Impressum

Goodgame Studios je obchodní značka společnosti Altigi GmbH.

Altigi GmbH
Borselstraße 20
22765 Hamburg
Německo
E-mail: info@goodgamestudios.com

Zmocnění jednatelé:
Armin Busen
Gero Michalschyk

Soudní registrace: Amtsgericht Hamburg
Registrační číslo: HRB 99869
DIČ: DE253777364

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Platnost od 01.06.2022

1 Předmět; Oblast platnosti
1.1 Následující všeobecné smluvní podmínky upravují používání online a mobilních her a jiných služeb poskytovaných společností Altigi GmbH/Goodgame Studios (dále jen „Goodgame Studios“), Borselstraße 20, 22765 Hamburg, na webových stránkách Goodgame Studios a v obchodech s aplikacemi.
1.2 Goodgame Studios si vyhrazuje právo neustále vyvíjet své online hry, mobilní hry a další služby tak, aby byly trvale atraktivní pro co největší počet uživatelů. Uživatelé o tom budou vhodným způsobem informováni.
1.3 Online a mobilní hry a jiné služby, které nabízí Goodgame Studios, jsou určeny výhradně pro účely zábavy. Použití těchto her nebo služeb pro obchodní nebo komerční účely je přísně zakázáno. Goodgame Studios upozorňuje uživatele, že v jednotlivých online nebo mobilních hrách může dojít k vrácení nebo resetování obsahu, kdy se resetuje postup ve hře a v některých případech i virtuální předměty získané ve hře. To se může stát zejména v případech, kdy Goodgame Studios umožní uživateli účastnit se online nebo mobilní hry, která ještě není dokončená (soft launch nebo beta verze).
1.4 Uživatel musí zajistit, aby jeho digitální prostředí bylo kompatibilní s technickými požadavky digitálního produktu. Před uzavřením smlouvy si uživatel může prohlédnout technické požadavky na adrese https://goodgamestudios.com/requirements.
1.5 Kromě těchto všeobecných smluvních podmínek se rovněž použijí veškerá stávající pravidla související s příslušnou online či mobilní hrou. V případě nesouladu mezi těmito všeobecnými podmínkami a pravidly hry budou mít přednost ustanovení těchto všeobecných smluvních podmínek. Kromě toho se podle potřeby také na některé online nebo mobilní hry, konkrétní verze anebo komponenty pro online nebo mobilních hry a jednotlivé služby nabízené na webových stránkách Goodgame Studios vztahují zvláštní smluvní podmínky. Uživatelé budou náležitě informováni o všech specifických podmínkách před použitím příslušné nabídky.
1.6 Uživatelé mají možnost využívat služby poskytované smluvními partnery Goodgame Studios pro různé online a mobilní hry a další služby. V těchto případech musí být uzavřena samostatná smlouva mezi uživatelem a příslušným smluvním partnerem společnosti Goodgame Studios. Uživatelé o tom budou informováni vhodným způsobem před uzavřením smlouvy.
1.7 Jiné předpisy nebo všeobecné smluvní podmínky uživatele, které se odchylují od všeobecných smluvních podmínek Goodgame Studios, se použijí pouze tehdy, pokud Goodgame Studios poskytne předchozí souhlas s jejich platností.
2 Uzavření smlouvy
2.1 Aby bylo možné použít online a mobilní hry a další služby poskytované Goodgame Studios, uživatelé se musí zaregistrovat a v případě potřeby nainstalovat konkrétní aplikaci. Uživatelé nemají právo požadovat registraci ani uzavření smlouvy s Goodgame Studios.
2.2 Na registraci mají nárok pouze fyzické osoby. Pouze fyzické osoby mohou být oprávněnými uživateli (žádné skupiny, rodiny, manželé nebo životní partneři atd.).
2.3 Dětem mladším 16 let není dovoleno se registrovat.
2.4 Uživatelé nesmějí stahovat mobilní hry prostřednictvím obchodu Apple App Store, pokud by tím porušili zákonný zákaz. To se může týkat například následujících případů:
 • Pokud se uživatelé nacházejí v zemi, která podléhá embargu ze strany vlády USA, nebo v zemi, kterou vláda USA klasifikuje jako zemi podporující terorismus.

 • Pokud jsou uživatelé na seznamu vlády USA obsahujícím zakázané nebo omezené strany.

