предлагани от Goodgame Studios, са предназначени единствено за забавление. Използването на тези игри или услуги за бизнес или търговски цели е строго забранено. Goodgame Studios уведомява потребителите, че при отделни онлайн или мобилни игри, при които напредването в играта и в някои случаи виртуалните елементи, придобити по време на играта, се нулират, може да се получи връщане към предишна актуализация или към началното състояние на съдържанието. Това може да се случи в частност тогава, когато Goodgame Studios е позволила на потребителя да участва в онлайн или мобилна игра, която все още не е завършена (софт стартиране или бета версия).
1.4 Потребителят се задължава да се увери, че дигиталната му среда е съвместима с техническите изисквания на дигиталния продукт. Преди да сключи договора, потребителят има възможност да разгледа техническите изисквания на адрес https://goodgamestudios.com/requirements.
1.5 В допълнение към настоящите общи правила и условия се прилагат и всички съществуващи правила, свързани със съответната онлайн игра или мобилна игра. В случай на несъответствие между настоящите общи правила и условия и правилата на конкретната игра, настоящите общи правила и условия имат предимство. Освен това се прилагат специфични правила и условия за определени онлайн или мобилни игри, конкретни версии и/или компоненти на онлайн или мобилни игри и индивидуални услуги, предлагани на уеб сайтовете на Goodgame Studios, както е приложимо. Потребителите ще бъдат информирани за всички специфични правила и условия преди използването на съответното предложение по подходящ начин.
1.6 Потребителите разполагат с възможността да използват услугите, предоставяни от договорните партньори на Goodgame Studios за различни онлайн и мобилни игри, както и за други услуги. В тези случаи между потребителя и съответния договорен партньор на Goodgame Studios се сключва отделен договор. Потребителите се информират надлежно относно това преди сключването на договора.
1.7 Други разпоредби или общи правила и условия на потребителя, които се различават от общите правила и условия на Goodgame Studios, се прилагат само ако Goodgame Studios даде предварително съгласие относно валидността им.
2 Сключване на договор
2.1 За да използват онлайн и мобилните игри и други услуги, предоставяни от Goodgame Studios, потребителите трябва да се регистрират и при необходимост да инсталират съответното приложение. Потребителите нямат право да предявяват искания за регистрация или сключване на договор с Goodgame Studios.
2.2. Само физически лица отговарят на условията за регистрация. Само физически лица имат право да са упълномощени потребители (изключват се групи, семейства, брачни партньори или партньори в живота и т.н.).
2.3 Лица, ненавършили 16 години, нямат право да се регистрират.
2.4 Потребителите нямат право да изтеглят мобилни игри чрез Apple App Store, ако това би нарушило законова забрана. Това може да се отнася например за следните случаи:
 • Ако потребителите се намират в страна с наложено ембарго от правителството на САЩ или в страна, класифицирана от правителството на САЩ като страна, подпомагаща тероризма.

 • Ако потребителите са включени в списъка с лица, за които се прилага забрана или ограничение на правителството на САЩ.

2.5 Потребителите трябва да въведат име на играч и обикновено имейл адрес, регистриран на името на потребителя, за да се регистрират за онлайн игрите. Мобилните игри изискват име на играч. Потребителите нямат право да изискват конкретно име на играч. Избраното име на играч не може да нарушава правата на трети лица и да нарушава действащите законови забрани или общоприетото благоприличие. Освен това като име на играч не може да се използват имейл или уеб адрес. Потребителите са длъжни да се погрижат информацията, предоставена на Goodgame Studios при регистрацията, да бъде достоверна и пълна.
2.6 За отделни игри потребителите могат да се регистрират и чрез доставчици - трети страни (например социални мрежи или магазини за приложения за мобилни телефони). За тази цел данните, необходими за регистрация, се вземат от акаунта на потребителя при съответната трета страна - доставчик.
2.7 Регистрацията трябва да се направи лично. Не се разрешава регистрация чрез трети лица, особено трети лица, които регистрират физически лица при различни доставчици на услуги (услуги за регистрация и/или услуги за вход) с търговска цел.
2.8 При успешна регистрация потребителят открива акаунт (по-нататък „Потребителски акаунт“), който управлява самостоятелно. Потребителският акаунт не може да се прехвърля без съгласието на Goodgame Studios.
2.9 Не съществува право на регистрация или активиране.
3 Общи задължения на потребителите
3.1 Потребителски данни
Потребителите се съгласяват да уведомяват незабавно Goodgame Studios за всяка бъдеща промяна в данните, въведени при регистрацията, в частност всяка промяна на имейл адреса. Потребителите се задължават да потвърждават точността на данните при поискване от страна на Goodgame Studios.
3.2 Данни за влизане, идентификационна информация, пароли
3.2.1 Потребителите трябва да пазят всички данни за влизане и пароли и цялата идентификационна информация в строга поверителност.
3.2.2 Термините „данни за влизане“, „идентификационна информация“ и „пароли“ включват всяка последователност от букви и/или знаци и/или цифри, използвана за идентифициране на потребителите и за предотвратяване на използване от неупълномощени трети лица. Паролата не може да съвпада с името на играча и трябва да съдържа комбинация от цифри и букви.
3.2.3 Потребителите се задължават да защитават всички данни за влизане и пароли и цялата идентификационна информация от достъп на трети лица.
3.2.4 Ако даден потребител има основание да смята, че трети лица са получили или може да са получили по неупълномощен начин данни за влизане, идентификационна информация или пароли, той трябва да уведоми незабавно Goodgame Studios и да промени или да изиска от Goodgame Studio да промени неговите/нейните данни. В този случай, както и ако Goodgame Studios разполага с конкретно доказателство за неправомерно използване на данни, Goodgame Studios има право да блокира временно достъпа до потребителския акаунт. Ако е налице доказателство за неправомерно използване на данни, Goodgame Studios се задължава да уведоми потребителя.
3.2.5 Потребителите нямат право да използват данните за влизане на друг потребител при никакви обстоятелства, освен ако правилата на съответната онлайн или мобилна игра или друга услуга не допускат изключения.
3.3 Използване на интернет страниците на Goodgame Studios и съдържанието им
3.3.1 Уеб сайтовете и мобилните игри на Goodgame Studios включват разнообразно съдържание, защитено с търговски марки, авторски права и други средства в полза на Goodgame Studios или трети лица. Освен ако не е разрешено изрично в настоящите общи правила и условия, потребителите нямат право да редактират, копират, разпространяват, възпроизвеждат публично, използват за рекламни цели или използват извън договорно определения обхват който и да е от уеб сайтовете или мобилните игри на Goodgame Studios или съдържанието им или която и да е част от него. Разрешават се само технически копия, предназначени за целите на сърфирането, и постоянни копия, предназначени единствено за лично използване. Информацията за авторските права и имената на марките не може да се променят, скриват или премахват.
3.3.2 Терминът „съдържание“ включва всички данни, изображения, текстове, графични елементи, музика, звуци, последователности от звуци, видеоклипове, софтуерни програми и кодове и друга информация, предоставяна от Goodgame Studios. Терминът „съдържание“ също така включва по-конкретно всички услуги, налични за изтегляне.
3.3.3 Потребителите се задължават да не предприемат каквито и да е действия, които може да компрометират или прекъснат правилното функциониране на уеб сайтовете на Goodgame Studios, които и да е отделни услуги и/или предложения на тях или нейните онлайн и мобилни игри. Потребителите също така се задължават да не предприемат действия, които може да разрешат неупълномощен достъп до данни. Съдържанието може да се извлича само по начин, който не засяга използването на уеб сайтовете и съдържанието на Goodgame Studios от други потребители. Не се разрешава прехвърляне на данни или софтуер, който може да засегне хардуера или софтуера на получателите.
3.3.4 Всяко използване на уеб сайтовете или мобилните игри на Goodgame Studios за търговски цели, в частност рекламни цели, изисква изричното предварително писмено съгласие на Goodgame Studios.
3.3.5 Потребителите нямат право да публикуват съдържание на уеб сайтовете или в онлайн игрите, мобилните игри или други услуги на Goodgame Studios.
3.3.6 Използването на уеб сайтовете на Goodgame Studios чрез анонимна услуга, която скрива реалния IP адрес на потребителя, не е разрешено.
3.4 Използване на софтуер на клиента
В случай на предложения, които изискват предварителното инсталиране на софтуер на клиента, Goodgame Studios предоставя на потребителя неограничено, неизключително, непрехвърляемо, лично и ограничено във времето предвид споразумението с потребителя право да инсталира софтуера на клиента и да го използва за договорените цели в съответствие с настоящите общи правила и условия и правилата на съответната игра. Използването на софтуера за търговски цели по какъвто и да е начин е забранено. Забраняват се промени в софтуера на клиента и обратно преобразуване на отстъпения програмен код в други форми на код (декомпилиране), както и други типове обратно конструиране на различните производствени нива на софтуера, ако не са необходими за осигуряването на работна съвместимост. Goodgame Studios носи отговорност за вреди пред потребителя в съответствие с разпоредбите за законова отговорност.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
4 Специфични условия за използването на онлайн и мобилни игри
4.1 Потребителят има право да участва във всеки кръг (например World, Universe и т.н.) на дадена онлайн или мобилна игра само с един потребителски акаунт, освен ако правилата на съответната играта не допускат изключения. Акаунтите, които нарушават горното правило, може да се изтрият или забранят съгласно условията на т. 9.
4.2 На потребителите се забранява каквато и да е форма на манипулативна намеса в онлайн или мобилните игри. В частност потребителите нямат право да използват мерки, механизми или софтуер, които могат да засегнат функционирането или хода на играта. Потребителите нямат право да предприемат действия, които може да натоварят неоправдано или прекомерно техническия капацитет. Потребителите нямат право да блокират, презаписват или променят съдържание, генерирано от администратора на играта, или да се намесват в играта по какъвто и да е друг начин.
4.3 Потребителите нямат право при никакви обстоятелства
a) да създават или използват измамни механизми, модули и/или проникване или каквито и да е други софтуерни продукти на трети лица, които може да променят резултата от онлайн или мобилните игри;
b) да използват софтуер, който позволява да се събират данни или да се прихваща или събира по друг начин информация във връзка с онлайн и мобилните игри;
c) да използват виртуални елементи извън онлайн или мобилните игри, да закупуват срещу „реални“ пари или да продават или разменят виртуални предмети, които се използват в онлайн или мобилни игри; и/или
d) да продават, купуват или заменят потребителски акаунти.
Това включва всички заобикаляния, подобни действия или действия, които може да имат сходен на горепосочените забрани ефект.
4.4 На потребителите също така се забранява да изпълняват онлайн играта (включително всички отделни уеб страници) с програми, различни от интернет браузъра или софтуера на клиента, който е предоставен. По-конкретно това се отнася за така наречените роботи и други инструменти, предназначени за замяна или допълнение на уеб интерфейса. Също така се забраняват скриптове и изцяло или частично автоматизирани програми, които предоставят предимство на даден потребител пред другите потребители. Това включва функции за автоматично обновяване и други интегрирани механизми на браузъра, ако включват автоматизираните процедури.
4.5 Автоматичното откриване на потребителски акаунти, независимо дали началната страница се показва или не, не е разрешено.
4.6 Goodgame Studios или подизпълнителите, упълномощени от Goodgame Studios, притежават всички и изключителни права върху елементите и виртуалните елементи, които се използват и предоставят в онлайн или мобилните игри. Потребителите придобиват само неизключително право да използват виртуалните елементи за срока на споразумението с потребителя, но в никакъв случай право на собственост.
5 Специфични условия за използването на средства за комуникация (в частност дискусионни форуми, чатове, коментари)
5.1 Goodgame Studios може да предостави на потребителите различни средства за комуникация за въвеждане и публикуване на самостоятелно създадено съдържание на уеб сайтовете на Goodgame Studios, в играта и в социалните мрежи (в частност дискусионни форуми, чатове, блогове, книги за гости и т.н., както и използването на техните функции за коментари, заедно известни като „средства за комуникация“), които потребителят може да използва, когато са налични. В тази връзка Goodgame Studios предоставя на потребителите само техническата среда за обмен на информация. Потребителите обаче нямат право да изискват функции за комуникация.
5.2 Потребителите носят пълна отговорност за съдържанието, което въвеждат и публикуват. Потребителите се съгласяват, че освобождават Goodgame Studios от отговорност във връзка с които и да е законови искове на трети лица, произтичащи от виновно нарушение на задълженията на потребителя. Goodgame Studios изрично се отказва от предявяване на каквито и да е претенции за собственост на съдържанието, публикувано от потребителите.
5.3 В контекста на тези средства за комуникация на потребителите се забранява да публикуват или разпространяват на уеб сайтовете на Goodgame Studios съдържание, което:
a) нарушава приложим закон, противоречи на общоприетото благоприличие или нарушава общите правила и условия или правилата на съответната игра;
b) нарушава търговски марки, патенти, полезни модели или промишлени образци, авторски права, търговски тайни или други права на трети лица;
c) е неприлично, расистко, с елементи на насилие, порнографско, предназначено за възрастни или с друг ефект, който застрашава развитието на децата и възрастните, или е от вредно естество;
d) е с обиден, затормозяващ или опозоряващ характер;
e) включва верижни писма или пирамидални схеми;
f) внушава погрешно, че е предоставено или подкрепяно от Goodgame Studios;
g) включва лични данни, принадлежащи на трети лица, без тяхното изрично съгласие; и/или
h) е търговско, в частност промоционално, по характер.
5.4 Включването на уеб сайтове или имена на фирми или продукти се разрешава само когато не е основно с рекламна цел.
5.5 Всички потребители, които използват тези средства за комуникация, се задължават да използват подходящ и приемлив език. Клеветническата критика или атаките с цел унижение не са разрешени.
5.6 Независимо от които и да е други права съгласно настоящите общи правила и условия, Goodgame Studios има право да премахне изцяло или частично съдържание и въведена информация, които нарушават разпоредбите на настоящите общи правила и условия. Goodgame Studios също така има право да изключва окончателно или временно потребители, които нарушават тези правила, от по-нататъшно използване на средствата за комуникация или да прекрати договора при условията на точка 9.
6 Последици от нарушение на задължение
6.1 Goodgame Studios не носи отговорност за щети, които произтичат от нарушение на задължение от страна на потребителите.
6.2 Независимо от които и да е други допълнителни законови или договорни права, Goodgame Studio има право по собствена разумна преценка спрямо всеки потребител, който нарушава виновно приложими закони, права на трети лица, настоящите общи правила и условия или които и да било действащи допълнителни разпоредби и правила за игри да:
a) премахне съдържание;
b) издаде предупреждение на потребителя;
c) блокира временно или постоянно достъпа на потребителя до определени или всички онлайн и мобилни игри и съдържанието на уеб сайтовете на Goodgame Studios;
d) изключи потребителя, включително от използването на определени функции в игрите (например чат);
e) издаде временна или постоянна виртуална забрана за достъп до играта; и/или
f) прекрати потребителския договор при условията на точка 9 от настоящите общи правила и условия.
6.3 Потребители, които са блокирани или изключени, не могат да влязат в услуга, предоставяна от Goodgame Studios, без предварителното съгласие на Goodgame Studios.
7 Такси за използване
7.1 Потребителите могат да играят практически безплатно онлайн и мобилните игри. Потребителят обаче може да използва пари за закупуване на виртуална валута (например рубини, злато, бижута, „премиум валута“), определени виртуални функции и други услуги (заедно наричани „закупувани функции“) в контекста на онлайн и мобилните игри. Цената на желаната виртуална валута се показва в евро, щатски долари или друга валута, която се използва региона на потребителя. Потребителят може да закупува ползи или виртуални елементи в онлайн и мобилните игри със закупената премиум валута.
7.2 Потребителите ще бъдат информирани отделно относно функциите, налични за закупуване, особено относно това от коя функция се предоставя всяка характеристика, периода на наличност за закупуване на функцията (ако е приложимо), цената на закупуване и наличните начини на плащане във връзка с онлайн или мобилната игра.
7.3 Потребителите могат да подават поръчки за закупуване на наличните функции, като изберат желания елемент и начин на плащане, предлаган в съответната онлайн или мобилна игра, и след това щракнат върху бутона „Закупуване сега“, за да приключат процеса на поръчката. Договорът между потребителя и Goodgame Studios се сключва при успешното завършване на процеса на поръчката.
7.4 Опциите за плащане се различават в зависимост от онлайн или мобилната игра, страната на участника и наличността на пазара на опции за закупуване с техническа възможност за изпълнение. Те се показват на потребителя в началото на процеса на поръчката.
7.5 Парите се събират чрез доставчика на услугата, упълномощен от потребителя за съответния платежен процес, или чрез превод от потребителя; за мобилни игри парите се събират чрез съответния магазин за приложения. В отделни случаи общите правила и условия, включени от упълномощения доставчик на услугата, може да се прилагат в допълнение към общите правила и условия на Goodgame Studios.
7.6 След завършване на платежния процес или получаването на парите по сметката на Goodgame Studios в случай на превод, Goodgame Studios предоставя закупените функции в акаунта на потребителя.
7.7 В мобилните игри в уеб сайтовете на отделни бизнес партньори и в онлайн и мобилните игри, интегрирани в социални мрежи, процедурата по сключването на договора може да се различава от описаната по-горе. В тези случаи потребителите ще се уведомяват относно конкретната процедура за сключване на договор.
7.8 Потребителят потвърждава и гарантира, че цялата информация, предоставена в контекста на дадена платежна транзакция (по-конкретно банкова сметка, номер на кредитна карта и т.н.), е пълна и вярна.
7.9 Goodgame Studios си запазва правото да увеличава или намалява таксите за всички отделни функции във всички случаи на закупуване на функции, налични за закупуване, в бъдеще.
7.10 В случай на неизпълнение се начислява законна лихва. Goodgame Studios също така има право да блокира потребителски акаунти, да предявява искове за възстановяване на последващи вреди и да прекратява услуги.
7.11 Ако за Goodgame Studios възникнат начисления със задна дата или такси за анулиране по вина на потребителя (включително недостатъчен баланс в акаунта), потребителят се задължава да заплати всички свързани с това разходи.
8 Обезщетяване и ограничаване на отговорността
8.1 Потребителите носят пряка отговорност пред трети страни за нарушаване на правата им. Потребителите се съгласяват да обезщетяват Goodgame Studios в съответствие със законовите разпоредби за всички вреди, които възникват от виновното неизпълнение на задълженията съгласно настоящите общи правила условия, по-специално ако тези вреди възникнат в резултат на искове от трети страни. Това може да включва и всички разходи във връзка с правната защита на Goodgame Studios, включително всички съдебни разноски и адвокатски хонорари. Това условие не се прилага, ако потребителят не е отговорен за нарушението.
8.2 Отговорността на Goodgame Studios на каквото и да е правно основание, независимо дали е ненадлежно поведение във връзка с договора или нарушение на задължение, се определя окончателно в съответствие със следните правила:
8.2.1 Goodgame Studios носи отговорност за умисъл и груба небрежност без ограничение, но само за лека небрежност в случай на нарушаване на съществени договорни задължения. При нарушаване на такива договорни задължения отговорността се ограничава до обичайните за договора вреди.
Както е посочено по-горе, „съществени договорни задължения“ са задълженията, на които потребителят може да разчита и които гарантират, че договорът се изпълнява в съответствие с разпоредбите му и постига договорената в него цел.
8.2.2 Всички други видове отговорност на Goodgame Studios се изключват.
8.2.3 Goodgame Studios препоръчва на потребителите да архивират данните си редовно, за да избегнат излишни щети.
8.2.4 Ограниченията на отговорността по-горе не се прилагат в случай на изрични гаранции, предоставени от Goodgame Studios, или на умисъл или за вреди в резултат на смърт, загуба на крайник или влошаване на здравето. Отговорността остава незасегната съгласно Закона за продуктовата отговорност на Германия (German Product Liability Act).
9 Срок на договора; изтриване на потребителски акаунти
9.1 Освен ако не е указано друго за съответната онлайн игра, мобилна игра или друга услуга, договорът за използването на уеб сайта, онлайн и мобилните игри и други предложения за услуги на Goodgame Studios е безсрочен. Договорът влиза в сила при одобрението или активирането на даден акаунт от Goodgame Studios.
9.2 Договорът може да се прекрати по всяко време от всяка от страните. Прекратяването на договора от страна на Goodgame Studios влиза в сила след един месец. Прекратяването на договора от страна на потребителя влиза в сила незабавно. Изтриването на данните, предоставени от потребителя на Goodgame Studios—или молба от потребителя за изтриването на посочените данни—ще се счита за прекратяване на договора от страна на потребителя.
9.3

Всяка страна има право да прекрати договора с причина, без да предоставя предизвестие. Ако причината е нарушение на задължение, произтичащо от настоящите общи правила и условия, прекратяването се разрешава само след изтичане на срока, определен за коригиращо действие, или след безрезултатно предупреждение. Определянето на срок за коригиращо действие и предупреждение са излишни също при наличието на специални обстоятелства, които, при вземане под внимание на интересите и на двете страни, оправдават незабавно прекратяване.

Условия, оправдаващи незабавно прекратяване от страна на Goodgame Studios, съществуват в частност ако

a) се демонстрира поведение, което засяга значително играта на другите играчи;
b) се използват измамни механизми, модули и/или „проникване“, както и други видове софтуер, инструменти или скриптове, които променят процеса или механизмите на играене на онлайн или мобилните игри;
c) трети лица използват даден потребителски акаунт, освен ако правилата на играта не допускат конкретни изключения;
d) потребителят използва потребителския акаунт на трето лице или повече от един акаунт за дадена онлайн игра, освен ако правилата на играта не допускат конкретни изключения;
e) потребителят на виртуални предмети, които се използват в онлайн или мобилните игри, използва тези предмети извън онлайн или мобилните игри, опитва се да ги закупи или продаде срещу „реални“ пари или се опитва да ги използва за бартер;
f) потребителят е продал, закупил или разменил потребителски акаунт без съгласието на Goodgame Studios;
g) потребителят нарушава виновно законите, които защитават другите лица или Goodgame Studios;
h) потребителят нарушава умишлено настоящите общи правила и условия, други регулаторни разпоредби и/или правилата на играта; и/или
i) Goodgame Studios е загубила правото да оперира със съответната онлайн или мобилна игра, в частност поради прекратяване на лицензионно споразумение или поради официално или законно решение.
9.4 Прекратяването се извършва в писмен вид. Клиентът може да прекрати договора и онлайн чрез натискане на съответния бутон и в съответствие с точка 9.2.
9.5 В случай на продължителна неактивност Goodgame Studios има право да изтрие неактивния потребителски акаунт с надлежно предизвестие. Продължителността на неактивността може да варира в зависимост от онлайн играта или мобилната игра, но обикновено е между 90 и 240 дни. След прекратяването Goodgame Studios има правото да изтрие потребителския акаунт в края на договора и по собствена разумна преценка в рамките на приложимото право.
10 Онлайн решаване на спорове
10.1 Европейската комисия предлага платформа за онлайн решаване на спорове между потребители и онлайн търговци (платформата ОРС). Платформата ОРС е достъпна на следната връзка: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.
10.2 Може да се свържете с нас през платформата ОРС. Въпреки това не възнамеряваме да участваме в процедура за решаване на спор пред потребителски арбитражен съд и не сме задължени да го правим. Ще се свържем с потребителите си директно, ако те ни потърсят.
11 Приложимо право
Прилагат се законите на Федерална република Германия. Конвенцията за договорите за международна покупко-продажба на стоки на ООН (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods; CISG) не се прилага. Задължителните разпоредби на страната, в която жовее потребителят, остават незасегнати от това правно решение.
12 Изменения на настоящите общи правила и условия; други разпоредби
12.1 Goodgame Studios си запазва право да променя настоящите правила и условия (a) в случай на каквито и да е изменения в резултат на законодателни промени; (b) в случай на каквито и да е изменения в резултат на решения на Върховния съд; (c) по технически причини; (d) с цел поддържане на операциите на фирмата; (e) в случай на промяна в пазарните условия; и/или (f) в полза на потребителя. Няма да се извършват изменения, които нарушават съществено баланса на договорните отношения между страните. Потребителите ще се уведомяват за всяко изменение на общите правила и условия чрез уеб сайта на Goodgame Studios или чрез съответната онлайн или мобилна игра най-малко шест седмици преди планираната дата на влизане в сила на конкретното изменение. Друга възможност е Goodgame Studios да изпрати на потребителите изменените общи правила и условия по имейл или да ги уведоми, че изменените общи правила и условия са достъпни чрез уеб сайтовете на Goodgame Studios. Потребителят има право да отправи възражение срещу всяко изменение в срок от четири седмици. Правилата и условията се считат за приети ако потребителят запази мълчание по време на срока от четири седмици или отвори отново играта след получаване на уведомлението за изменените правила и условия. Goodgame Studios ще уведомява изрично потребителите за срока от четири седмици, правото на отказ и правните последици от запазване на мълчание.
12.2 Потребителите имат право на обезщетение само ако техните насрещни искове са правно обосновани или са приети от Goodgame Studios и са неоспорени или произтичат от настоящото двустранно правно отношение. Потребителите могат да упражнят правото на задържане, при условие че е свързано с искове, които произтичат от настоящия договор.
12.3 Goodgame Studios обикновено комуникира с потребителя по имейл, освен ако не е указано друго в настоящите правила и условия. Потребителите трябва да проверяват редовно имейл акаунта си, указан при регистрацията, за получаване на съобщения от Goodgame Studios. Когато се свързват с Goodgame Studios, потребителите трябва да указват онлайн или мобилната игра и потребителския акаунт, за които се отнася съобщението.
12.4 Ако разпоредба от настоящите правила и условия е или се окаже недействителна и/или противоречи на законодателните разпоредби, действителността на останалите разпоредби на настоящите правила и условия остава незасегната.