2.5 Uživatelé musí zadat jméno hráče a obecně platnou e-mailovou adresu registrovanou pro uživatele, aby se mohli zaregistrovat k online hrám. Mobilní hry vyžadují jméno hráče. Uživatelé nemají nárok na konkrétní jméno hráče. Zvolené jméno hráče nemůže zasahovat do práv třetích stran a porušovat stávající právní zákazy nebo běžná pravidla slušnosti. Zároveň nelze jako jméno hráče použít e-mailovou nebo webovou adresu. Uživatel musí zajistit, aby informace poskytované Goodgame Studios při registraci byly pravé a úplné.
2.6 U jednotlivých her se uživatelé mohou registrovat také prostřednictvím poskytovatelů třetích stran (například sociálních sítí nebo obchodů s aplikacemi pro mobilní telefony). Za tímto účelem jsou údaje potřebné k registraci získávány z účtu uživatele u příslušného poskytovatele třetí strany.
2.7 Registraci je třeba provést osobně. Registrace uskutečněná prostřednictvím třetích stran, zejména těch, které registrují jednotlivé osoby komerčně u různých poskytovatelů služeb (registrační služby anebo vstupní služby), není dovoleno.
2.8 Po úspěšné registraci uživatel vytvoří účet (dále jen „uživatelský účet“), který spravuje samostatně. Uživatelský účet nemůže být přenesen bez výslovného souhlasu společnosti Goodgame Studios.
2.9 Právo na registraci či aktivaci neexistuje.
3 Obecné povinnosti uživatele
3.1 Uživatelská data
Uživatelé souhlasí s tím, že okamžitě informují Goodgame Studios o jakýchkoli budoucích změnách údajů zadaných při registraci, zejména jakýchkoli změnách e-mailové adresy. Uživatelé jsou povinni na vyžádání potvrdit Goodgame Studios správnost svých údajů.
3.2 Přihlašovací údaje, identifikace a hesla
3.2.1 Uživatelé jsou povinni zachovávat přísnou důvěrnost všech přihlašovacích údajů, identifikací a hesel.
3.2.2 Termíny „přihlašovací údaje“, „identifikace“ a „hesla“ zahrnují všechny sekvence písmen, znaků anebo číslic používané k ověření uživatele a zabránění používání neoprávněnými třetími stranami. Heslo nesmí být identické se jménem hráče a musí se skládat z kombinace čísel a písmen.
3.2.3 Uživatelé jsou povinni chránit všechny své přihlašovací údaje, identifikace a hesla před přístupem třetích stran.
3.2.4 V případě, že má uživatel důvod se domnívat, že třetí osoby získaly nebo mohly získat neautorizované přihlašovací údaje, identifikace nebo hesla, musí o tom neprodleně informovat Goodgame Studios a změnit své údaje, nebo si je nechat změnit Goodgame Studios. V tomto případě nebo v případě, že Goodgame Studios má konkrétní důkaz o zneužití dat, může dočasně zablokovat přístup k účtu uživatele. Jestliže existuje důkaz o zneužití dat, Goodgame Studios bude informovat uživatele.
3.2.5 Uživatelé nejsou za žádných okolností oprávněni používat přihlašovací údaje jiného uživatele, pokud pravidla příslušné online nebo mobilní hry nebo jiné služby neumožňují výjimky.
3.3 Používání webových stránek společnosti Goodgame Studios a obsah webových stránek
3.3.1 Webové stránky Goodgame Studios a mobilní hry obsahují různý obsah, který je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami nebo jinými prostředky ve prospěch Goodgame Studios nebo třetích stran. Pokud to není výslovně povoleno v těchto všeobecných smluvních podmínkách, uživatelé nemohou upravovat, kopírovat, distribuovat, veřejně reprodukovat, používat pro reklamní účely, nebo používat nad rámec smluvně dohodnutých účelů žádnou z webových stránek společnosti Goodgame Studios, mobilní hry nebo obsah či jakékoliv jejich části. Povolují se pouze technické kopie určené pro účely prohlížení a stálé kopie určené výhradně k soukromému použití. Informace o autorských právech a obchodní značky nesmí být změněny, skryty nebo odstraněny.
3.3.2 Termín „obsah“ zahrnuje všechna data, obrázky, text, grafiku, hudbu, zvuky, zvukové sekvence, videa, softwarové programy a kódy, a další informace poskytnuté Goodgame Studios. Termín „obsah“ rovněž zahrnuje především všechny služby, které jsou k dispozici ke stažení.
3.3.3 Uživatel je povinen zdržet se jakýchkoli aktivit, které mohou ohrozit nebo přerušit řádné fungování webových stránek Goodgame Studios a veškerých individuálních služeb anebo nabídek tamtéž, či příslušných online a mobilních her. Uživatelé jsou také povinni zdržet se jakýchkoli aktivit, které by mohly umožnit neoprávněný přístup k datům. Obsah lze vyvolat pouze takovým způsobem, který nebude mít vliv na použití webových stránek Goodgame Studios a obsahu jinými uživateli. Přenos dat nebo softwaru, které mohou ovlivnit hardware nebo software příjemce, není dovolen.
3.3.4 Jakékoli použití webových stránek Goodgame Studios nebo mobilních her pro obchodní účely, zejména reklamní účely, vyžaduje předchozí výslovný písemný souhlas Goodgame Studios.
3.3.5 Uživatelé nejsou oprávněni publikovat obsah na webových stránkách Goodgame Studios, v online hrách, mobilních hrách, ani jiných službách.
3.3.6 Používání webových stránek Goodgame Studios prostřednictvím anonymizační služby, která skrývá skutečnou IP adresu uživatele, není povoleno.
3.4 Použití klientského softwaru
V případě nabídek, které vyžadují předchozí instalaci klientského softwaru, poskytuje Goodgame Studios uživateli neomezené, nevýhradní, nepřenosné, osobní, a podle podmínek uživatelské smlouvy časově omezené právo instalovat klientský software a používat ho pro dohodnuté účely dle těchto všeobecných smluvních podmínek a pravidel příslušné hry. Jakákoli forma komerčního využití softwaru je zakázána. Změny klientského softwaru a zpětný překlad neoprávněně získaného programového kódu do jiných forem kódů (dekompilace) a jiné typy reverzního inženýrství různých produkčních úrovní softwaru jsou zakázány, pokud nejsou nutné pro zřízení interoperability. Společnost Goodgame Studios je odpovědná za škodu vzniklou uživateli v souladu s ustanoveními zákonné odpovědnosti.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
4 Zvláštní podmínky pro používání online a mobilních her
4.1 Uživatel se může zúčastnit každého kola (například Svět, Vesmír atd.) online hry nebo mobilní hry pouze s jedním uživatelským účtem, pokud příslušná pravidla hry neumožňují výjimky. Účty, které porušují výše uvedené pravidlo, mohou být smazány nebo zakázány za podmínek uvedených v bodě 9.
4.2 Uživatelům je zakázáno provádět jakékoliv manipulativní zásahy do online a mobilních her. Zejména uživatelé nejsou oprávněni využívat opatření, mechanismy nebo software, které by mohly narušit funkci nebo průběh hry. Uživatelé nesmějí přijímat opatření, která mohou způsobit nepřiměřené nebo nadměrné zatížení technických kapacit. Uživatelům není povoleno blokovat, přepisovat nebo modifikovat obsah generovaný správou hry nebo zasahovat do hry jakýmkoli jiným způsobem.
4.3 Uživatelé nesmí za žádných okolností
a) vytvářet nebo používat cheaty, mody anebo hacky, nebo jakékoliv jiné softwarové produkty třetích stran, které mohou změnit výsledky online nebo mobilních her,
b) používat software, který umožňuje dolování dat, nebo jinak zadržovat nebo shromažďovat informace v souvislosti s online a mobilními hrami,
c) používat virtuální předměty mimo online nebo mobilní hry, nakupovat virtuální předměty za „skutečné“ peníze, nebo prodávat či směňovat virtuální předměty, které jsou používány v online nebo mobilní hrách, ani
d) prodávat, kupovat nebo obchodovat s uživatelskými účty.
To zahrnuje všechna obcházení, podobné akce, nebo činnosti, jejichž následek odpovídá výše uvedeným zákazům.
4.4 Uživatelům je také zakázáno spouštění online hry (včetně všech jednotlivých webových stránek) pomocí jiných programů, než je poskytnutý internetový prohlížeč nebo klientský program. To se týká zejména takzvaných botů a dalších nástrojů určených k nahrazení nebo doplnění webového rozhraní. Rovněž jsou zakázány skripty a zcela nebo částečně automatizované programy, které poskytují uživatelům výhodu oproti ostatním uživatelům. To zahrnuje funkce automatických aktualizací a další integrované mechanismy prohlížeče, pokud se týkají automatizovaných postupů.
4.5 Není dovoleno automatické vytváření účtů, bez ohledu na to, zda se zobrazí domovská stránka.
4.6 Goodgame Studios nebo smluvní strany pověřené Goodgame Studios jsou držiteli všech a výlučných práv k použitým položkám a virtuálním položkám poskytovaným v online nebo mobilních hrách. Uživatelé získají pouze nevýhradní právo na používání virtuálních předmětů po dobu platnosti uživatelské smlouvy, ale v žádném případě ne právo vlastnické.
5 Zvláštní podmínky pro používání komunikačních nástrojů (zejména diskusní fóra, chaty, komentáře)
5.1 Goodgame Studios může poskytnout uživatelům různé komunikační nástroje pro uživatelem vytvořené vstupy a příspěvky na webových stránkách Goodgame Studios v rámci her, a na sociálních sítích (zejména diskusní fóra, chaty, blogy, knihy hostů atd., stejně jako využití jejich funkcí komentářů, dohromady známé jako „komunikační nástroje“), které může uživatel použít, jsou-li k dispozici. V tomto ohledu poskytuje společnost Goodgame Studios uživatelům pouze technické prostředí pro výměnu informací. Uživatelé však nemají právo si komunikační nástroje nárokovat.
5.2 Uživatelé přebírají plnou zodpovědnost za uveřejněný obsah a příspěvky. Uživatelé souhlasí s tím, že zprošťují společnost Goodgame Studios veškerých oprávněných nároků třetích stran vyplývajících z úmyslného porušení povinností uživatelů. Goodgame Studios se výslovně zříká jakékoli odpovědnosti za obsah zveřejněný uživateli.
5.3 V rámci těchto komunikačních nástrojů mají uživatelé zakázáno publikovat nebo šířit obsah na webových stránkách Goodgame Studios, který:
a) porušuje platné zákony, je proti obecným pravidlům slušnosti nebo je v rozporu se všeobecnými smluvními podmínkami nebo pravidly příslušné hry,
b) porušuje ochranné známky, patenty, funkční nebo návrhové vzory, autorská práva, obchodní tajemství nebo jiná práva třetích osob,
c) je obscénní, rasistický, násilný, pornografický, určený pro dospělé nebo jinak ohrožující vývoj dětí a mladistvých, nebo škodlivý,
d) je urážlivý, obtěžující nebo hanlivé povahy,
e) obsahuje řetězové dopisy nebo pyramidové hry,
f) nepravdivě naznačuje, že je poskytován nebo podporován společností Goodgame Studios,
g) obsahuje osobní údaje třetích osob bez jejich výslovného souhlasu, anebo
h) je svou povahou komerční a specificky propagační.
5.4 Uvádění webových stránek, názvů společností nebo produktů je povoleno pouze v případě, že není primárně určeno k reklamním účelům.
5.5 Všichni uživatelé těchto komunikačních nástrojů jsou povinni používat vhodná a přijatelné slova. Pomlouvačná kritika ani urážlivé útoky nejsou povoleny.
5.6 Bez ohledu na jakákoli jiná práva vyplývající z těchto všeobecných smluvních podmínek má Goodgame Studios právo zcela nebo částečně odstranit obsah a záznamy, které porušují pravidla těchto všeobecných smluvních podmínek. Goodgame Studios má rovněž právo trvale nebo dočasně vyloučit uživatele, kteří porušují tato pravidla, z dalšího používání komunikačních nástrojů nebo smlouvu vypovědět za podmínek uvedených v bodě 9.
6 Následky porušení povinností
6.1 Goodgame Studios neodpovídá za škody vzniklé následkem porušení povinností ze strany uživatele.
6.2 Bez ohledu na jakákoli další zákonná či smluvní práva je na uvážení Goodgame Studios provést následující kroky proti jakémukoli uživateli, který úmyslně porušil zákon, práva třetích osob, tyto všeobecné smluvní podmínky, nebo některé příslušné doplňující předpisy a pravidla hry:
a) odstranit obsah,
b) varovat uživatele,
c) dočasně nebo trvale zablokovat uživateli konkrétní nebo všechny online a mobilní hry a obsah webových stránek Goodgame Studios,
d) vyloučit uživatele, i z různých herních funkcí (například chat),
e) vydat dočasný nebo trvalý virtuální zákaz vstupu do systému, anebo
f) vypovědět uživatelskou smlouvu za podmínek uvedených v bodě 9 těchto podmínek.
6.3 Pokud byli uživatelé zablokováni nebo vyloučeni, nemohou se přihlásit ke službě poskytované Goodgame Studios bez předchozího souhlasu Goodgame Studios.
7 Poplatky za užívání
7.1 Uživatelé mohou hrát online a mobilní hry nabízené v podstatě zdarma. Uživatel však může použít peníze k nákupu virtuální měny (například rubínů, zlaťáků, šperků, „prémiové měny“), některých virtuální funkcí a dalších služeb (společně s „prodejnými funkcemi“) souvisejících s online a mobilními hrami. Cena za požadovanou virtuální měnu se zobrazuje v eurech, amerických dolarech nebo v jiné měně používané v regionu uživatele. Uživatel si může koupit výhody nebo virtuální položky v online nebo mobilní hře za zakoupenou prémiovou měnu.
7.2 Uživatelé budou samostatně informováni o funkcích, které je možné zakoupit, zejména o tom, jaké funkce jednotlivé funkce poskytují, o době dostupnosti funkce k zakoupení (pokud je to relevantní), o ceně nákupu a o dostupných způsobech platby v souvislosti s online či mobilní hrou.
7.3 Uživatelé mohou předložit své nabídky na zakoupení dostupné funkce výběrem požadované položky a požadovaného způsobu platby nabízených v příslušné online nebo mobilní hře a kliknutím na tlačítko Koupit nyní, čímž se uzavře proces objednávky. Smlouva mezi uživatelem a Goodgame Studios je uzavřena po úspěšném dokončení procesu objednávky.
7.4 Možnosti platby se liší v závislosti na online nebo mobilní hře, zemi účastníka, a technicky proveditelných platebních možnostech dostupných na daném trhu. Uživateli se zobrazí na začátku procesu objednávky.
7.5 Peníze se shromažďují prostřednictvím poskytovatele služeb pověřeného uživatelem za příslušný způsob platby, nebo prostřednictvím převodu uskutečněného uživatelem; v mobilních hrách se peníze získávají přes příslušný obchod s aplikacemi. V jednotlivých případech mohou platit kromě všeobecných smluvních podmínek společnosti Goodgame Studios i všeobecné smluvních podmínky uvedené autorizovaným poskytovatelem služeb.
7.6 Po dokončení platebního procesu, nebo v případě převodu po obdržení peněz na účet Goodgame Studios, připíše Goodgame Studios zakoupené funkce na účet uživatele.
7.7 V mobilních hrách na webových stránkách jednotlivých obchodních partnerů a v online a mobilních hrách, které byly začleněny do sociálních sítí, se může uzavření smlouvy lišit od zde popisovaného postupu. V těchto případech budou uživatelé informováni o zvláštním postupu pro uzavření smlouvy.
7.8 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že všechny informace poskytnuté jako součást platební transakce (zejména bankovní účet, číslo kreditní karty atd.), jsou úplné a správné.
7.9 Goodgame Studios si ponechává právo zvýšit nebo snížit poplatky za všechny jednotlivé funkce ve všech budoucích případech nákupu prodejných funkcí.
7.10 V případě prodlení narůstají zákonné úroky. Společnost Goodgame Studios je rovněž oprávněna zablokovat uživatelský účet, vymáhat další škody a ukončit poskytování služeb.
7.11 Pokud by společnost Goodgame Studios musela částku vrátit zpět nebo by musela uhradit storno poplatky vinou uživatele (včetně nedostatečného zůstatku na účtu), půjdou tyto vzniklé náklady na vrub uživatele.
8 Odškodnění a omezení odpovědnosti
8.1 Uživatelé se za porušení práv třetích stran zodpovídají přímo těmto třetím stranám. Uživatel je povinen uhradit Goodgame Studios v souladu se zákonnými ustanoveními veškeré škody vzniklé v důsledku zaviněného nedodržení povinností vyplývajících z těchto podmínek, zejména pokud tyto škody vzniknou v důsledku nároků třetích stran. To může zahrnovat i náklady na právní obhajobu Goodgame Studios, včetně všech soudních a právních poplatků. Tato podmínka neplatí, pokud uživatel není odpovědný za protiprávní jednání.
8.2 Odpovědnost společnosti Goodgame Studios, z jakýchkoliv právních důvodů, ať už v důsledku smluvního pochybení, nebo porušení povinností, je v konečném důsledku určena v souladu s následujícími pravidly:
8.2.1 Goodgame Studios odpovídá za úmysl a hrubou nedbalost bez omezení, ale pouze v případě lehké nedbalosti vzniklé při porušení základních smluvních povinností. V případě porušení těchto smluvních povinností je odpovědnost omezena na škody, které jsou typické pro danou smlouvu.
„Podstatné smluvní povinnosti“, jak již bylo uvedeno, jsou povinnosti, kterých se uživatel může dovolávat a které zajistí, že smlouva probíhá v souladu s jejími ustanoveními a dosahuje smluvního cíle.
8.2.2 Veškerá další odpovědnost Goodgame Studios je vyloučena.
8.2.3 Goodgame Studios doporučuje uživatelům, aby pravidelně zálohovali svá data a předcházeli tím zbytečným škodám.
8.2.4 Výše uvedená omezení zodpovědnosti neplatí v případě explicitních záruk učiněných ze strany Goodgame Studios, v případě úmyslu a u škod způsobených ztrátou života, končetiny nebo zdraví. Odpovědnost zůstává nedotčena podle zákona o odpovědnosti za výrobek (Product Liability Act).
9 Trvání smlouvy, smazání uživatelských účtů
9.1 Není-li pro příslušnou online hru, mobilní hru nebo jiné služby uvedeno jinak, je trvání smlouvy o používání portálu Goodgame Studios, online her, mobilních her a dalších služeb na dobu neurčitou. Smlouva začíná platit při akreditaci nebo aktivaci účtu prostřednictvím Goodgame Studios.
9.2 Smlouvu může kterákoli ze stran kdykoli vypovědět. Výpověď ze strany Goodgame Studio je účinná po uplynutí jednoho měsíce. Výpověď ze strany uživatele je účinná okamžitě. Výmaz údajů poskytnutých uživatelem společnosti Goodgame Studios – nebo žádost uživatele o výmaz uvedených údajů – se považuje za ukončení smlouvy ze strany uživatele.
9.3