***

Забележки относно лицензите:

Дизайнът на игрите на Goodgame Gangster е лицензиран от Playa Games GmbH.

„Twemoji“ емоджи графиките от Twitter, Inc. и други сътрудници са лицензирани в съответствие със CC-BY 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Отказ

Ако закупите виртуална валута или виртуални стоки от нас срещу заплащане (всяко „Договор“), считано от 13 юни 2014 г., всеки от тези Договори се регулира от правото на отказ по-долу.

Право на отказ
Имате право да се откажете от настоящия Договор, без да посочвате причини за това, в срок от четиринадесет дни.
Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на сключване на Договора.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (Altigi GmbH/Goodgame Studios, Borselstraße 20, 22765 Hamburg, имейл адрес: odr@goodgamestudios.com) за решението си да се откажете от Договора с недвусмислено заявление (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.
За да спазите срока за отказ, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ.

Последици от анулирането
В случай на ефективно анулиране, получените от всяка от страните обезщетения се връщат, а всяко използване се отменя. В случаите, когато предоставените услуги не могат да бъдат върнати изцяло или частично или само в нарушено състояние, потребителят ще бъде задължен да предостави компенсация, ако е приложимо. Задълженията за възстановяване на плащания трябва да бъдат изпълнени в рамките на 30 дни. Срокът започва да тече за потребителите от момента на подаване на анулирането, а за Altigi GmbH – от момента на получаването му.

Информация
Ако Договорът е за предоставяне на услуги, Вашето право на отказ изтича, когато услугата е напълно изпълнена и ако изпълнението е започнало с Вашето предварително изрично съгласие и потвърждение, че знаете, че ще загубите правото на отказ, след като Договорът е изцяло изпълнен.
Ако Договорът е за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, Вашето право на отказ изтича, когато изпълнението е започнало с Вашето предварително изрично съгласие и сте потвърдили, че знаете, че по този начин ще загубите правото си на отказ.

Стандартен формуляр за отказ
(complete and return this form only if you wish to withdraw from the contract)
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 • До
  Altigi GmbH/Goodgame Studios
  Borselstraße 20
  22765 Hamburg
  Имейл адрес: odr@goodgamestudios.com
 • С настоящото уведомявам/уведомяваме (*), че се отказвам/отказваме (*) от сключения от мен/нас (*) договор за покупка на следните стоки (*)/за предоставяне на следната услуга (*)
 • Поръчано на (*)/получено на (*)
 • Име на играта
 • Име на играча
 • Имейл адрес
 • Подпис на потребителя(ите) (само в случай че настоящият формуляр е на хартия
 • Дата

(*) Ненужното се зачертава.

Правила за поверителност за онлайн услуги

Използването на този уеб сайт може да включва обработката на лична информация. Намерението ни е следната информация да Ви предостави кратък преглед на тези процеси, за да можете да ги разберете. За да гарантираме безпристрастна обработка, бихме искали също така да Ви информираме за вашите права съгласно Европейския регламент за обща защита на данните (GDPR) и Германския федерален закон за защита на данните (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Goodgame Studios (Altigi GmbH), Borselstraße 20, 22765 Hamburg (наричани по-долу „ние“ или „нас“) отговарят за обработката на данните.

Съдържание:

 1. Свържете се с нас
 2. Обща информация за обработката на лични данни
 3. Срок на съхранение
 4. Предаване на данни
 5. Форма за контакт
 6. Регистрация и влизане
 7. Facebook Connect
 8. Обработка на данни в нашите игри
 9. Плащания, извършени на нашия уеб сайт
 10. Общност (Форум)
 11. Publisher Backend
 12. Кандидатстване за работа
 13. Бюлетин
 14. Използване на имейл адрес
 15. Проучвания
 16. Обработка на файлове с данни на сървъра
 17. Bugsnag
 18. Борба с измамите
 19. Бисквитки
 20. Facebook (Visitor Action Pixel)
 21. Информация за нашата страница във Facebook
 22. Google Analytics
 23. Маркетингови услуги на Google
 24. Microsoft Bing Ads
 25. Twitter проследяване на конверсии
 26. Taboola
 27. Анализ на реклама в уебсайтове на трети страни
 28. Интегрирани услуги и съдържание на трети страни
 29. Рекламиране в игри
 30. Вашите права
 31. Право на възражение
 32. Неприкосновеност на непълнолетните
 33. Служител за защита на данните
 34. Жалби до правителствени органи

 

1.    Свържете се с нас

Ако имате въпроси или предложения относно тази информация или искате да се свържете с нас, за да упражните правата си, моля, свържете се с нас чрез: https://support.goodgamestudios.com/

2.    Обща информация за обработката на лични данни

Използването на предлаганите от нас продукти и услуги може да доведе до обработка на лични данни. Терминът „лични данни“ съгласно закона за защита на данните се отнася до цялата информация, отнасяща се до конкретно лице или лице, което може да бъде идентифицирано. IP адресът може също да се разглежда като лични данни. За всяко устройство, свързано към интернет се задава IP адрес от доставчика на интернет услуги, така че да може да изпраща и получава данни. Когато използвате уеб сайта, ние събираме данните, които Вие предоставяте сами. Освен това, когато използвате уеб сайта, ние автоматично събираме определена информация за използването му от Вас.

Ние обработваме личните данни в съответствие със съответните разпоредби за защита на данните на GDPR и немския BDSG. Ще обработваме данни само когато ни е разрешено по закон да го направим. Когато използвате този уеб сайт, ние ще обработваме лични данни само с Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква a) от GDPR) за изпълнението на договор, по който сте страна, или за да предприемем стъпки по Ваша молба преди да сключим договор (чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDRP), за да се спази правното задължение (чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква в) от GDPR) или ако обработването е необходимо за целите на нашите правни интереси или правните интереси на трета страна, освен когато такива интереси имат приоритет пред вашите интереси или основни права и свободи, които изискват защита на личните данни (чл.6, ал.1, изречение 1, буква е) от GDPR).

3.    Срок на съхранение

Освен ако не е посочено друго в следващите раздели, ние ще съхраняваме данните само толкова дълго, колкото е необходимо, за да постигнем целите на обработката или да изпълним нашите договорни или законови задължения.

4.    Предаване на данни

Освен ако не е посочено друго в следващите раздели, данните ще се обработват на сървърите на доставчици на технически услуги, използвани от нас за тази цел. Тези доставчици на услуги ще обработват данните само след като получат изрични указания и са договорно задължени да гарантират адекватни технически и организационни мерки за защита на данните.

Доколкото се позоваваме на интегрирани услуги на други доставчици в настоящата Декларация за защита на данните, може да се приеме, че личните данни ще бъдат предадени на посочените централи на тези доставчици. Тези доставчици могат да се намират в така наречената трета страна извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. Допълнителна информация може да бъде намерена в разделите, описващи всяка услуга.

5.    Форма за контакт

Нашият уеб сайт съдържа форма за контакт, чрез която можете да ни изпращате съобщения. Прехвърлянето на данните Ви е криптирано.

Правното основание за обработката на тези данни е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDPR. Всички полета за данни, означени като задължителни, се изискват за обработка на Вашата заявка. Ако не са предоставени, Вашата заявка не може да бъде извършена. Предоставянето на допълнителни данни е доброволно. Друга възможност е да ни изпратите съобщение до имейл адреса за контакт.

6.    Регистрация и влизане

За да използвате определени функции в приложението е необходима регистрация чрез уеб сайта. Изискваната информация може да се види на екрана за регистрация. Необходимо е да се предостави информацията, означена като задължителна, за да завършите процеса по регистрация. Предоставените данни ще бъдат обработени с цел предоставяне на услугата. Правното основание за тази обработка е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDPR. Ние съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото сте регистрирани при нас, освен ако не ги изтриете предварително.

7.    Facebook Connect

Също така ви предлагаме възможността за по-лесна регистрация за нашите игри и услуги чрез Facebook. За целта можете да използвате Вашия съществуващ потребителски профил във Facebook. Като щракнете върху връзката „Влизане чрез Facebook“, можете да използвате този метод на регистриране чрез нашия онлайн портал. За да направите това, Ви е необходим акаунт във Facebook или достъп до Facebook.

Ако желаете да се регистрирате за наша услуга чрез Вашия акаунт във Facebook, първата стъпка от процеса на регистриране ще Ви пренасочи незабавно към Facebook. След това Facebook ще Ви подкани да влезете или да се регистрирате. При никакви обстоятелства няма да получим Вашите лични данни за достъп (потребителско име и парола).

Във втората стъпка ще свържете Вашия профил във Facebook с услугата, за която желаете да се регистрирате. На този етап ще Ви бъде указано какви данни от Вашия профил във Facebook ще се предадат на нас. Тази информация обикновено е Ваша „публична информация“ във Facebook и информация, която сте предоставили като публично налична или сте разрешили за съответното приложение. Информацията от този тип включва основно Вашето име, изображение на профила и снимка на корицата, Вашият пол, мрежи, потребителско име (URL адрес към Facebook), потребителски ИД номер (ИД във Facebook). Също така ще използваме имейл адреса, който сте записали във Facebook, за да се свързваме с Вас извън Facebook. Можете да прегледате публичната информация във Вашия профил чрез менюто „Общи настройки на акаунта“ на Вашия профил във Facebook (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Правното основание за събиране и съхранение на данни е Вашето съгласие по смисъла на чл. 6, ал 1, изречение 1, буква а) от GDPR. Ако желаете да премахнете връзката между Facebook Connect и нашата услуга, влезте във Facebook и извършете необходимите промени във Вашия профил. След това вече няма да имаме право да използваме информация от Вашия профил във Facebook.

8.    Обработка на данни в нашите игри

В нашите игри можем да проследяваме и оценяваме различни действия на ниво играч. Това включва специално данните за контакт, предоставени по време на регистрацията, както и Вашите действия по време на игрите. За тази цел събираме Вашите данни за връзка, като например Вашия IP адрес. Трябва да можем да обработваме тази информация, за да изпълним операциите по игрите. Следователно тя се обработва въз основа на чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDPR.

9.    Плащания, извършени на нашия уеб сайт

По принцип можете да се насладите на нашите игри, без да се налага да предоставяте лични данни за контакт. Ако плащате за зареждащи се дейности в нашите игри, Вашите лични данни ще бъдат събрани от съответните доставчици на платежни услуги.

Всички данни, свързани с плащането, като например Вашите данни за контакт и плащане, първоначално се събират и обработват от съответния доставчик на платежни услуги. Правното основание за обработка на тези данни е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDPR.

За плащанията събираме геолокацията на Вашия IP адрес, което ни позволява да определим в коя държава се намирате. Правното основание за събиране на тези данни е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква в) от GDPR, като обработката е необходима за спазване на правно задължение. Правното задължение произтича от Директива 2006/112/ЕО (Директива MOSS).

Също така получаваме информация от доставчици на платежни услуги, свързани с предотвратяване на измамите при плащане. Правното основание за събиране на тези данни е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR, като обработката обслужва правните интереси на нашата компания.

10. Общност (Форум)

За да използвате нашите форуми трябва да предоставите лични данни за регистрация, като например Вашето потребителско име и имейл адрес. И-мейл адресът не се вижда от други потребители. Регистрацията е необходима, за да можем да накажем възможни нарушения на нашите указания за Общността, като изключим отговорните за тези нарушения от форума. Правното основание за съхранение на тези данни е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDPR.

Нашият форум се следи от модератори. За да предотвратим и накажем сериозни нарушения, наблюдаваме Вашия IP адрес. Събирането на тази информация за борба с измамите се основава на нашите правни интереси в съответствие с чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR и служи за защита на нашия форум. Изрично си запазваме правото да изтрием Вашите коментари, ако има възражение срещу тях от трети страни, че са незаконни. Можете да възразите на това съхранение на горепосочените данни по всяко време.

11. Publisher Backend

Компанията ни използва така нареченото „Publisher Backend“, в което компании и частни лица могат да се регистрират, за да участват в нашата програма за издатели. За тази цел събираме и обработваме Вашите данни за контакт и плащане, които изискваме в съответствие с чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDPR за изпълнение на съответните договорни отношения.

12. Кандидатстване за работа

Можете да кандидатствате за работа при нас чрез нашия уеб сайт в раздел „Кариери“. За тази цел събираме от Вас лични данни за контакт, които конкретно включват Вашето име, CV, мотивационно писмо и друго предоставено от вас съдържание.

Данните за личните Ви приложения ще бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани само за целите, свързани с Вашия интерес към настоящи или бъдещи трудови правоотношения с нас и действителната обработка на Вашето заявление. Вашето онлайн заявление ще бъде обработено и използвано само от съответните лица за контакт в нашата компания. Всички служители, натоварени с обработката на данни, са задължени да запазват поверителността на Вашите данни.

Използваме софтуера на softgarden e-recruiting GmbH за обработка на заявления (Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin, Germany).

Правното основание за събиране на тези данни е раздел 26 от BDSG 2018 г.

13. Бюлетин

В следващия раздел ще Ви информираме за нашия бюлетин, както и за други видове бизнес имейли и електронни съобщения, както и за правото Ви да възразите. Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате да го получавате и се съгласявате с описаните по-долу процеси. Правното основание е Вашето съгласие съгласно чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква а) от GDPR и раздел 7, ал. 2, т. 3 от немския Закон срещу нелоялната конкуренция (UWG). Не включваме следната информация под термина „рекламна комуникация“: Информация за технически и организационни процеси и информация, свързана с предоставянето на услуги на нашите потребители.

За да се абонирате за нашия бюлетин, използваме процедурата за двойно включване, която служи за потвърждаване на Вашия имейл адрес. Това потвърждение е необходимо, за да не може никой да се регистрира с чужд имейл адрес. Абонаментите за бюлетина се записват, за да може да се предостави доказателство за процеса на регистрация в съответствие с правните изисквания. Това включва съхранение на самото влизане, времето за потвърждение, както и IP адреса. Всички промени в данните Ви, съхранявани при доставчика на услуги, който изпраща бюлетините, също се записват. Обработката на тези данни е необходима, за да може да се докаже, че е дадено съгласие. Правното основание е резултат от нашето законово задължение да документираме вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква в) във връзка с чл. 7, ал. 1 от GDPR).

Бюлетините се изпращат с помощта на външен доставчик на услуги, базиран в ЕС, когото сме ангажирали за тази обработваща дейност в съответствие с правните изисквания. Бюлетините съдържат пиксели, които се извличат от сървъра на доставчика на услуги, който изпраща бюлетина, веднага след отварянето на бюлетина. В рамките на това извличане се събират някои данни, като например вашия IP адрес и час на извличане. Тази информация се използва за техническо подобрение или за анализиране на целевите групи и тяхното поведение при четене въз основа на местоположенията им за извличане (което може да се определи чрез IP адреса) или времето за достъп. Събирането на статистически данни включва също определянето дали и кога се отварят бюлетините и кои връзки се кликват и кога са били кликнати. По технически причини тази информация може да бъде свързана с отделните получатели на бюлетини. Тези анализи са предназначени основно да ни помогнат да определим навиците за четене на нашите потребители и да адаптираме нашето съдържание към тях или да изпращаме различно съдържание въз основа на интересите на потребителите. Персонализираният анализ се извършва с ваше съгласие, което получаваме при събирането на имейл адреса ви. Правното основание е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква а) от GDPR. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време и това решение да влезе в сила с бъдеща дата. Можете да направите това лесно, като използвате връзката в долната част на всяко от нашите съобщения или като използвате нашата форма за поддръжка. За съжаление не можете да заявите отделни отменяния за доставчика на услуги, който изпраща бюлетина или за статистическия анализ. Ако искате да отмените, трябва да отмените целия абонамент.

14. Използване на имейл адрес

Можем да използваме имейл адреса, който сте дали по време на регистрация или плащане, за да ви информираме за други подобни продукти и услуги, които предлагаме. Това служи на нашия законен интерес да се свързваме със съществуващи клиенти с цел директен маркетинг. Правното основание е чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR във връзка с § раздел 7 (3) от Закона срещу нелоялната конкуренция Можете да оттеглите разрешението си по всяко време, без да предизвикате никакви разходи, различни от транзакционните, според основните тарифи. За да го направите, трябва да се отпишете, като кликнете връзката, който присъства във всеки имейл.

15. Проучвания

От време на време извършваме проучвания за удовлетвореността на клиентите от нашите игри. За тази цел събираме и обработваме Вашите данни за контакт, както са предоставени в проучванията.

Правното основание за използването на тази информация е Вашето съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква а) от GDPR. Вашето участие в проучването е доброволно. Вашето съгласие за използването му може да бъде оттеглено по всяко време.

Ние използваме услугите на SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, „SurveyMonkey“) за провеждане на проучванията. SurveyMonkey събира допълнителна информация от участниците под формата на бисквитки, които са предназначени единствено да гарантират, че услугата за проучване е напълно използваема и че проучванията протичат по предназначение.

Правното основание за обработката на тази допълнителна информация е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Ако не участвате в нашето проучване, няма да бъде събрана лична информация.

Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

16. Обработка на файлове с данни на сървъра

Когато използвате нашия уеб сайт само за информационни цели, общите данни първоначално се съхраняват автоматично (т.е. не чрез регистрация) и се предават на нашия сървър от Вашия браузър. По подразбиране те включват: Типът/версията на браузъра, използваната операционна система, страницата, в която сте влезли, страницата, която сте посетили по-рано (адрес на препращащия URL адрес), IP адресът, датата и часът на заявката на сървъра и кода за състоянието на HTTP.

Обработката се извършва за целите на нашите правни интереси, чието правно основание е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Тази обработка се използва за техническа администрация и сигурност в уеб сайта.

17. Bugsnag

Използваме услугата Bugsnag на Bugsnag Inc. (САЩ) в някои от игрите си. Тази услуга ни позволява бързо да откриваме грешки в игрите си, които са причинили неизправност или срив, като така подобряваме услугата си. Ако се появи грешка, ИД на играча, името на играча и – ако е приложимо – подробности за страницата или приложението, където се е появила грешката, както и данните, вградени в тях, се изпращат на Bugsnag за оценка на грешката.
Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС. Можете да намерите повече информация в правилата за поверителност на Bugsnag: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Правното основание за обработката е член 6, параграф 1, буква е) от GDPR, тъй като услугата следва легитимния ни интерес да разрешаваме технически грешки по насочен начин. Изпращането на горепосочената информация до Bugsnag е технически наложително. Възражения срещу тази обработка ще се приемат от екипа ни по поддръжката: https://support.goodgamestudios.com/

18. Борба с измамите

Ние обработваме псевдонимна информация, като например IP адреса или идентификационния номер на устройството, за анализ на сигнали, за да идентифицираме измами от трети страни в контекста на придобиването на клиенти. За да постигнем това, ние сме подкрепени от външни доставчици на услуги, за които гарантираме, че са ангажирани със същите правни изисквания.

Правното основание е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Тази обработка допринася за организационната сигурност на уеб сайта.

19. Бисквитки

Използваме бисквитки на нашия уеб сайт. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват от Вашия браузър, когато посещавате даден уеб сайт. Това идентифицира използвания браузър и може да бъде разпознат от нашия уеб сървър. Доколкото това използване на бисквитки води до обработката на лични данни, правното основание за това е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Този начин на обработка служи на нашия правен интерес да направим нашия уеб сайт по-лесен, ефективен и сигурен.

Повечето от бисквитките, които използваме, са известни като „сесийни бисквитки“. Те се изтриват след края на посещението Ви. Други бисквитки” („постоянни бисквитки“) автоматично се изтриват след определен период, който може да се различава в зависимост от “бисквитката”. Можете да изтриете бисквитките” по всяко време от настройките за защита на Вашия браузър. Можете да възразите по принцип използването на бисквитки” чрез настройките на Вашия браузър.

Имайте предвид, че като изтриете бисквитките ни или изключите бъдещите бисквитки, може да изгубите достъп до определени зони или функции.

Ако искате само да ограничите рекламните бисквитки на трети страни, можете да го направите, като посетите Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/).

20. Facebook (Visitor Action Pixel)

Използваме „visitor action pixels“ от Meta Platforms, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, или, ако се намирате в ЕС, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland („Facebook“)) на нашия уеб сайт.

Това позволява поведението на потребителите да бъде проследявано, след като бъдат пренасочени към уеб сайта на доставчика, като кликнат върху реклама във Facebook. Това ни позволява да измерваме ефективността на Facebook рекламите за целите на статистическите и пазарни проучвания. Събраните по този начин данни са анонимни за нас, т.е. не виждаме личните данни на отделните потребители. Тези данни обаче се съхраняват и обработват от Facebook, затова Ви информираме въз основа на нашите познания за ситуацията. Facebook може да свърже тази информация с вашия Facebook профил и да я използва за собствени рекламни цели, в съответствие с политиката на Facebook за използване на данни https://www.facebook.com/about/privacy/. Можете да разрешите на Facebook и нейните партньори да поставят реклами във и извън Facebook. Бисквитките също могат да се съхраняват на компютъра Ви за тези цели.

Правното основание за използването на тази услуга е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Можете да възразите срещу събирането на данни Ви чрез Facebook pixel или срещу използването на Ваши данни за целите на показването на Facebook реклами, като се свържете със следния адрес: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

21. Информация за нашата страница във Facebook

Когато посещавате нашите страници във Facebook, които използваме за представяне на нашата компания, отделни продукти или услуги, някои от личните Ви данни ще бъдат обработвани. Единственият администратор на данни, отговарящ за обработката на лични данни, е Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия, накратко – „Facebook“). Допълнителна информация за обработката на лични данни от Facebook може да намерите тук: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Обработка на аналитична информация от страницата

Facebook ни предоставя анонимна статистика и аналитична информация за нашата страница във Facebook, която ни помага да разберем видовете действия, които хората предприемат на страницата (т.нар. „Аналитична информация от страницата“). Тази Аналитична информация от страницата се създава въз основа на определена информация за лицата, посетили нашата Страница. Това обработване на лични данни се извършва от Facebook и от нас като съвместни администратори на данни. Обработката обслужва нашия легитимен интерес да оценяваме видовете действия, които се предприемат на страницата, както и за подобряване на нашата Страница въз основа на тези заключения. Правното основание за тази обработка е чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR. В никакъв случай не можем да присвоим информацията, получена чрез Аналитичната информация от страницата, към конкретен профил във Facebook, като използваме данните от харесванията на нашата страница.