Každá ze stran má právo vypovědět smlouvu z odůvodněné příčiny bez výpovědní lhůty. Pokud je důvodem porušení povinnosti vyplývající z těchto podmínek, je výpověď přípustná pouze po uplynutí lhůty stanovené k nápravě nebo po neúčinném upozornění. Stanovení lhůty k nápravě a varování je rovněž nadbytečné, pokud existují zvláštní okolnosti, které s ohledem na zájmy obou stran odůvodňují okamžitou výpověď.

Podmínky, které odůvodňují okamžité ukončení ze strany společnosti Goodgame Studios, nastávají zejména tehdy, pokud

a) dochází k chování, které významně ovlivňuje herní zážitek ostatních hráčů,
b) jsou používány cheaty, mody anebo hacky, stejně jako jiné formy softwaru, nástrojů nebo skriptů, které pozměňují zážitek ze hry nebo herní mechanismy online nebo mobilních her,
c) třetí strany využívají účtu uživatele, ledaže by pravidla hry umožňovala určité výjimky,
d) uživatel využívá uživatelského účtu třetí osoby nebo používá více než jeden uživatelský účet pro online hry, ledaže by pravidla hry umožňovala určité výjimky,
e) uživatel používá virtuální předměty používané v online nebo mobilní hrách mimo online nebo mobilní hry, pokouší se koupit nebo prodat tyto virtuální předměty za „skutečné“ peníze nebo se snaží je směňovat,
f) uživatel prodal, koupil nebo vyměnil uživatelský účet bez souhlasu Goodgame Studios,
g) uživatel hrubě porušuje zákony, které chrání ostatní hráče nebo Goodgame Studios,
h) uživatel úmyslně porušuje tyto všeobecné smluvní podmínky, dodatečná ustanovení anebo pravidla hry, anebo
i) Goodgame Studios ztratí právo provozovat příslušnou online hru nebo mobilní hru, zejména z důvodu ukončení licenční smlouvy nebo z důvodu úředního či právního rozhodnutí.
9.4 Výpověď musí být provedena písemně. Zákazník může smlouvu vypovědět také online kliknutím na příslušné tlačítko a v souladu s bodem 9.2.
9.5 V případě prodloužené nečinnosti má Goodgame Studios právo smazat neaktivní uživatelský účet poté, co o tom učiní předběžné oznámení. Délka této nečinnosti se může lišit v závislosti na online hře nebo mobilní hře, obecně se však pohybuje mezi 90 a 240 dny. Po výpovědi má Goodgame Studios právo vymazat uživatelský účet na konci smlouvy a podle svého přiměřeného uvážení v rámci platných právních předpisů.
10 Řešení sporů online
10.1 Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a online obchodníky (platforma ODR). Pro přístup k platformě ODR použijte následující odkaz: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.
10.2 Můžete nás kontaktovat prostřednictvím platformy ODR. Nemáme však v úmyslu účastnit se řízení o řešení sporů před rozhodčí komisí pro spotřebitelské spory a nejsme k tomu ani povinni. V případě, že se na nás obrátí, budeme s uživateli komunikovat přímo.
11 Rozhodné právo
Platí právo Spolkové republiky Německo. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučena. Závazná ustanovení země, v níž má uživatel bydliště, zůstávají tímto právním rozhodnutím nedotčena.
12 Změny těchto všeobecných obchodních podmínek; Různá ustanovení
12.1 Goodgame Studios si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky (a) v případě jakýchkoliv změn v důsledku právních změn, (b) v případě jakýchkoliv změn provedených vzhledem k rozhodnutím Nejvyššího soudu, (c) z nezbytných technických důvodu, (d), s cílem zachovat provoz společnosti, (e) v případě změny tržních podmínek, anebo (f) ve prospěch uživatele. Nebude provedena žádná změna, pokud by taková změna podstatně narušila smluvní rovnováhu mezi stranami. Uživatelé budou informováni o případných změnách všeobecných smluvních podmínek prostřednictvím webových stránek Goodgame Studios a prostřednictvím příslušné online nebo mobilní hry alespoň šest týdnů předtím, než se plánovaná změna uskuteční. Goodgame Studios rovněž může zaslat svým uživatelům změněné všeobecné smluvní podmínky e-mailem nebo je informovat o tom, že změněné všeobecné smluvní podmínky jsou dostupné prostřednictvím webových stránek Goodgame Studios. Uživatel je oprávněn vznést námitku proti jakékoliv změně během čtyř týdnů. Smluvní podmínky jsou považovány za přijaté, pokud o sobě uživatel nedá během období čtyř týdnů vědět, nebo v případě, že uživatel otevře hru znovu poté, co obdrží oznámení o změněných smluvních podmínkách. Goodgame Studios bude konkrétně informovat své uživatele o období čtyř týdnů, právu na odstoupení od smlouvy a právním významu mlčení.
12.2 Uživatelé mají právo na kompenzaci pouze tehdy, pokud jejich protinárok byl legálně prokázán nebo byl uznán Goodgame Studios a je nesporný nebo je výsledkem dvojstranně rovného právního vztahu. Uživatelé mohou uplatnit právo na zadržení pouze za předpokladu, že se to týká nároků vyplývajících z této smlouvy.
12.3 Goodgame Studios obecně komunikuje s uživatelem prostřednictvím e-mailu, není-li těmito smluvními podmínkami stanoveno jinak. Je na uživatelích, aby pravidelně kontrolovali svůj e-mailový účet zadaný při registraci za účelem přijímání zpráv od společnosti Goodgame Studios. Při kontaktování Goodgame Studios musí uživatelé uvést, které online nebo mobilní hry a kterého uživatelského účtu se zpráva týká.
12.4 Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo nebo se stalo neúčinným anebo by odporovalo zákonným ustanovením, účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek tím nebude dotčena.

***

Poznámky k licencím:

Herní design hry Goodgame Gangster je licencován společností Playa Games GmbH.

Grafické emotikony „Twemoji“ od společnosti Twitter, Inc. a jiných přispěvatelů jsou dostupné pod licencí CC-BY 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Podmínky odstoupení

Zakoupíte-li si od nás virtuální měnu nebo virtuální zboží za úplatu (jednotlivě „Smlouva“), každá z těchto smluv se řídí následujícím právem odstoupit od smlouvy, počínaje datem 13. června 2014.