Постигнахме споразумение с Facebook за споделяне на съвместна отговорност за обработката, в което е установена подялба на задълженията по защитата на данните между нас и Facebook. Подробности за обработката на лични данни с цел създаване на аналитична информация от страницата и споразумението, сключено между нас и Facebook, можете да намерите на адрес https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Обработка на данни, които се предоставят на нас чрез нашите страници във Facebook

Ние също така обработваме данните, които сте ни предоставили чрез нашите страници във Facebook. Такава информация може да бъде Вашето потребителско име във Facebook, името на играча в някоя от нашите игри, данните за контакт или съобщенията до нас. Ние обработваме тези лични данни само ако преди това изрично сме Ви помолили да споделите тези данни с нас, например като част от проучване или конкурс. Тази обработка ще бъде извършена от нас като единствения администратор на данни.

Ако сте ни изпратили данни поради участие в конкурс, ние ще ги обработим само ако е необходимо да Ви изпратим награда. След връчването на наградата или ако не спечелите, данните Ви ще бъдат изтрити. Правното основание за тази обработка е чл. 6, ал. 1, буква б) от GDPR.

Личните данни, които сме събрали чрез проучвания, ще бъдат обработвани в анонимна форма, за да се гарантира, че клиентите са доволни от нашите предложения. Тази обработка служи на нашия легитимен интерес непрекъснато да подобряваме нашите предложения, а правното основание за това е чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR.

22. Google Analytics

Използваме услугата Google Analytics от Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; „Google“)‎, за да анализираме посетителите на нашия уеб сайт. Google използва бисквитки. Информацията, генерирана от бисквитката за използването на онлайн продукта или услугата от потребителите, обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google ще използва тази информация от наше име, за да оцени използването на нашите онлайн продукти и услуги от потребителите, да състави отчети за дейностите в тези онлайн продукти и услуги и да ни предостави допълнителни услуги, свързани с използването на тези онлайн продукти и услуги и използването на интернет. Псевдонимните потребителски профили могат да бъдат създадени от обработените данни.

Използваме Google Analytics само с активирана IP анонимност. Това означава, че Google ще съкрати IP адреса на потребителите в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде предаван на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там.

IP адресът, предаван от браузъра на потребителя, не се обединява с други данни на Google. Потребителите могат да предотвратяват съхраняването на “бисквитки”, като съответно коригират настройките на своя браузър.

Правното основание за използването на тази услуга е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Потребителите могат да предотвратят събирането на данни, генерирани от бисквитки, като изтеглят и инсталират приставката за браузър, която е достъпна на следната връзка: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Прехвърляне на данните ви към САЩ не може да бъде изключено.
Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

23. Маркетингови услуги на Google

На нашия уеб сайт използваме услуги за маркетинг и ремаркетинг на Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; „Google“)‎. Тези услуги ни позволяват да показваме реклами по по-целенасочен начин, за да представяме реклами, представляващи интерес за потребителите. Чрез ремаркетинг рекламите и продуктите се показват на потребителите, свързани с интереси, установени по активност в други уеб сайтове в мрежата на Google. За тези цели се използва код от Google, когато се влиза в нашия уеб сайт и в уеб сайта се включват означенията за (ре)маркетинг. С тяхна помощ отделна бисквитка, т.е. малък файл, се съхранява на устройството на потребителя (могат да се използват подобни технологии вместо бисквитки). Бисквитките могат да се задават от различни домейни, включително google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com или googleadservices.com. Този файл записва кои приложения потребителите са посетили, от кое съдържание се интересуват и кои оферти са били използвани. Освен това се съхранява техническа информация за браузъра и операционната система, отнасящи се до уеб сайтовете, продължителността на посещението, както и всички допълнителни данни за използването на онлайн продуктите и услугите. IP адресът на потребителите също се записва, въпреки че бихме искали да Ви информираме, че в рамките на Google Analytics IP адресите в държавите-членки на Европейския съюз или в други договарящи се страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, са съкратени.

Всички потребителски данни ще бъдат обработвани само като псевдонимни данни. Google не съхранява имена или имейл адреси. Следователно всички показвани реклами не се показват конкретно за човек, а за собственика на бисквитката. Тази информация се събира от Google и се предава и съхранява от сървъри в САЩ.

Една от маркетинговите услуги на Google, които използваме, е онлайн рекламната програма Google AdWords. В случай на Google AdWords, всеки клиент на AdWords получава различна бисквитка за преобразуване. Следователно бисквитките не могат да бъдат проследявани чрез уеб сайтовете на клиентите на AdWords. Информацията, събрана от бисквитката, се използва за генериране на статистически данни за конверсиите за клиенти на AdWords, които са избрали проследяване на конверсиите. Клиентите на AdWords виждат общия брой потребители, които са кликнали върху рекламата им и са били пренасочени към страница с маркер за проследяване на конверсиите. Те обаче няма да получават информация, която лично идентифицира потребителите.

Може да включваме реклами на трети страни въз основа на маркетинговата услуга на Google, наречена DoubleClick. DoubleClick използва бисквитки, за да позволи на Google и уеб сайтовете на техните партньори да поставят реклами въз основа на посещенията на потребителите в този уеб сайт или други уеб сайтове в интернет.

Услугите на Google използват Tag Manager на Google. За повече информация относно използването на данни от Google за маркетингови цели, моля, вижте обобщената страница: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Декларацията за поверителност на Google е достъпна на адрес https://www.google.com/policies/privacy.

Правното основание за използването на тази услуга е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Ако искате да възразите срещу рекламирането въз основа на интереси от маркетинговите услуги на Google, можете да го направите, като използвате настройките и отмените опциите, предоставени от Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Прехвърляне на данните ви към САЩ не може да бъде изключено.
Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

24. Microsoft Bing Ads

Използваме инструмента за конвертиране и проследяване Bing Ads от Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, „Microsoft“) като част от нашия уеб сайт. Microsoft съхранява бисквитка на компютъра на потребителя, за да даде възможност за анализ на използването на нашите онлайн услуги. Предпоставката за това е, че потребителят е осъществил достъп до нашия уеб сайт чрез реклама от Microsoft Bing Ads. Това дава възможност на Microsoft и на нас да разберем, че някой е кликнал върху реклама, бил е пренасочен към нашите онлайн услуги и е достигнал предварително зададена целева страница. Виждаме само общия брой потребители, които са кликнали върху реклама в Bing и след това са препратени към целевата страница (конверсии). Не се съхраняват IP адреси. Няма да се оповестява друга лична информация за самоличността на потребителя.

Потребителите могат да намерят допълнителна информация за защитата на данните и бисквитките, използвани в Microsoft Bing рекламите, в Декларацията за защита на данните на Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Правното основание за използването на тази услуга е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Ако не желаете да участвате в процеса на проследяване на Bing Ads, можете да изпратите възражението си до Microsoft тук: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

25. Twitter проследяване на конверсии

На нашия уеб сайт използваме услугата за проследяване на конверсиите на Twitter Inc. (1355 Market Street # 900, San Francisco, California 94103, „Twitter“). Twitter съхранява “бисквитка” на компютъра на потребителя, за да даде възможност за анализ на използването на нашите онлайн продукти и услуги. Twitter проследяването на конверсии проследява действията на потребителите, след като са гледали реклами или взаимодействали с реклами в Twitter. Twitter проследяването на конверсии Ви позволява да зададете конверсии, като например кликвания върху връзки, ретуитове или данни за „харесване“.

Правното основание за използването на тази услуга е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Ако искате да възразите срещу проследяването, можете да го направите, като използвате инструмента Digital Advertising Alliance в optout.aboutads.info.

Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

26. Taboola

Използване на технологии, принадлежащи на Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Тел Авив) ни позволява да използваме специфични за потребителите реклами на базата на поведението им при сърфиране и клиентските им интереси. Taboola използва бисквитки (или подобни технологии), за да установи кои уебсайтове посещавате често и да записва движението ви в нашия уебсайт. Taboola събира данни, свързани с устройства, и данни за протоколи и създава потребителски профили с помощта на псевдоними. Профилите за използване не се сливат с данните за приносителя на псевдонима и не позволяват вадене на заключения от лични данни. За целта ние съобщаваме вашия IP адрес на Taboola. Това обработване се извършва на правното основание на нашия законен икономически интерес (чл. 6 ал. 1 точка f от ОРЗД/GDPR). Можете да възразите против включването в следенето на следната връзка: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. След като се отпишете успешно, вече няма да виждате персонализирано съдържание/реклами.

27. Анализ на реклама в уебсайтове на трети страни

Използваме рекламни пространства на уебсайтове на трети страни като средство за реклама. Като рекламодател можем да ги използваме, за да таргетираме определени групи от потребители и интереси, когато показваме рекламите си. Работим съвместно с различни доставчици трети страни за показване на рекламите ни.

Използваме услуги и системи, предоставяни от трети страни, за да разпределим рекламното пространство и да подберем групите по интереси. За да измерват и оптимизират успеха на рекламата въз основа на интереси, някои от третите страни използват бисквитки и други технически средства на уебсайта ни, за да получат информация за използването на сайта.

Ако се събират лични данни при използване на уебсайта ни и се прехвърлят на доставчик на трети страни, тази обработка на данни има правното основание на чл. 6 параграф 1 буква е) от ОРЗД. Обработката се извършва с цел защита на нашите законни икономически интереси при маркетинга на уебсайта ни.

Работим със следните доставчици:

 • Xandr

  За да показваме реклами, работим с доставчика трета страна Xandr Inc, 28 W. 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, USA (Xandr). С тази цел сме инсталирали проследяващия пиксел на Xandr на уебсайта си. Чрез проследяващия пиксел можем да следим действията на играчите на уебсайта ни. Само статистическа информация се събира и изпраща на Xandr. Ако искате да се откажете от рекламата въз основа на интереси на Xandr, можете да деактивирате проследяването на Xandr, като щракнете бутона за отказ на https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#choices_rights.

  Можете да намерите повече информация за правилата за поверителност на Xandr тук:https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/‎.

  Прехвърлянето на данните ви към САЩ не може да бъде изключено. Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

 • Quantcast

  Също така работим с Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Irland. За тази цел се използват така наречените Quantcast тагове. Събираме и изпращаме само стратегически данни към Quantcast. Тук можете да намерите връзка към декларацията за поверителност на Quantcast: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/

  Можете да деактивирате проследяването на Quantcast от тук: https://www.quantcast.com/opt-out/

  Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

28. Интегрирани услуги и съдържание на трети страни

Ние използваме услугите и съдържанието, предоставяни от трети страни на нашия уеб сайт (наричани по-нататък „съдържание“). За този вид интеграция е технически необходимо да обработваме Вашия IP адрес, така че съдържанието да може да бъде изпратено до Вашия браузър. Вашият IP адрес следователно ще бъде предаден на съответния доставчик на трета страна.

Във всеки случай тази обработка на данните се извършва, за да се защитят нашите правни интереси в оптимизацията и търговските операции на нашия уеб сайт, чието правно основание е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR.

Програмният език Java се използва редовно за интегриране на съдържание. Следователно, можете да възразите срещу обработката на данни, като деактивирате операциите Java в браузъра си.

Имаме интегрирано съдържание от Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; „Google“)‎ в нашия уебсайт:

 • „Google Maps“ за показване на карти;
 • „Google Web Fonts“ за използване на шрифтовете на Google;
 • „YouTube“ за показване на видеоклипове.

Прехвърляне на данните ви към САЩ не може да бъде изключено.
Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

29. Рекламиране в игри

Предлагаме реклами по време на игра в онлайн игрите си, които ви позволяват да гледате видео поредици от доставчици трети страни, финансирани чрез реклама. Това например позволява платеното съдържание да се използва безплатно.

Данните, които предоставяте, когато използвате рекламен носител, се събират и анализират, което ще бъде обяснено по-подробно по-долу. Нашият доставчик на услуга Google Ad Manager by Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) ни позволява да прилагаме на практика този вид монетизация от реклами. Доставчикът на услуги поема контрола върху рекламните мрежи по време на игра. Това включва споделянето на някои параметри с рекламните мрежи чрез интерфейс: IP адреси, браузър, операционна система, регион (повече информация). Целта на това предаване на информация е да показва най-подходящия рекламен материал за потребителя. Споменатите рекламни мрежи може също така да обработват лични данни, като IP адрес, за да могат да предоставят тези рекламни материали.

Отказът от персонализирани или контекстуални реклами не премахва рекламите в нашите игри. Все още ще се показват ограничени реклами, които не обработват никакви лични данни и са по-малко подходящи за потребителите.

Правното основание за обработката на информация във връзка с рекламата в играта е вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а) от GDPR). Като потребител можете да откажете използването на лични данни при рекламиране по всяко време в нашия Център за предпочитания (връзка по-долу). В такъв случай цялата псевдонимна информация се анонимизира, което означава, че ще се показват само ограничени реклами.Потенциални рекламни партньори https://goodgamestudios.com/iga-advertising-partners/

30. Вашите права

Като заинтересувано лице имате право да упражните правата си срещу нас. По-конкретно, имате следните права:

 • В съответствие с чл. 15 от GDPR и чл. 34 от BDSG, Вие имате право да поискате информация дали и до каква степен ние обработваме лични данни за Вас.
 • Имате право да ни накарате да коригираме Ваши данни в съответствие с чл. 16 от GDPR.
 • Имате право да ни накарате да изтрием Ваши лични данни в съответствие с чл. 17 от GDPR и чл. 35 от BDSG.
 • Имате право да ограничите обработката на Ваши лични данни в съответствие с чл. 18 от GDPR.
 • В съответствие с чл. 20 от GDPR имате право да получавате личните данни, отнасящи се до Вас, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четлив формат и да ги предадете на друг администратор.
 • Можете да упражните правата си, като се свържете с нас чрез нашия формуляр за поддръжка.

31. Право на възражение

В съответствие с чл. 21 от GDPR, имате право да възразите срещу всякакви операции по обработка, които използват чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква д) и буква е) от GDPR като правно основание.


32. Неприкосновеност на непълнолетните

Услугата не е насочена към и не е предназначена за употреба от лица на възраст под 16 години. Ние не събираме лични данни от лица, за които в действителност знаем, че са на възраст под 16 години.

33. Служител за защита на данните

Можете да се свържете с нашия служител за защита на данните на адрес:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

34. Жалби до правителствени органи

Ако смятате, че обработването на личните Ви данни представлява нарушение на разпоредбите на GDPR, имате право да подадете жалба до надзорен орган в съответствие с чл. 77 от GDPR.

 

Версия: 01/2022

Правила за поверителност за приложения (apps)

Следната информация се отнася за всички наши приложения (apps). Използването на тези приложения може да включва обработката на лична информация. Намерението ни е следната информация да Ви предостави кратък преглед на тези процеси, за да можете да ги разберете. За да гарантираме безпристрастна обработка, бихме искали също така да Ви информираме за вашите права съгласно Европейския регламент за обща защита на данните (GDPR) и Германския федерален закон за защита на данните (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Goodgame Studios (Altigi GmbH), Borselstraße 20, 22765 Hamburg (наричани по-долу „ние“ или „нас“) отговарят за обработката на данните.

Съдържание

 1. Свържете се с нас
 2. Обща информация за обработката на лични данни
 3. Срок на съхранение
 4. Предаване на данни
 5. Събиране на данни по време на изтегляне
 6. Права за достъп на това приложение
 7. Форма за контакт
 8. Регистрация и влизане
 9. Facebook Connect
 10. Обработка на данни в нашите игри
 11. Плащания, извършени чрез приложението ни
 12. Бюлетин
 13. Използване на имейл адрес
 14. Проучвания
 15. Обработка на файлове с данни на приложението
 16. Bugsnag
 17. Борба с измамите
 18. Facebook SDK
 19. Информация за нашата страница във Facebook
 20. Маркетингови услуги на Google
 21. Google SDK (Firebase Analytics)
 22. AppsFlyer SDK
 23. Microsoft Bing Ads
 24. TABOOLA
 25. Pinterest
 26. Рекламиране в приложения
 27. Право на възражение
 28. Вашите допълнителни права
 29. Неприкосновеност на непълнолетните
 30. Служител за защита на данните
 31. Жалби до правителствени органи

 

1.      Свържете се с нас

Ако имате въпроси или предложения относно тази информация или искате да се свържете с нас, за да упражните правата си, моля, свържете се с нас чрез: https://support.goodgamestudios.com/

2.      Обща информация за обработката на лични данни

Използването на предлаганите от нас продукти и услуги може да доведе до обработка на лични данни. Терминът „лични данни“ съгласно закона за защита на данните се отнася до цялата информация, отнасяща се до конкретно лице или лице, което може да бъде идентифицирано. IP адресът може също да се разглежда като лични данни. За всяко устройство, свързано към интернет се задава IP адрес от доставчика на интернет услуги, така че да може да изпраща и получава данни. Когато използвате приложенията, ние събираме данните, които Вие предоставяте сами. Освен това, когато използвате приложението, ние автоматично събираме определена информация за използването му от Вас.

Ние обработваме личните данни в съответствие със съответните разпоредби за защита на данните на GDPR и немския BDSG. Ще обработваме данни само когато ни е разрешено по закон да го направим. Когато използвате тези приложения, ние ще обработваме лични данни само с Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква a) от GDPR) за изпълнението на договор, по който сте страна, или за да предприемем стъпки по Ваша молба преди да сключим договор (чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDRP), за да се спази правното задължение (чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква c) от GDPR) или ако обработването е необходимо за целите на нашите правни интереси или правните интереси на трета страна, освен когато такива интереси имат приоритет пред вашите интереси или основни права и свободи, които изискват защита на личните данни (чл.6, ал.1, изречение 1, буква е) от GDPR).

3.      Срок на съхранение

Освен ако не е посочено друго в следващите раздели, ние ще съхраняваме данните само толкова дълго, колкото е необходимо, за да постигнем целите на обработката или да изпълним нашите договорни или законови задължения.

4.      Предаване на данни

Освен ако не е посочено друго в следващите раздели, данните ще се обработват на сървърите на доставчици на технически услуги, използвани от нас за тази цел. Тези доставчици на услуги ще обработват данните само след като получат изрични указания и са договорно задължени да гарантират адекватни технически и организационни мерки за защита на данните.

Доколкото се позоваваме на интегрирани услуги на други доставчици в настоящата Декларация за защита на данните, може да се приеме, че личните данни ще бъдат предадени на посочените централи на тези доставчици. Тези доставчици могат да се намират в така наречената трета страна извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. Допълнителна информация може да бъде намерена в разделите, описващи всяка услуга.

5.      Събиране на данни по време на изтегляне

При изтеглянето на приложението не прехвърляме активно информация в съответния магазин за приложения (Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Samsung App Store и др.). Ако искате да научите какви данни се събират и обработват от даден магазин за приложения по време на процеса на изтегляне, моля, направете справка с тяхната декларация за поверителност. Ние нямаме контрол върху събирането на данни от магазините за приложения. Те са единствените отговорни за обработката на които и да е от вашите лични данни по смисъла на чл. 7, ал. 4 от GDPR.

6.      Права за достъп на това приложение

Това приложение изисква различни разрешения за достъп от устройството ви. Те са необходими за поддържане на определена функционалност на нашите приложения. Например, ако искате да изтеглите само актуализации чрез безжична връзка, приложението трябва да има достъп до Вашата безжична връзка. Ако искате да закупите допълнително съдържание чрез приложението, ще ни е необходим достъп до интерфейса, необходим за вашия магазин за приложения. Друг пример е това, което се нарича „push известия”, в които можем да използваме интерфейс, за да показваме съобщение директно на Вашето устройство. Разрешенията за достъп на мобилното Ви устройство зависят от операционната система (например Android, iOS и т.н.) и от магазина, от където е закупено приложението (например Google Play Store, Apple App Store, Amazon и др.). По правило ще получите информация преди инсталацията за това кои разрешения за достъп се изискват от приложението ни.

Правното основание за обработката на технически необходимите разрешения за достъп е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDPR. Всички допълнителни разрешения за достъп се основават на чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR.

В „Настройки” в Apple iOS можете да получите по всяко време кратък преглед на съдържанието, до което имат достъп нашите приложения. Можете да ограничите тези разрешения за достъп в по-късен момент.

При Android също са необходими различни разрешения за достъп на мобилното Ви устройство. В „Настройки/Приложения” можете впоследствие да проверите правата за достъп на нашите приложения.

7.      Форма за контакт

Нашето приложение съдържа форма за контакт, чрез която можете да ни изпращате съобщения. Прехвърлянето на данните Ви е криптирано.

Правното основание за обработката на тези данни е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDPR. Всички полета за данни, означени като задължителни, се изискват за изпълнението на договора. Ако не са предоставени, договорните услуги не могат да бъдат извършени. Предоставянето на допълнителни данни е доброволно. Друга възможност е да ни изпратите съобщение до имейл адреса за контакт.

8.      Регистрация и влизане

За да използвате определени функции на приложението е необходима регистрация в приложението. След приключване на процеса на регистрация се сключва договор за ползване.

В контекста на това ползване се обработва само предоставената от Вас информация. Тази информация може да се види на екрана за регистрация. Правното основание за тази обработка е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDPR. Необходимо е да се предостави информацията, означена като задължителна, за да се установи връзка с потребителя. Предоставените данни ще бъдат обработвани само за целите, посочени в условията за използване и ще бъдат съхранявани само за срока на използване. Можете да прекратите използването по всяко време, като деактивирате потребителския си профил.

9.      Facebook Connect

Също така ви предлагаме възможността за по-лесна регистрация за нашите игри и услуги чрез Facebook. За целта можете да използвате Вашия съществуващ потребителски профил във Facebook. Като щракнете върху връзката „Влизане чрез Facebook“, можете да използвате този метод на регистриране чрез нашия онлайн портал. За да направите това, Ви е необходим акаунт във Facebook или достъп до Facebook.

Ако желаете да се регистрирате за наша услуга чрез Вашия акаунт във Facebook, първата стъпка от процеса на регистриране ще Ви пренасочи незабавно към Facebook. След това Facebook ще Ви подкани да влезете или да се регистрирате. При никакви обстоятелства няма да получим Вашите лични данни за достъп (потребителско име и парола).

Във втората стъпка ще свържете Вашия профил във Facebook с услугата, за която желаете да се регистрирате. На този етап ще Ви бъде указано кои данни от Вашия профил във Facebook ще се предадат на нас. Тази информация обикновено е Ваша „публична информация“ във Facebook и информация, която сте предоставили като публично налична или сте разрешили за съответното приложение. Информацията от този тип включва основно Вашето име, изображение на профила и снимка на корицата, Вашият пол, мрежи, потребителско име (URL адрес към Facebook), потребителски ИД номер (ИД във Facebook). Също така ще използваме имейл адреса, който сте записали във Facebook, за да се свързваме с Вас извън Facebook. Можете да прегледате публичната информация във Вашия профил чрез менюто „Общи настройки на акаунта“ на Вашия профил във Facebook (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.
Правното основание за събиране и съхранение на данни е Вашето съгласие по смисъла на чл. 6, ал 1, изречение 1, буква а) от GDPR. Ако желаете да премахнете връзката между Facebook Connect и нашата услуга, влезте във Facebook и извършете необходимите промени във Вашия профил. След това вече няма да имаме право да използваме информация от Вашия профил във Facebook.

10. Обработка на данни в нашите игри

В нашите игри можем да проследяваме и оценяваме различни действия на ниво играч. Това включва специално данните за контакт, предоставени по време на регистрацията, както и Вашите действия по време на игрите. За тази цел събираме Вашите данни за връзка, като например Вашия IP адрес. Трябва да можем да обработваме тази информация, за да изпълним операциите по игрите. Следователно тя се обработва въз основа на чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDPR.

11. Плащания, извършени чрез приложението ни

По принцип можете да се насладите на нашите игри, без да се налага да предоставяте лични данни за контакт. Ако плащате за зареждащи се дейности в нашите игри, Вашите лични данни ще бъдат събрани от съответните доставчици на платежни услуги.