Právo odstoupit od smlouvy
Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.
Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás musíte informovat (Altigi GmbH/Goodgame Studios, Borselstraße 20, 22765 Hamburg, E-Mail: odr@goodgamestudios.com) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxu nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení
V případě účinného odstoupení od kontraktu se vrátí plnění, které každá strana obdržela, a vzdá se veškerého použití. V případech, kdy poskytnuté služby nelze vrátit zcela nebo zčásti nebo pouze ve zhoršeném stavu, je uživatel povinen poskytnout případnou náhradu. Povinnost vrátit platby musí být splněna do 30 dnů. Tato lhůta začíná pro uživatele běžet okamžikem podání odstoupení od kontraktu a pro společnost Altigi GmbH okamžikem jeho přijetí.

Informace
Pokud se smlouva týká plnění služeb, Vaše právo odstoupit od smlouvy zanikne poté, co tyto služby byly v plném rozsahu poskytnuty, přičemž plnění těchto smluv začalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele a s Vaším vědomím, že jakmile byly závazky ze smlouvy zcela splněny, ztratíte své právo odstoupit od smlouvy.
Pokud se smlouva týká dodání digitálního obsahu, který není poskytnut na hmotném nosiči, Vaše právo na odstoupení od smlouvy zanikne, pokud plnění smlouvy začalo s Vaším předchozím výslovným souhlasem a s Vaším vědomím, že poskytnutím souhlasu ztratíte své právo odstoupit od smlouvy.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 • Adresát
  Altigi GmbH / Goodgame Studios
  Borselstraße 20
  22765 Hamburg
  E-mail: odr@goodgamestudios.com
 • Já/my (*) tímto oznamuji/oznamujeme, že já/my (*) odstupuji/odstupujeme od smlouvy (*) o nákupu následujícího zboží (*)/o poskytnutí následující služby (*)
 • Objednáno dne (*)/přijato dne (*)
 • Název hry
 • Jméno hráče
 • E-mailová adresa
 • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě)
 • Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Zásady ochrany osobních údajů pro online služby

Použití těchto webových stránek může obnášet zpracování osobních údajů. Následujícími informacemi vás chceme seznámit s přehledem těchto procesů, abyste jim lépe rozuměli. Abychom zajistili férové zpracování, rádi bychom vás také seznámili s vašimi právy podle Všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a Německého federálního zákona o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG). Za zpracování dat zodpovídá společnost Goodgame Studios (Altigi GmbH), Borselstraße 20, 22765 Hamburg (dále jen “my“ nebo “nás/námi”).

Obsah:

 1. Kontakt
 2. Všeobecné informace o zpracování osobních údajů
 3. Doba uchování dat
 4. Odesílání údajů
 5. Kontaktní formulář
 6. Registrace a přihlášení
 7. Facebook Connect
 8. Zpracování dat v našich hrách
 9. Platby na našich webových stránkách
 10. Komunita (fórum)
 11. Vydavatelský backend
 12. Žádosti o zaměstnání
 13. Novinky
 14. Použití e-mailové adresy
 15. Ankety
 16. Zpracovávání log souborů ze serveru
 17. Bugsnag
 18. Potírání podvodů
 19. Soubory cookie
 20. Facebook (Visitor Action Pixel)
 21. Informace o naší facebookové stránce
 22. Google Analytics
 23. Google Marketing Services
 24. Microsoft Bing Ads
 25. Twitter Conversion Tracking
 26. Taboola
 27. Analýza reklam na webových stránkách třetích stran
 28. Integrované služby a obsah třetích stran
 29. Reklamy ve hrách
 30. Vaše práva
 31. Právo nesouhlasit
 32. Zásady ochrany soukromí nezletilých
 33. Pracovník pro ochranu dat
 34. Stížnost úřadům

1.    Kontakt

Máte-li jakékoli otázky nebo připomínky, nebo pokud nás chcete kontaktovat ohledně uplatnění svých práv, kontaktujte nás prosím zde: https://support.goodgamestudios.com/

2.    Všeobecné informace o zpracování osobních údajů

Použití námi nabízených služeb a produktů může obnášet zpracování osobních údajů. Výraz „osobní údaje“ se podle zákona o ochraně osobních údajů vztahuje ke všem informacím týkajícím se konkrétní nebo identifikovatelné osoby. IP adresa může být také považována za osobní údaj. IP adresu přiděluje poskytovatel připojení k internetu každému zařízení, které se jeho prostřednictvím připojí k internetu, aby mohlo odesílat a přijímat data. Když používáte webové stránky, sbíráme údaje, které sami poskytnete. Sbíráme také údaje o tom, jakým způsobem stránky používáte. Osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů GDPR a německého BDSG. Zpracováváme pouze data, u kterých nám to dovoluje zákon. Použijete-li naše webové stránky, zpracujeme data pouze s vaším souhlasem (GDPR čl. 6, par. 1, věta 1, písm. a), na základě smlouvy, které se účastníte, nebo abychom podnikli kroky na vaši žádost před vstupem do smluvního vztahu (GDPR čl. 6, par. 1, věta 1, písm. B), v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona (GDPR čl. 6, par. 1, věta 1, písm. c), nebo je-li zpracování nutné pro naše legitimní zájmy nebo legitimní zájmy třetí strany, s výjimkou situace, kdy jsou tyto zájmy podřazené vaším zájmům nebo základním právům a svobodě, které vyžadují ochranu osobních údajů (GDPR čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f).

3.    Doba uchování dat

Není-li v následujících sekcích uvedeno jinak, údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak je nezbytně nutné pro jejich zpracování nebo abychom splnili smluvní či statutární podmínky.

4.    Odesílání údajů

Není-li v následujících sekcích uvedeno jinak, budou údaje zpracovány na serverech poskytovatelů technických služeb, které pro tento účel najímáme. Tito poskytovatelé zpracují data pouze po obdržení výslovných pokynů, a jsou dle smlouvy povinni zaručit adekvátní technické a organizační podmínky nutné pro ochranu osobních dat. V souvislosti s integrovanými službami jiných poskytovatelů zmíněných v tomto Prohlášení o ochraně údajů lze předpokládat, že budou data odeslána do hlavního sídla daných poskytovatelů. Tito poskytovatelé mohou mít sídlo v tzv. třetích zemích mimo Evropskou unii nebo Evropské ekonomické společenství. Další informace jsou uvedené v sekcích popisujících jednotlivé služby.

5.    Kontaktní formulář

Naše webové stránky obsahují kontaktní formulář, jehož prostřednictvím nám můžete zaslat vzkaz. Přenos vašich údajů je šifrován. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. b. Všechna pole označená jako povinná jsou nutná ke zpracování vaší žádosti. Bez poskytnutí těchto údajů nebude možné vaši žádost zpracovat. Poskytnutí případných dodatečných údajů je dobrovolné. Můžete nás kontaktovat také prostřednictvím emailové adresy.

6.    Registrace a přihlášení

Použití některých funkcí aplikace vyžaduje registraci prostřednictvím webových stránek. Požadované informace jsou uvedené v registračním formuláři. K dokončení registrace je nezbytné uvést všechny údaje označené jako povinné. Poskytnuté údaje budou zpracované za účelem poskytnutí služby. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. b. Vaše údaje u nás zůstanou uložené po celou dobu vaší registrace, pokud je předtím nevymažete.

7.    Facebook Connect

Nabízíme vám snadnější způsob registrace k našim hrám a službám pomocí Facebooku. Pro tento účel můžete použít svůj existující Facebook účet. Když kliknete na Přihlásit se pomocí Facebooku, můžete použít tento způsob registrace pomocí našeho online portálu. K tomu musíte mít již zřízený účet na Facebooku nebo mít k Facebooku přístup. Pokud byste se chtěli zaregistrovat na jedné z našich služeb prostřednictvím svého účtu na Facebooku, bude prvním krokem registračního procesu okamžité přesměrování na Facebook. Facebook vás poté požádá o přihlášení nebo registraci. V žádném případě nebudeme mít přístup k vašim osobním přihlašovacím údajům (uživatelské jméno a heslo). Ve druhém kroku propojíte svůj profil na Facebooku se službou, ke které se chcete zaregistrovat. V tomto bodě se dozvíte, jaké údaje z Vašeho profilu na Facebooku nám budou předány. Tyto údaje jsou obvykle vaše „veřejné informace“ na Facebooku a informace, které jste zpřístupnili veřejnosti nebo schválili pro konkrétní použití. Údaje tohoto typu obecně zahrnují vaše jméno, obrázek profilu a titulní fotografii, vaše sítě, vaše uživatelské jméno (Facebook URL) a vaše uživatelské číslo (Facebook ID). Budeme též používat e-mailovou adresu, kterou jste uložili na Facebooku, abychom Vás mohli kontaktovat i mimo Facebook. Přehled veřejných informací ve svém profilu můžete zobrazit pomocí nabídky Obecná nastavení účtu Vašeho profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/settings?tab=applications). Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. a. Pokud chcete zrušit spojení mezi modulem Facebook Connect a našimi službami, přihlaste se do Facebooku a ve svém profilu proveďte potřebné změny. Poté už nebudeme mít žádné právo používat informace z Vašeho profilu na Facebooku.

8.    Zpracování dat v našich hrách

V našich hrách máme možnost sledovat a hodnotit různé úkony na hráčské úrovni. Týká se to především kontaktních údajů poskytnutých při registraci a vaši činnosti během hraní. Pro tyto účely sbíráme údaje o vašem připojení, například IP adresu. Musíme mít možnost tuto informaci zpracovat, abychom mohli umožnit herní činnost. Zpracování se proto řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. b.

9.    Platby na našich webových stránkách

V zásadě si naše hry můžete užívat, aniž byste nám poskytli jakékoliv osobní informace. Pokud zaplatíte za placené služby v našich hrách, vaše osobní údaje získá poskytovatel příslušné platební služby. Všechna data týkající se plateb, například vaše kontaktní a platební údaje, zprvu sbírá a zpracovává příslušný poskytovatel plateb. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. b. Při platbách získáváme geolokaci vaší IP adresy, což nám umožňuje zjistit, v jaké zemi se nacházíte. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. c. a je nutné pro vyhovění povinnostem vyplývajícím se zákona. Tato povinnost vzniká na základě Předpisu 2006/112/EC (Předpis MOSS). Získáváme také informace od poskytovatelů platebních služeb za účelem předcházení platebním podvodům. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. a je nutné pro vyhovění zájmům naší společnosti.

10. Komunita (fórum)

Abyste mohli používat naše diskusní fóra, musíte poskytnout své osobní registrační údaje, např. své uživatelské jméno a emailovou adresu. Vaše emailová adresa zůstane skrytá před ostatními uživateli. Registrace je nutná k tomu, abychom mohli potrestat případné porušení našich Komunitních pravidel a vyloučit viníky z našich diskusí. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. b. Naše fóra monitorují moderátoři. Abychom zamezili vážnému porušování pravidel a případně ho postihli, monitorujeme vaši IP adresu. Získání tohoto údaje za účelem potírání podvodů patří mezi legitimní zájmy naší společnosti a je v souladu s GDPR, čl. 6, par. 1, větou 1, písm. f a slouží k ochraně našeho fóra. Vyhrazujeme si právo smazat vaše komentáře, pokud je třetí osoby budou považovat za nezákonné. Proti výše uvedenému uchovávání dat se můžete kdykoli ohradit.

11. Vydavatelský backend

Naše společnost provozuje tzv. „Vydavatelský backend“, kam se mohou zaregistrovat firmy i soukromé osoby a zapojit se do našeho Vydavatelského programu. Za tímto účelem sbíráme a zpracováváme vaše kontaktní a platební údaje, které potřebujeme podle GDPR, čl. 6, par. 1, větou 1, písm. b za účelem splnění příslušných smluvních podmínek.

12. Žádosti o zaměstnání

Můžete se u nás ucházet o zaměstnání prostřednictvím sekce „kariéra“ na našich stránkách. Za tímto účelem získáváme vaše osobní údaje, které konkrétně zahrnují vaše jméno, životopis, průvodní dopis a další údaje, které nám poskytnete. Vaše osobní údaje související s přihláškou budou uchovány a zpracovány v souvislosti s vaším zájmem o současné či budoucí pracovní nabídky u naší společnosti a se zpracováním vaší žádosti o zaměstnání. Vaši online žádostí se budou zabývat pouze pověření pracovníci naší společnosti. Všichni zaměstnanci pověření zpracováním osobních údajů jsou povinni zachovat důvěrnost dat.

Ke zpracování žádostí o zaměstnání používáme software společnosti softgarden e-recruiting GmbH (Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin, Germany). Získávání těchto údajů se řídí sekcí 26 BDSG 2018.

13. Novinky

V následující části vás budeme informovat o našem zpravodaji, o dalších typech obchodních e-mailů a elektronické komunikace a o vašem právu vznést námitku. Přihlášením se k odběru našeho zpravodaje souhlasíte s jeho přijetím a s níže popsanými postupy. Právním základem je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty první písm. a) GDPR a § 7 odst. 2 č. 3 německého zákona proti nekalé soutěži (UWG). Do pojmu „reklamní sdělení“ nezahrnujeme tyto informace: informace o technických a organizačních procesech a informace týkající se poskytování služeb našim uživatelům.

K přihlášení se k odběru zpravodaje používáme dvojitý přihlašovací postup, který slouží k potvrzení vaší e-mailové adresy. Toto potvrzení je nutné k tomu, aby se nikdo nemohl přihlásit pomocí cizí e-mailové adresy. Přihlášky k odběru zpravodaje jsou ukládány v souladu se zákonem, abychom v případě potřeby měli důkaz o registraci. To zahrnuje uložení samotného přihlášení, čas potvrzení a IP adresu. Ukládáme také všechny změny vašich údajů u poskytovatele služby rozesílání zpravodaje. Zpracování těchto údajů je nezbytné, aby bylo možné prokázat udělení souhlasu. Právní základ vyplývá z naší právní povinnosti doložit váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. c) ve spojení s čl. 7 odst. 1 GDPR).

Novinky jsou zasílány s pomocí externího poskytovatele služeb se sídlem v EU, kterého jsme pro tuto zpracovatelskou činnost najali v souladu se zákonnými požadavky. Zpravodaje obsahují pixely, které jsou načteny serverem poskytovatele služby rozesílajícího zpravodaje, a to ihned po jeho otevření. V rámci tohoto procesu jsou shromažďovány některé informace, jako je vaše IP adresa a čas vyzvednutí. Tyto informace slouží k technickému vylepšení nebo k analýze cílových skupin a jejich chování při čtení na základě jejich lokality (kterou lze určit pomocí IP adresy) nebo přístupových časů. Získávání statistických údajů zahrnuje také zjištění, jestli a kdy uživatelé otevírají zpravodaje a kdy klikají na jaké odkazy. Z technických důvodů lze tuto informaci přiřadit k jednotlivým odběratelům zpravodaje. Tyto analýzy nám mají především pomoci identifikovat čtenářské návyky našich uživatelů a přizpůsobit jim náš obsah nebo zaslat jiný obsah na základě jejich zájmů. Individuální analýza se provádí s vaším souhlasem, který dostaneme při získání vaší e-mailové adresy. Zpracování těchto údajů se řídí podle čl. 6 odst. 1 věty první písm. a) GDPR. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. K tomu stačí použít odkaz uvedený na konci každého našeho e-mailu nebo to udělat pomocí formuláře zákaznické podpory. Bohužel, nelze zažádat o částečné odhlášení od poskytovatele služby rozesílající zpravodaje nebo poskytovatele zajišťujícího statistické analýzy. Pokud se chcete odhlásit, musíte přihlášku k odběru zrušit úplně.

14. Použití e-mailové adresy

E-mailovou adresu, kterou nám poskytnete při registraci nebo platbě, můžeme použít k tomu, abychom vás informovali o podobných produktech a službách, které nabízíme. Slouží to našemu oprávněnému zájmu kontaktovat stávající zákazníky za účelem přímého marketingu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s. § 7 odst. 3 zákona proti nekalé soutěži. Své svolení můžete kdykoli odvolat, aniž by vám vznikly jiné náklady než transakční náklady podle základních sazeb. Odhlášení k odběru můžete provést kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu.

15. Ankety

Čas od času provádíme průzkum spokojenosti s našimi hrami. Pro tyto účely sbíráme a zpracováváme vaše kontaktní údaje poskytnuté v anketách. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. a. a vaším souhlasem. Vaše účast na těchto anketách je dobrovolná. Váš souhlas s jejich použitím lze kdykoli odvolat. Ankety pro nás provádí SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, Kalifornie 94403, “SurveyMonkey”) Společnost SurveyMonkey sbírá dodatečné údaje od účastníků anket prostřednictvím souborů cookie, které slouží pouze k zajištění funkčnosti anket způsobem, ke kterému byly určeny. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Pokud se našich anket nezúčastníte, nebudeme sbírat žádné vaše osobní údaje. Společnost

Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

16. Zpracovávání log souborů ze serveru

Používáte-li naše stránky pouze pro informační účely, váš prohlížeč automaticky odesílá obecná data (tzn. bez registrace), která se ukládají na našem serveru. Tyto údaje standardně zahrnují: typ a verzi prohlížeče, váš operační systém, navštívenou stránku, předchozí navštívenou stránku (odkazující URL), IP adresu, datum a čas odeslání žádosti serveru a stavový kód HTTP. Zpracování těchto údajů provádíme na základě našich legitimních zájmů a řídí se zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Zpracování slouží k technické administraci a bezpečnosti webových stránek.

17. Bugsnag

V některých našich hrách využíváme služeb nástroje Bugsnag od společnosti Bugsnag Inc. (USA). Tato služba nám umožňuje rychle identifikovat chyby v našich hrách, které způsobily selhání nebo pád, a tím zlepšit naši službu. V případě chyby dojde k odeslání ID hráče, jména hráče, podrobností o stránce nebo aplikaci, kde chyba nastala, a souvisejících dat do společnosti Bugsnag na vyhodnocení chyb.
Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.
Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Bugsnag najdete na adrese: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, protože služba slouží našemu oprávněnému zájmu cíleně řešit technické chyby. Přenos výše zmíněných informací společnosti Bugsnag je technicky nezbytný. Námitky proti tomuto zpracování bude řešit naše podpora: https://support.goodgamestudios.com/

18. Potírání podvodů

Zpracováváme pseudonymní informace, jako například IP adresu a ID zařízení, pro účely odhalování podvodů třetích stran ve spojitosti se získáváním zákazníků. V tomto směru nás podporují externí poskytovatelé služeb, u nichž máme jistotu, že splňují stejné statutární podmínky. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Toto zpracovávání zvyšuje bezpečnost webových stránek.

19. Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Jsou to malé textové soubory, které ukládá váš prohlížeč při návštěvě našich stránek. Identifikuje se tak použitý prohlížeč a náš webový server jej může rozeznat. V případě, kdy použití cookies vede ke zpracování osobních údajů, se toto zpracování řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Tento způsob zpracování slouží k legitimním zájmům naší společnosti a naše webové stránky jsou díky němu snadněji použitelné, účinnější a bezpečnější. Většina námi používaných cookies jsou tzv. „session cookies“. Na konci vaší návštěvy jsou vymazány. Jiné cookies (tzv. „persistent cookies / dlouhodobé cookies“) se automaticky mažou po předem stanovené době, která záleží na konkrétní cookie. Volbou v bezpečnostním nastavení svého prohlížeče můžete soubory cookie kdykoli smazat. Používání souborů cookie můžete prostřednictvím nastavení svého prohlížeče zcela zakázat.