Всички данни, свързани с плащането, като например Вашите данни за контакт и плащане, първоначално се събират и обработват от съответния доставчик на платежни услуги. Правното основание за обработката на тези данни е чл. 6, (1) (б) от GDPR.

За плащанията събираме геолокацията на Вашия IP адрес, което ни позволява да определим в коя държава се намирате. Правното основание за събиране на тези данни е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква в) от GDPR, като обработката е необходима за спазване на правно задължение. Правното задължение произтича от Директива 2006/112/ЕО (Директива MOSS).

Също така получаваме информация от доставчици на платежни услуги, свързани с предотвратяване на измамите при плащане. Правното основание за събиране на тези данни е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква в) от GDPR, като обработката е необходима за спазване на правно задължение.

12. Бюлетин

В следващия раздел ще Ви информираме за нашия бюлетин, както и за други видове бизнес имейли и електронни съобщения, както и за правото Ви да възразите. Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате да го получавате и се съгласявате с описаните по-долу процеси. Правното основание е Вашето съгласие съгласно чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква а) от GDPR и раздел 7, ал. 2, т. 3 от немския Закон срещу нелоялната конкуренция (UWG). Не включваме следната информация под термина „рекламна комуникация“: Информация за технически и организационни процеси и информация, свързана с предоставянето на услуги на нашите потребители.

За да се абонирате за нашия бюлетин, използваме процедурата за двойно включване, която служи за потвърждаване на Вашия имейл адрес. Това потвърждение е необходимо, за да не може никой да се регистрира с чужд имейл адрес. Абонаментите за бюлетина се записват, за да може да се предостави доказателство за процеса на регистрация в съответствие с правните изисквания. Това включва съхранение на самото влизане, времето за потвърждение, както и IP адреса. Всички промени в данните Ви, съхранявани при доставчика на услуги, който изпраща бюлетините, също се записват. Обработката на тези данни е необходима, за да може да се докаже, че е дадено съгласие. Правното основание е резултат от нашето законово задължение да документираме вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква в) във връзка с чл. 7, ал. 1 от GDPR).

Бюлетините се изпращат с помощта на външен доставчик на услуги, базиран в ЕС, когото сме ангажирали за тази обработваща дейност в съответствие с правните изисквания. Бюлетините съдържат пиксели, които се извличат от сървъра на доставчика на услуги, който изпраща бюлетина, веднага след отварянето на бюлетина. В рамките на това извличане се събират някои данни, като например вашия IP адрес и час на извличане. Тази информация се използва за техническо подобрение или за анализиране на целевите групи и тяхното поведение при четене въз основа на местоположенията им за извличане (което може да се определи чрез IP адреса) или времето за достъп. Събирането на статистически данни включва също определянето дали и кога се отварят бюлетините и кои връзки се кликват и кога са били кликнати. По технически причини тази информация може да бъде свързана с отделните получатели на бюлетини. Тези анализи са предназначени основно да ни помогнат да определим навиците за четене на нашите потребители и да адаптираме нашето съдържание към тях или да изпращаме различно съдържание въз основа на интересите на потребителите. Персонализираният анализ се извършва с ваше съгласие, което получаваме при събирането на имейл адреса ви. Правното основание е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква а) от GDPR. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време и това решение да влезе в сила с бъдеща дата. Можете да направите това лесно, като използвате връзката в долната част на всяко от нашите съобщения или като използвате нашата форма за поддръжка. За съжаление не можете да заявите отделни отменяния за доставчика на услуги, който изпраща бюлетина или за статистическия анализ. Ако искате да отмените, трябва да отмените целия абонамент.

13. Използване на имейл адрес

Можем да използваме имейл адреса, който сте дали по време на регистрация или плащане, за да ви информираме за други подобни продукти и услуги, които предлагаме. Това служи на нашия законен интерес да се свързваме със съществуващи клиенти с цел директен маркетинг. Правното основание е чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR във връзка с § раздел 7 (3) от Закона срещу нелоялната конкуренция Можете да оттеглите разрешението си по всяко време, без да предизвикате никакви разходи, различни от транзакционните, според основните тарифи. За да го направите, трябва да се отпишете, като кликнете връзката, който присъства във всеки имейл.

14. Проучвания

От време на време извършваме проучвания за удовлетвореността на клиентите от нашите игри. За тази цел събираме и обработваме Вашите данни за контакт, както са предоставени в проучванията.

Правното основание за използването на тази информация е Вашето съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква а) от GDPR. Вашето участие в проучването е доброволно. Вашето съгласие за използването му може да бъде оттеглено по всяко време.

Ние използваме услугите на SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, „SurveyMonkey“) за провеждане на проучванията. SurveyMonkey събира допълнителна информация от участниците под формата на бисквитки, които са предназначени единствено да гарантират, че услугата за проучване е напълно използваема и че проучванията протичат по предназначение.

Правното основание за обработката на тази допълнителна информация е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Ако не участвате в нашето проучване, няма да бъде събрана лична информация.

Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

15. Обработка на файлове с данни на приложението

Ако използвате нашите услуги, общата информация (която не се използва на база отделно лице) първоначално се съхранява автоматично, т.е. не чрез регистрация. Например нашите уеб сървъри обикновено съхраняват следната информация: IP, ИД на устройството, тип устройство, ОС, време на заявката на сървъра.

Обработката се извършва за целите на нашите правни интереси, чието правно основание е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Тази обработка се използва за техническа администрация и сигурност в приложението.

16. Bugsnag

Използваме услугата Bugsnag на Bugsnag Inc. (САЩ) в някои от игрите си. Тази услуга ни позволява бързо да откриваме грешки в игрите си, които са причинили неизправност или срив, като така подобряваме услугата си. Ако се появи грешка, ИД на играча, името на играча и – ако е приложимо – подробности за страницата или приложението, където се е появила грешката, както и данните, вградени в тях, се изпращат на Bugsnag за оценка на грешката.
Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС. Можете да намерите повече информация в правилата за поверителност на Bugsnag: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Правното основание за обработката е член 6, параграф 1, буква е) от GDPR, тъй като услугата следва легитимния ни интерес да разрешаваме технически грешки по насочен начин. Изпращането на горепосочената информация до Bugsnag е технически наложително. Възражения срещу тази обработка ще се приемат от екипа ни по поддръжката: https://support.goodgamestudios.com/

17. Борба с измамите

Ние обработваме псевдонимна информация, като например IP адреса или идентификационния номер на устройството, за анализ на сигнали, за да идентифицираме измами от трети страни в контекста на придобиването на клиенти. За да постигнем това, ние сме подкрепени от външни доставчици на услуги, за които гарантираме, че са ангажирани със същите правни изисквания. Правното основание е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Тази обработка помага за организационната сигурност на приложението.

18. Facebook SDK

Ние използваме комплекта за разработка на софтуер (SDK) на Facebook в нашето приложение. Facebook SDK се издава и администрира от Facebook. Чрез тази интеграция можем да свържем различни услуги на Facebook с нашето приложение. Например, това позволява на потребителите да използват Facebook SDK, за да споделят съдържание от нашите приложения в своя дневник във Facebook или да изпращат съобщения до други потребители на Facebook. Допълнителна информация за Facebook SDK в iOS можете да намерите тук: https://developers.facebook.com/docs/ios. За Android, моля, вижте: https://developers.facebook.com/docs/android.

Правното основание за съхранение на тези данни е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDPR.

Facebook App Events: Използваме услугата Facebook App Events чрез Facebook SDK, за да проследим обхвата на нашите рекламни кампании и използването на Facebook SDK. Facebook само ни предоставя обобщен анализ на поведението на потребителите с приложението ни. Нямаме влияние освен това върху информацията, която ще бъде обработена чрез App Events на Facebook.

Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.
Правното основание за тази обработка е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. В настройките на приложението ни можете да изберете да не използвате App Events за тези цели.

19. Информация за нашата страница във Facebook

Когато посещавате нашите страници във Facebook, които използваме за представяне на нашата компания, отделни продукти или услуги, някои от личните Ви данни ще бъдат обработвани. Единственият администратор на данни, отговарящ за обработката на лични данни, е Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия, накратко – „Facebook“). Допълнителна информация за обработката на лични данни от Facebook може да намерите тук: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Обработка на аналитична информация от страницата

Facebook ни предоставя анонимна статистика и аналитична информация за нашата страница във Facebook, която ни помага да разберем видовете действия, които хората предприемат на страницата (т.нар. „Аналитична информация от страницата“). Тази Аналитична информация от страницата се създава въз основа на определена информация за лицата, посетили нашата Страница. Това обработване на лични данни се извършва от Facebook и от нас като съвместни администратори на данни. Обработката обслужва нашия легитимен интерес да оценяваме видовете действия, които се предприемат на страницата, както и за подобряване на нашата Страница въз основа на тези заключения. Правното основание за тази обработка е чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR. В никакъв случай не можем да присвоим информацията, получена чрез Аналитичната информация от страницата, към конкретен профил във Facebook, като използваме данните от харесванията на нашата страница.

Постигнахме споразумение с Facebook за споделяне на съвместна отговорност за обработката, в което е установена подялба на задълженията по защитата на данните между нас и Facebook. Подробности за обработката на лични данни с цел създаване на аналитична информация от страницата и споразумението, сключено между нас и Facebook, можете да намерите на адрес https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Обработка на данни, които се предоставят на нас чрез нашите страници във Facebook

Ние също така обработваме данните, които сте ни предоставили чрез нашите страници във Facebook. Такава информация може да бъде Вашето потребителско име във Facebook, името на играча в някоя от нашите игри, данните за контакт или съобщенията до нас. Ние обработваме тези лични данни само ако преди това изрично сме Ви помолили да споделите тези данни с нас, например като част от проучване или конкурс. Тази обработка ще бъде извършена от нас като единствения администратор на данни.

Ако сте ни изпратили данни поради участие в конкурс, ние ще ги обработим само ако е необходимо да Ви изпратим награда. След връчването на наградата или ако не спечелите, данните Ви ще бъдат изтрити. Правното основание за тази обработка е чл. 6, ал. 1, буква б) от GDPR.

Личните данни, които сме събрали чрез проучвания, ще бъдат обработвани в анонимна форма, за да се гарантира, че клиентите са доволни от нашите предложения. Тази обработка служи на нашия легитимен интерес непрекъснато да подобряваме нашите предложения, а правното основание за това е чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR.

20. Маркетингови услуги на Google

В нашето приложение използваме услугите за маркетинг и ремаркетинг на Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; „Google“). Тези услуги ни позволяват да показваме реклами по по-целенасочен начин, за да представяме реклами, представляващи интерес за потребителите. Чрез ремаркетинг рекламите и продуктите се показват на потребителите, свързани с интереси, установени по активност в други приложения в мрежата на Google. За тези цели се използва код от Google, когато се влиза в приложението ни и в приложението се включват означенията за (ре)маркетинг. С тяхна помощ отделна бисквитка, т.е. малък файл, се съхранява на устройството на потребителя (могат да се използват подобни технологии вместо бисквитки). Бисквитките могат да се задават от различни домейни, включително google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com или googleadservices.com. Този файл записва кои приложения потребителите са посетили, от кое съдържание се интересуват и кои оферти са били използвани. Освен това се съхранява техническа информация за браузъра и операционната система, отнасящи се до приложенията, продължителността на посещението, както и всички допълнителни данни за използването на онлайн продуктите и услугите. IP адресът на потребителите също се записва, въпреки че бихме искали да Ви информираме, че в рамките на Google Analytics IP адресите в държавите-членки на Европейския съюз или в други договарящи се страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, са съкратени.

Всички потребителски данни ще бъдат обработвани само като псевдонимни данни. Google не съхранява имена или имейл адреси. Следователно всички показвани реклами не се показват конкретно за човек, а за собственика на бисквитката. Тази информация се събира от Google и се предава и съхранява от сървъри в САЩ.