Upozorňujeme vás, že když smažete naše soubory cookie, nebo zakážete jejich budoucí používání, nebudete moct využívat některé oblasti nebo funkce.

Pokud chcete omezit reklamní soubory cookie třetích stran, můžete si vše nastavit ve službě Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/).

20. Facebook (Visitor Action Pixel)

Na našich stránkách používáme tzv. „visitor action pixely“ od společnosti Meta Platforms, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo, pokud sídlíte v EU, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (“Facebook”)). Tento nástroj nám umožňuje sledovat činnost uživatelů poté, co jsou přesměrováni na webové stránky poskytovatele prostřednictvím kliknutí na reklamu na Facebooku. Díky tomu můžeme zaznamenávat účinnost reklamy na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu. Takto získaná data jsou anonymní, což znamená, že nemáme přístup k osobním údajům jakéhokoliv jednotlivého uživatele. Tyto údaje zpracovává a ukládá Facebook, proto vás informujeme na základě našich znalostí dané situace. Facebook může tyto informace propojit s Vaším Facebook účtem a využívat je pro své vlastní reklamní účely, v souladu se zásadami použití údajů společností Facebook, které naleznete zde: https://www.facebook.com/about/privacy/. Můžete umožnit Facebooku a jeho partnerům zobrazovat reklamy na Facebooku i mimo něj. Za tímto účelem se na Vašem počítači může uložit soubor cookie. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Můžete se ohradit proti shromažďování svých údajů službou Facebook pixel nebo proti používání svých dat za účelem umístění reklamy na Facebooku, a to kontaktováním této adresy: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

21. Informace o naší facebookové stránce

Pokud navštívíte naše stránky na Facebooku, které používáme pro reprezentaci naší společnosti nebo jednotlivých produktů nebo služeb, dojde ke zpracování některých vašich osobních údajů. Jedinou společností, která je zodpovědná za pracování osobních údajů, je Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko, „Facebook“). Další informace o zpracování osobních údajů společností Facebook naleznete na https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Zpracování přehledů stránky
Facebook nám poskytuje anonymizované statistiky a přehledy týkající se naší facebookové stránky, které nám pomáhají porozumět typům činností, které lidé na naší stránce provozují (takzvané „přehledy stránky“). Tyto přehledy stránky jsou vytvářeny na základě konkrétních informací o jednotlivcích, kteří naši stránku navštívili. Toto zpracování osobních údajů provádí společnost Facebook a my, v roli společných správců. Zpracování slouží našemu oprávněnému zájmu vyhodnotit typy činností, které na naší stránce probíhají, a na základě našich poznatků naši stránku vylepšit. Právním základem tohoto zpracování je článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR. V žádném případě nejsme schopni přiřadit informace získané prostřednictvím přehledu stránek ke konkrétnímu profilu na Facebooku použitím označení „To se mi líbí“ pro naši stránku.

S Facebookem jsme uzavřeli dohodu o sdílení odpovědnosti za zpracování, ve které je stanoveno rozdělení závazků ochrany údajů mezi nás a společnost Facebook. Podrobnosti o zpracování osobních údajů na vytvoření Přehledů stránky a dohodu platnou mezi námi a Facebookem naleznete na https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Zpracování údajů, které nám poskytují naše stránky Facebook
Zpracováváme také údaje, které nám poskytujete prostřednictvím našich facebookových stránek. Takovými informacemi mohou být vaše uživatelské jméno na Facebooku, vaše hráčské jméno v jedné z našich her, kontaktní údaje nebo korespondence s námi. Tyto osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud jsme vás dříve přímo požádali o to, abyste s námi tyto údaje sdíleli, například v rámci průzkumu či soutěže. Toto zpracování budeme provádět my jako výhradní správce údajů.

Pokud jste nám sdělili údaje, protože se účastníte některé ze soutěží, zpracujeme je v pouze v případě, že je to nutné k tomu, abychom vám odeslali cenu. Po doručení ceny nebo v případě, že nevyhrajete, budou vaše údaje smazány. Právním základem tohoto zpracování je článek 6 odstavec 1 písmeno b GDPR.

Osobní údaje, které jsme shromáždili prostřednictvím průzkumů, budou zpracovávány v anonymizované formě, abychom zajistili, že budou zákazníci s našimi nabídkami spokojeni. Toto zpracování slouží našemu oprávněnému zájmu neustálého vylepšování našich nabídek, a jeho právním základem je článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR.

22. Google Analytics

K analýze návštěvníků našich webových stránek používáme službu Google Analytics od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“). Google používá soubory cookie. Informace vygenerované souborem cookie o užívání online produktu nebo služby uživateli je obvykle předáván a uložen na serveru Google umístěném v USA. Google za nás tuto informaci použije k vyhodnocení používání našich online produktů a služeb uživateli, sestaví hlášení o činnostech v rámci těchto online produktů a služeb a poskytne nám další služby spojené s použitím těchto online produktů a služeb a použití internetu. Ze zpracovaných údajů lze vytvořit pseudonymní uživatelské účty. Službu Google Analytics používáme pouze se zapnutým anonymizátorem IP adres. To znamená, že Google zkrátí IP adresu uživatelů členských států Evropské unie nebo jiných zemí, které jsou součástí Dohody o evropském ekonomickém společenství. Pouze ve výjimečných případech dojde k odeslání celé IP adresy na server Google v USA a k jejímu zkrácení tam. IP adresa odeslaná prohlížečem daného uživatele nebude propojená s jinými údaji společnosti Google. Uživatel může zakázat ukládání souborů cookies pomocí změny nastavení svého prohlížeče. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Uživatelé mohou zamezit shromažďování dat generovaných soubory cookie stažením a nainstalováním plug-inu dostupného zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Nelze vyloučit převod vašich údajů do USA. Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

23. Google Marketing Services

Naše stránky používají služby marketing a remarketing společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“). Tyto služby nám umožňují zobrazit cílenou reklamu, díky čemuž můžeme uživatelům nabídnout reklamu, která by je mohla zajímat. Skrze remarketing nabízíme uživatelům reklamy a produkty, které je zajímají, na základě jejich činnosti na jiných webových stránkách v rámci sítě Google. Pro tyto účely Google při přístupu na naše stránky používá určitý kód a tzv. (re)marketingové tagy/značky, které jsou součástí stránek. Díky tomu se do zařízení uživatele uloží samostatný soubor cookie, tzn. malý soubor, nebo podobná, srovnatelná technologie. Soubory cookie mohou být využívány různými doménami, včetně google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com nebo googleadservices.com. Soubor zaznamenává, jaké aplikace uživatel navštívil, o jaký obsah má zájem a jakých nabídek využil. Dále se ukládají technické údaje o použitém prohlížeči a operačním systému, odkazujících webových stránkách, o délce návštěvy a jakékoli další údaje související s použitím online produktů a služeb. Ukládají se také uživatelské IP adresy, rádi bychom vás však informovali, že v rámci služby Google Analytics jsou IP adresy uživatelů členských států Evropské unie nebo jiných zemí, které jsou součástí Dohody o evropském ekonomickém společenství, zkrácené. Všechna uživatelská data budou zpracovaná jako pseudonymní data. Google neukládá žádná jména ani emailové adresy. Zobrazené reklamy tedy nejsou cílené na konkrétní osobu, ale na majitele souboru cookie. Google tyto údaje přeposílá na servery v USA, kde jsou ukládány. Jedna z námi využívaných marketingových služeb společnosti Google je program pro online reklamy Google AdWords. V případě Google AdWords dostane každý zákazník AdWords jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat pomocí webových stránek klientů AdWords. Informace získaná souborem cookie slouží k vytvoření statistik pro konverzi klientů AdWords, kteří souhlasili se sledováním za účelem konverze. Klienti AdWords vidí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku s kódem pro sledování konverze. Nezískají však žádnou informaci, která by identifikovala konkrétní osoby. Můžeme zahrnout reklamy třetích stran na základě služby Google Marketing Services, zvané DoubleClick. DoubleClick používá soubory cookie, aby umožnil společnosti Google a jejím partnerským stránkám umístit reklamu na základě návštěv uživatelů dané stránky nebo jiných internetových stránek. Služby Google používají Tag Manager společnosti Google. Více informací o používání dat společností Google pro marketingové účely najdete na této stránce: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Zásady ochrany soukromí společnosti Google najdete zde https://www.google.com/policies/privacy. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Pokud nesouhlasíte s marketingovými službami Google a s cílenou reklamou na základě zájmů uživatele, můžete se odhlásit pomocí nastavení a možnosti odhlášení poskytnutou společností Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Nelze vyloučit převod vašich údajů do USA. Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

24. Microsoft Bing Ads

Součástí našich webových stránek je také nástroj pro sledování a konverzi Bing Ads of společnosti Microsoft (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”). Microsoft ukládá do uživatelova počítače soubor cookie, který umožňuje analyzovat používání našich online služeb. Předpokladem k tomu je, že uživatel otevřel naše webové stránky prostřednictvím reklamy Microsoft Bing Ads. To nám a společnosti Microsoft umožní zjistit, že někdo klikl na reklamu, byl přesměrován na naše online služby a dostal se na předem určenou cílovou stránku. Vidíme pouze celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu Bing a byli přesměrováni na cílovou stránku (konverze). Neukládají se žádné IP adresy. Nejsou vyzrazeny žádné další osobní údaje týkající se totožnosti uživatele. Více informací o ochraně soukromí a souborech cookie používaných službou Microsoft Bing Ads najdete v prohlášení Microsoftu o ochraně dat: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Pokud se nechcete účastnit marketingového procesu Bing Ads, můžete to společnosti Microsoft sdělit zde: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

25. Twitter Conversion Tracking

Naše stránky používají službu Conversion Tracking od společnosti Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Twitter ukládá do uživatelova počítače soubor cookie, který umožňuje analyzovat používání našich online služeb a produktů. Twitter Conversion Tracking sleduje činnost uživatelů poté, co si prohlédli reklamu nebo interagovali s reklamou na Twitteru. Twitter Conversion Tracking umožňuje přidělovat konverze prostřednictvím klikání na odkazy, retweetování či „lajkování“. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Pokud nesouhlasíte se sledováním, můžete se proti němu ohradit prostřednictvím nástroje Digital Advertising Alliance na optout.aboutads.info.

Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

26. Taboola

Použití technologií, které patří společnosti Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv), nám umožňuje používat cílenou reklamu na základě sledování uživatelského chování on-line a zájmů uživatele. Taboola používá cookies (nebo obdobné technologie) k určení vašich nejčastěji navštěvovaných stránek a ke sledování vašeho pohybu na naší stránce. Taboola využívá pseudonymizační metody ke shromažďování dat o zařízení, dat protokolů a uživatelských profilů. Uživatelské profily nejsou propojeny s údaji o nositeli pseudonymu a nelze z nich tedy získat osobní údaje o uživateli. Za výše zmíněným účelem odesíláme společnosti Taboola vaši IP adresu. Zpracování dat se děje na právním základě našeho oprávněného ekonomického zájmu (viz článek 6 odst. 1 písmeno f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů/GDPR). O vyřazení ze sledování můžete požádat prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Po vyřazení ze sledování už se vám nebude dále zobrazovat individualizovaný obsah a individualizované reklamy.

27. Analýza reklam na webových stránkách třetích stran

Reklamní prostory na webových stránkách třetích stran používáme jako formu propagace. Jako inzerent je můžeme při zobrazování reklam použít pro zacílení na určité zájmové skupiny a skupiny uživatelů. Pro zobrazování našich reklam spolupracujeme s různými poskytovateli třetích stran.

K přidělování reklamního prostoru a výběru zájmových skupin využíváme služby a systémy poskytované třetími stranami. Za účelem měření a optimalizace úspěšnosti cílené reklamy na základě zájmů uživatele používají některé třetí strany soubory cookie a další technické prostředky na našich stránkách k získání informací o používání našich webových stránek.

Pokud jsou během používání našich webových stránek shromažďovány osobní údaje a následně přeneseny poskytovateli třetí strany, řídí se zpracování dat podle čl. 6 odst. 1 pís. f) ONOOÚ. Zpracování je prováděno za účelem ochrany našich oprávněných ekonomických zájmů při marketingových aktivitách na naší webové stránce.

Spolupracujeme s následujícími poskytovateli:

 • Xandr

  Zobrazování reklam zajišťuje poskytovatel třetí strany, společnost Xandr Inc, 28 W. 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, USA (Xandr). Z tohoto důvodu jsme na naši webovou stránku umístili měřicí pixel od společnosti Xandr. Pomocí měřicího pixelu můžeme sledovat akce hráčů na našem webu. Shromažďujeme pouze statistické informace, které se zasílají společnosti Xandr. Pokud se chcete odhlásit ze systému cílené reklamy na základě zájmu uživatele společnosti Xandr, můžete měření deaktivovat kliknutím na tlačítko odhlásit na stránce https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#choices_rights.

  Více informací o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Xandr najdete zde:https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/‎.

  Nelze vyloučit převod vašich údajů do USA. Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

 • Quantcast

  Spolupracujeme také se společností Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Irsko. Z tohoto důvodu používáme takzvané Quantcast Tagy. Shromažďujeme a společnosti Quantcast odesíláme pouze statistické údaje. Odkaz na Zásady ochrany osobních údajů společnosti Quantcast najdete zde: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/

  Sledování společnosti Quantcast můžete vypnout zde: https://www.quantcast.com/opt-out/

  Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

28. Integrované služby a obsah třetích stran

Naše stránky používají služby a obsah třetích stran (dále jen „obsah“). U tohoto způsobu integrace je z technických důvodů nutné zpracovat vaši IP adresu, abychom mohli vašemu prohlížeči odeslat příslušný obsah. Vaše IP adresa proto bude předána příslušné třetí straně. Zpracování těchto údajů provádíme na základě našich legitimních a obchodních zájmů a řídí se zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. K integraci obsahu běžně používáme programovací jazyk Java. Můžete se tedy ohradit proti zpracování dat tím, že ve svém prohlížeči zakážete Javu. Součástí našich webových stránek je integrovaný obsah společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“):

 • „Google Maps“ pro zobrazování map;
 • „Google Web Fonts“ pro zobrazování fontů Google;
 • „YouTube“ pro přehrávání videí.

Nelze vyloučit převod vašich údajů do USA. Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

29. Reklamy ve hrách

V našich webových hrách nabízíme možnost sledovat video sekvence od poskytovatelů třetích stran v podobě reklam. To umožňuje například bezplatné využívání placeného obsahu.

Údaje, které v průběhu používání reklamních médií poskytujete, jsou shromažďovány a analyzovány. Tato činnost bude podrobně vysvětlena níže. Náš poskytovatel služby Google Ad Manager od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko) nám umožňuje využívat tento typ zpeněžení reklam. Poskytovatel služby přebírá kontrolu nad reklamními sítěmi ve hře. To zahrnuje i některé informace sdílené s reklamními sítěmi prostřednictvím rozhraní: IP adresa, prohlížeč, operační systém, region (více informací). Cílem takového přenosu informací je zobrazit nejrelevantnější reklamní materiál pro uživatele. V rámci poskytování reklamního materiálu mohou uvedené reklamní sítě také zpracovávat osobní údaje, jako je například IP adresa.

Odhlášení od personalizovaných nebo kontextových reklam neodstraní reklamy z našich her. Stále se budou zobrazovat reklamy, které nezpracovávají žádné osobní údaje a jsou pro uživatele méně relevantní.

Právním základem pro zpracování informací v souvislosti s reklamami ve hře je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR). Jako uživatel se můžete kdykoli odhlásit z využívání osobních údajů v reklamě v našem Centru preferencí (odkaz níže). V takovém případě všechny pseudonymizované informace anonymizujeme, takže se vám budou zobrazovat pouze omezené reklamy.Potenciální reklamní partneři https://goodgamestudios.com/iga-advertising-partners/

30. Vaše práva

Jakožto zúčastněná osoba máte právo proti nám použít svá práva. Konkrétně máte tato práva:

 • V souladu s článkem 15 GDPR a se sekcí 34 BDSG, máte právo si vyžádat informace o tom, zda a v jakém rozsahu zpracováváme vaše osobní údaje.
 • Máte právo po nás žádat opravdu svých osobních dat podle článku 16 GDPR.
 • Máte právo po nás žádat vymazání svých osobních dat podle článku 17 GDPR a sekce 35 BDSG.
 • Máte právo zamezit zpracování svých osobních dat podle článku 18 GDPR.
 • Máte právo, podle článku 20 GDPR, si od nás vyžádat své osobní údaje, které jsme od vás obdrželi, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto údaje předat jinému kontrolnímu subjektu.
 • Svá práva můžete uplatnit, pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím našeho formuláře podpory.

31. Právo nesouhlasit

Podle článku 21 GDPR máte právo nesouhlasit s veškerým zpracováním dat, které probíhá podle čl. 6, par. 1, věty 1, písm. e a f GDPR.


32. Zásady ochrany soukromí nezletilých

Služba není zacílena na nikoho do 16 let věku a tito uživatelé by ji neměli používat. Neshromažďujeme osobní údaje od jakékoli osoby, o které víme, že nedosáhla 16 let věku.

33. Pracovník pro ochranu dat

Našeho pracovníka zodpovědného za ochranu dat lze kontaktovat zde:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

34. Stížnost úřadům

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů představuje porušení zákona GDPR, máte právo podat stížnost dohlížejícímu orgánu podle článku 77 GDPR.  

 
Verze: 01/2022

Zásady ochrany osobních údajů pro aplikace

Tyto zásady se vztahují na všechny naše aplikace. Použití těchto aplikací může obnášet zpracování osobních údajů. Následujícími informacemi vás chceme seznámit s přehledem těchto procesů, abyste jim lépe rozuměli. Abychom zajistili férové zpracování, rádi bychom vás také seznámili s vašimi právy podle Všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a Německého federálního zákona o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG). Za zpracování dat zodpovídá společnost Goodgame Studios (Altigi GmbH), Borselstraße 20, 22765 Hamburg (dále jen “my“ nebo “nás/námi”).