Една от маркетинговите услуги на Google, които използваме, е онлайн рекламната програма Google AdWords. В случай на Google AdWords, всеки клиент на AdWords получава различна бисквитка за преобразуване. Следователно бисквитките не могат да бъдат проследявани чрез приложенията на клиентите на AdWords. Информацията, събрана от бисквитката, се използва за генериране на статистически данни за конверсиите за клиенти на AdWords, които са избрали проследяване на конверсиите. Клиентите на AdWords виждат общия брой потребители, които са кликнали върху рекламата им и са били пренасочени към страница с маркер за проследяване на конверсиите. Те обаче няма да получават информация, която лично идентифицира потребителите.

Може да включваме реклами на трети страни въз основа на маркетинговата услуга на Google, наречена DoubleClick. DoubleClick използва бисквитки, за да позволи на Google и приложенията на техните партньори да поставят реклами въз основа на посещенията на потребителите в това приложение или други приложения в интернет.

Услугите на Google използват Tag Manager на Google. За повече информация относно използването на данни от Google за маркетингови цели, моля, вижте обобщената страница:  https://www.google.com/policies/technologies/ads, Декларацията за поверителност на Google е достъпна на адрес https://www.google.com/policies/privacy

Правното основание за използването на тази услуга е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Ако искате да възразите срещу рекламирането въз основа на интереси от маркетинговите услуги на Google, можете да го направите, като използвате настройките и отмените опциите, предоставени от Google:  http://www.google.com/ads/preferences.

Прехвърляне на данните ви към САЩ не може да бъде изключено.
Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

21. Google SDK (Firebase Analytics)

Използваме платформата за разработчици, наречена „Google Firebase“, както и свързаните с нея функции и услуги на Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; „Google“). Google Firebase е платформа за разработване на приложения за мобилни устройства и уеб сайтове. Google Firebase предлага разнообразие от функции, които могат да бъдат намерени на следната обобщена страница: https://firebase.google.com/products/

Функциите включват съхранение на приложения, включително лични данни на потребители, като например създадено от тях съдържание или информация за взаимодействието им с приложенията. Google Firebase предлага също интерфейси, които позволяват взаимодействие между потребителите на приложението и други услуги.

Анализът на потребителските взаимодействия се извършва чрез услугата за анализ на Firebase Analytics. Тази услуга ни помага да записваме взаимодействията на нашите потребители. Записват се събития, като например първият път, когато се отвори дадено приложение, деинсталирането на дадено приложение, актуализации, сривове или честотата на използване на приложението. Някои потребителски интереси също се записват и оценяват.

Информацията, обработена от Google Firebase, може да се използва с други услуги на Google, като например Google Analytics и маркетингови услуги на Google. В този случай ще се обработва само псевдонимна информация, като например идентификационния номер за рекламиране за Android или идентификатора за рекламиране за iOS, за да се идентифицират мобилните устройства на потребителите. Допълнителна информация за използването на данни за маркетингови цели от Google може да бъде намерена на обобщената страница:  https://www.google.com/policies/technologies/ads, Декларацията за поверителност на Google е достъпна на адрес  https://www.google.com/policies/privacy.

Правното основание за използване е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Ако потребителите искат да възразят срещу рекламирането въз основа на интереси от маркетинговите услуги на Google, те могат да направят това, като използват настройките и отмените опциите, предоставени от Google:  http://www.google.com/ads/preferences.

Прехвърляне на данните ви към САЩ не може да бъде изключено.
Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

22. AppsFlyer SDK

Нашето приложение се анализира с технологии от AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, California 94105). Различни сесии и данни за взаимодействие се събират от вас и се съхраняват за тази цел. Тази информация ни е нужна, за да подобрим съдържанието и използваемостта на нашите игри и да оптимизираме опита на потребителите за вас. Данните за сесиите и взаимодействията в нито един момент не се обработват в персонализирана форма, а под псевдоним. За повече информация относно обработката на данни от AppsFlyer, моля, вижте Декларацията за поверителност на доставчика: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

Правното основание за използване е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Ако не искате да бъдете проследявани от AppsFlyer в бъдеще, можете да се откажете по всяко време тук: https://www.appsflyer.com/optout

Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

23. Microsoft Bing Ads

Използваме инструмента за конвертиране и проследяване Bing Ads от Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, „Microsoft“) като част от нашето приложение. Microsoft съхранява “бисквитка” на устройството на потребителя, за да даде възможност за анализ на използването на нашите онлайн услуги. Предпоставката за това е, че потребителят е осъществил достъп до приложението ни чрез реклама от Microsoft Bing Ads. Това дава възможност на Microsoft и на нас да разберем, че някой е кликнал върху реклама, бил е пренасочен към нашите онлайн услуги и е достигнал предварително зададена целева страница. Виждаме само общия брой потребители, които са кликнали върху реклама в Bing и след това са препратени към целевата страница (конверсии). Не се съхраняват IP адреси. Не се оповестява друга лична информация за самоличността на потребителя.

 

Потребителите могат да намерят допълнителна информация за защитата на данните и бисквитките, използвани в Microsoft Bing рекламите, в Декларацията за поверителност на Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

 

Правното основание за използването на тази услуга е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Ако не желаете да участвате в процеса на проследяване на Bing Ads, можете да изпратите възражението си до Microsoft тук: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

24. TABOOLA

Използване на технологии, принадлежащи на Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Тел Авив) ни позволява да използваме специфични за потребителите реклами на базата на поведението им при сърфиране и клиентските им интереси. Taboola използва бисквитки (или подобни технологии), за да установи кои уебсайтове посещавате често и да записва движението ви в нашия уебсайт. Taboola събира данни, свързани с устройства, и данни за протоколи и създава потребителски профили с помощта на псевдоними. Профилите за използване не се сливат с данните за приносителя на псевдонима и не позволяват вадене на заключения от лични данни. За целта ние съобщаваме вашия IP адрес на Taboola. Това обработване се извършва на правното основание на нашия законен икономически интерес (чл. 6 ал. 1 точка f от ОРЗД/GDPR). Можете да възразите против включването в следенето на следната връзка: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. След като се отпишете успешно, вече няма да виждате персонализирано съдържание/реклами.

25. Pinterest

Ние използваме рекламни услуги, предоставяни от социалната мрежа Pinterest, която се управлява от Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ирландия. Използваме сайта, за да резервираме рекламно пространство в пинове в Pinterest.  Ако достигнете до някое от нашите предложения през пин, който сме резервирали, тази информация ще бъде обработена от Pinterest и ще ни бъде съобщена като статистика (конверсия). Това ни позволява да разбираме например колко потребители са щракнали върху нашите пинове. Не получаваме информация, чрез която потребителите могат да бъдат идентифицирани лично. Освен това анализираме дали следващото действие на даден потребител е изтегляне на приложението ни. Доколкото се обработват лични данни, това се извършва въз основа на правно основание на чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR. Можете да възразите срещу включването в проследяването чрез следната връзка: https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data

26. Рекламиране в приложения

Нашите приложения Ви позволяват да гледате видео поредици от доставчици трети страни, финансирани чрез реклама. Това например позволява платеното съдържание да се използва безплатно. Гледането на видеоклиповете е доброволно и трябва да бъде активно потвърдено от Вас, потребителя.

Рекламата, показвана чрез нашите партньори, е персонализирана или неперсонализирана (свързана с контекста). Данните, които предоставяте, когато използвате рекламен носител, се събират и анализират, което ще бъде обяснено по-подробно по-долу.

Нашите доставчици на SDK (Комплекти за разработване на софтуер) услуги Fyber (Fyber N.V., Johannisstraße 20, 10117, Берлин) и Admob by Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”) ни позволяват да прилагаме на практика този вид монетизация от реклами. Ако даден играч реши да гледа видеореклама, доставчиците на услуги поемат контрола върху рекламните мрежи в игрите. Това включва следните параметри, които се споделят чрез интерфейс с рекламните мрежи: ИД на рекламата, IP адрес, браузър, операционна система, версия, страна, град, ИД на разполагането и ИД на пакета. Целта на това предаване на информация е да показва възможно най-добрия рекламен материал за потребителя. SDK (Комплектите за разработване на софтуер) за споменатите рекламни мрежи може също така да обработват лични данни, като ИД на реклама и IP адрес, за да могат да предоставят тези рекламни материали.

Fyber също така разполага със собствени рекламни мрежи (Fyber Marketplace и Heyzap Ad Network), които се използват за показване както на персонализирана, така и на свързана с контекста реклама. Fyber използва за тази цел само информация от общите разрешения за достъп на приложението. Тези данни се обработват от наше име. Допълнителна информация за обработката на данните от Fyber можете да намерите тук: https://www.fyber.com/gdpr-faqs/.

Правното основание за обработката са нашите законни финансови интереси (чл. 6, ал. 1, буква ) от GDPR). Като потребител можете да изключите тази форма на персонализирано рекламиране по всяко време от настройките на приложението (опция за отписване). В такъв случай цялата информация с псевдоним се прави анонимна от нас, което означава, че ще се показва само реклама, свързана с контекста. Можете също да дезактивирате персонализираната реклама в настройките на мобилното си устройство. За да направите това, следвайте инструкциите по-долу:

Android

 1. В зависимост от Вашето устройство можете да намерите настройките на Google на едно от следните места:
  – В отделно приложение с името „Настройки на Google“
  – Превъртете в основното си приложение „Настройки“ и докоснете опцията Google
 2. Докоснете „Реклами“
 3. Докоснете бутона за превключване до „Отписване от персонализирането на рекламите“

iOS

Устройствата с iOS използват рекламния идентификатор на Apple.

Допълнителна информация за различните опции за използване на този идентификатор може да намерите в приложението „Настройки“ на Вашето мобилно устройство.

Това може да се намери чрез:

 1. Отваряне на „Настройки“
 2. Избор на „Поверителност“
 3. Избор на „Реклама“

Тук можете да изберете между различни настройки чрез бутона за превключване.

Рекламни партньори

Услуга Партньор за услуга Роля в обработката Видове реклами Допълнителна информация
Unity Ads Unity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, USA Съвместни администратори Персонализирани и контекстуални реклами Специфичната информация за поверителността и отписването от персонализираната реклама също се показва прозрачно във видеоплейъра.
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Facebook Audience Network SDK Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland Съвместни администратори Персонализирани реклами Като потребител на Facebook можете да изключите персонализираната реклама на сайтове на трети страни в настройките.
https://www.facebook.com/about/ads
AdColony AdColony, Inc 11400 W Olympic Blvd #1200, Los Angeles, CA 90064, USA Съвместни администратори Персонализирани и контекстуални реклами https://www.adcolony.com/privacy-policy/

27. Право на възражение

В съответствие с чл. 21 от GDPR, имате право да възразите срещу всякакви операции по обработка, които използват чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква д) или буква е) от GDPR като правно основание.

28. Вашите допълнителни права

Като заинтересувано лице имате право да упражните правата си срещу нас. По-конкретно, имате следните права:

 • В съответствие с чл. 15 от GDPR и чл. 34 от BDSG, Вие имате право да поискате информация дали и до каква степен ние обработваме лични данни за Вас.
 • Имате право да ни накарате да коригираме Ваши данни в съответствие с чл. 16 от GDPR.
 • Имате право да ни накарате да изтрием Ваши лични данни в съответствие с чл. 17 от GDPR и чл. 35 от BDSG.
 • Имате право да ограничите обработката на Ваши лични данни в съответствие с чл. 18 от GDPR.
 • В съответствие с чл. 20 от GDPR имате право да получавате личните данни, отнасящи се до Вас, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четлив формат и да ги предадете на друг администратор.
 • Можете да упражните правата си, като се свържете с нас чрез нашия формуляр за поддръжка.

29. Неприкосновеност на непълнолетните

Услугата не е насочена към и не е предназначена за употреба от лица на възраст под 16 години. Ние не събираме лични данни от лица, за които в действителност знаем, че са на възраст под 16 години.

30. Служител за защита на данните

Можете да се свържете с нашия служител за защита на данните на адрес:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

31. Жалби до правителствени органи

Ако смятате, че обработването на личните Ви данни представлява нарушение на разпоредбите на GDPR, имате право да подадете жалба до надзорен орган в съответствие с чл. 77 от GDPR.

 

Версия: 10/2021