Obsah:

 1. Kontakt
 2. Všeobecné informace o zpracování osobních údajů
 3. Doba uchování dat
 4. Odesílání údajů
 5. Shromažďování údajů při stahování
 6. Přístupová oprávnění k této aplikaci
 7. Kontaktní formulář
 8. Registrace a přihlášení
 9. Facebook Connect
 10. Zpracování dat v našich hrách
 11. Platby prostřednictvím naší aplikace
 12. Novinky
 13. Použití e-mailové adresy
 14. Ankety
 15. Zpracovávání log souborů aplikace
 16. Bugsnag
 17. Potírání podvodů
 18. Facebook SDK
 19. Informace o naší facebookové stránce
 20. Google Marketing Services
 21. Google SDK (Firebase Analytics)
 22. AppsFlyer SDK
 23. Microsoft Bing Ads
 24. Taboola
 25. Pinterest
 26. Reklamy v aplikacích
 27. Právo nesouhlasit
 28. Vaše další práva
 29. Zásady ochrany soukromí nezletilých
 30. Pracovník pro ochranu dat
 31. Stížnost úřadům

1. Kontakt

Máte-li jakékoli otázky nebo připomínky, nebo pokud nás chcete kontaktovat ohledně uplatnění svých práv, kontaktujte nás prosím zde: https://support.goodgamestudios.com/

2. Všeobecné informace o zpracování osobních údajů

Použití námi nabízených služeb a produktů může obnášet zpracování osobních údajů. Výraz „osobní údaje“ se podle zákona o ochraně osobních údajů vztahuje ke všem informacím týkajícím se konkrétní nebo identifikovatelné osoby. IP adresa může být také považována za osobní údaj. IP adresu přiděluje poskytovatel připojení k internetu každému zařízení, které se jeho prostřednictvím připojí k internetu, aby mohlo odesílat a přijímat data. Když používáte aplikace, sbíráme údaje, které sami poskytnete. Automaticky také sbíráme údaje o tom, jakým způsobem aplikace používáte. Osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů GDPR a německého BDSG. Zpracováváme pouze data, u kterých nám to dovoluje zákon. Použijete-li tyto aplikace, zpracujeme data pouze s vaším souhlasem (GDPR čl. 6, par. 1, věta 1, písm. a), na základě smlouvy, které se účastníte, nebo abychom podnikli kroky na vaši žádost před vstupem do smluvního vztahu (GDPR čl. 6, par. 1, věta 1, písm. b), v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona (GDPR čl. 6, par. 1, věta 1, písm. c), nebo je-li zpracování nutné pro naše legitimní zájmy nebo legitimní zájmy třetí strany, s výjimkou situace, kdy jsou tyto zájmy podřazené vaším zájmům nebo základním právům a svobodě, které vyžadují ochranu osobních údajů (GDPR čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f).

3. Doba uchování dat

Není-li v následujících sekcích uvedeno jinak, údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak je nezbytně nutné pro jejich zpracování nebo abychom splnili smluvní či statutární podmínky.

4. Odesílání údajů

Není-li v následujících sekcích uvedeno jinak, budou údaje zpracovány na serverech poskytovatelů technických služeb, které pro tento účel najímáme. Tito poskytovatelé zpracují data pouze po obdržení výslovných pokynů, a jsou dle smlouvy povinni zaručit adekvátní technické a organizační podmínky nutné pro ochranu osobních dat. V souvislosti s integrovanými službami jiných poskytovatelů zmíněných v tomto Prohlášení o ochraně údajů lze předpokládat, že budou data odeslána do hlavního sídla daných poskytovatelů. Tito poskytovatelé mohou mít sídlo v tzv. třetích zemích mimo Evropskou unii nebo Evropské ekonomické společenství. Další informace jsou uvedené v sekcích popisujících jednotlivé služby.

5. Shromažďování údajů při stahování

Když si stáhnete aplikaci, nebudeme aktivně předávat žádné informace příslušnému obchodu s aplikacemi (Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Samsung App Store, atd.). Chcete-li vědět, jaké údaje jsou shromažďovány a zpracovávány příslušnými obchody s aplikacemi jako součást stažení, informujte se prosím sami o jejich zásadách ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádný vliv na případné shromažďování údajů těmito obchody. Máte právo zamezit zpracování svých osobních dat podle článku 7(4) GDPR.

6. Přístupová oprávnění k této aplikaci

Tato aplikace vyžaduje na Vašem zařízení různá přístupová oprávnění. Ta jsou vyžadována pro zajištění určitého rozsahu funkcí našich aplikací. Pokud například chcete stahovat aktualizace pouze pomocí bezdrátového připojení, aplikace potřebuje přístup k vašemu bezdrátovému připojení. Chcete-li prostřednictvím aplikace koupit dodatečný obsah, můžeme vyžadovat přístup k potřebnému rozhraní Vašeho účtu u obchodu s aplikacemi. Dalším příkladem jsou tzv. notifikace typu „Push“, ve kterých můžeme používat rozhraní přímo na Vašem koncovém zařízení pro zobrazení zprávy. Přístupová oprávnění na Vašem mobilním zařízení závisí na operačním systému (například Android, iOS atd.) a obchodu, ve kterém jste aplikaci zakoupili (například Google Play Store, Apple App Store, Amazon, atd.). Obecně platí, že před nainstalováním aplikace dostanete informace o tom, k jakým funkcím aplikace potřebuje přístup. Zpracování technicky nezbytných oprávnění se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. b. Všechna další přístupová oprávnění se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. V operačním systému Apple iOS můžete kdykoliv nahlédnout do „Nastavení“ a mít okamžitý přehled o tom, k jakému obsahu mají naše aplikace přístup. Tato přístupová práva můžete omezit později. V operačním systému Android je rovněž zapotřebí různých přístupových práv na Vašem mobilním zařízení. Přístupová práva našich aplikací můžete ověřit pod položkou „Nastavení / Aplikace“.

7. Kontaktní formulář

Naše aplikace obsahuje kontaktní formulář, jehož prostřednictvím nám můžete zaslat vzkaz. Přenos vašich údajů je šifrován. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. b. Všechna pole označená jako povinná jsou nutná ke zpracování vaší žádosti. Bez poskytnutí těchto údajů nebude možné vaši žádost zpracovat. Poskytnutí případných dodatečných údajů je dobrovolné. Můžete nás kontaktovat také prostřednictvím emailové adresy.

8. Registrace a přihlášení

Použití některých funkcí aplikace vyžaduje registraci prostřednictvím aplikace. Dokončením registrace vstupujete do uživatelského smluvního vztahu. V souvislosti s tímto vztahem budou zpracovány pouze vámi poskytnuté informace. Požadované informace jsou uvedené v registračním formuláři. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. b. K vytvoření uživatelského vztahu je nezbytné uvést všechny údaje označené jako povinné. Poskytnuté údaje slouží pouze pro účely uvedené v podmínkách použití a budou uloženy pouze po dobu trvání uživatelského vztahu. Ten lze kdykoli ukončit deaktivací vašeho účtu.

9. Facebook Connect

Nabízíme vám snadnější způsob registrace k našim hrám a službám pomocí Facebooku. Pro tento účel můžete použít svůj existující Facebook účet. Když kliknete na Přihlásit se pomocí Facebooku, můžete použít tento způsob registrace pomocí našeho online portálu. K tomu musíte mít již zřízený účet na Facebooku nebo mít k Facebooku přístup. Pokud byste se chtěli zaregistrovat na jedné z našich služeb prostřednictvím svého účtu na Facebooku, bude prvním krokem registračního procesu okamžité přesměrování na Facebook. Facebook vás poté požádá o přihlášení nebo registraci. V žádném případě nebudeme mít přístup k vašim osobním přihlašovacím údajům (uživatelské jméno a heslo). Ve druhém kroku propojíte svůj profil na Facebooku se službou, ke které se chcete zaregistrovat. V tomto bodě se dozvíte, jaké údaje z Vašeho profilu na Facebooku nám budou předány. Tyto údaje jsou obvykle vaše „veřejné informace“ na Facebooku a informace, které jste zpřístupnili veřejnosti nebo schválili pro konkrétní použití. Údaje tohoto typu obecně zahrnují vaše jméno, obrázek profilu a titulní fotografii, vaše sítě, vaše uživatelské jméno (Facebook URL) a vaše uživatelské číslo (Facebook ID). Budeme též používat e-mailovou adresu, kterou jste uložili na Facebooku, abychom Vás mohli kontaktovat i mimo Facebook. Přehled veřejných informací ve svém profilu můžete zobrazit pomocí nabídky Obecná nastavení účtu Vašeho profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.
Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. a. Pokud chcete zrušit spojení mezi modulem Facebook Connect a našimi službami, přihlaste se do Facebooku a ve svém profilu proveďte potřebné změny. Poté už nebudeme mít žádné právo používat informace z Vašeho profilu na Facebooku.

10. Zpracování dat v našich hrách

V našich hrách máme možnost sledovat a hodnotit různé úkony na hráčské úrovni. Týká se to především kontaktních údajů poskytnutých při registraci a vaši činnosti během hraní. Pro tyto účely sbíráme údaje o vašem připojení, například IP adresu. Musíme mít možnost tuto informaci zpracovat, abychom mohli umožnit herní činnost. Zpracování se proto řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. b.

11. Platby prostřednictvím naší aplikace

V zásadě si naše hry můžete užívat, aniž byste nám poskytli jakékoliv osobní informace. Pokud zaplatíte za placené služby v našich hrách, vaše osobní údaje získá poskytovatel příslušné platební služby. Všechna data týkající se plateb, například vaše kontaktní a platební údaje, zprvu sbírá a zpracovává příslušný poskytovatel plateb. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6(1)(b). Při platbách získáváme geolokaci vaší IP adresy, což nám umožňuje zjistit, v jaké zemi se nacházíte. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. c. a je nutné pro vyhovění povinnostem vyplývajícím se zákona. Tato povinnost vzniká na základě Předpisu 2006/112/EC (Předpis MOSS). Získáváme také informace od poskytovatelů platebních služeb za účelem předcházení platebním podvodům. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. c. a je nutné pro vyhovění povinnostem vyplývajícím se zákona.

12. Novinky

V následující části vás budeme informovat o našem zpravodaji, o dalších typech obchodních e-mailů a elektronické komunikace a o vašem právu vznést námitku. Přihlášením se k odběru našeho zpravodaje souhlasíte s jeho přijetím a s níže popsanými postupy. Právním základem je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty první písm. a) GDPR a § 7 odst. 2 č. 3 německého zákona proti nekalé soutěži (UWG). Do pojmu „reklamní sdělení“ nezahrnujeme tyto informace: informace o technických a organizačních procesech a informace týkající se poskytování služeb našim uživatelům.

K přihlášení se k odběru zpravodaje používáme dvojitý přihlašovací postup, který slouží k potvrzení vaší e-mailové adresy. Toto potvrzení je nutné k tomu, aby se nikdo nemohl přihlásit pomocí cizí e-mailové adresy. Přihlášky k odběru zpravodaje jsou ukládány v souladu se zákonem, abychom v případě potřeby měli důkaz o registraci. To zahrnuje uložení samotného přihlášení, čas potvrzení a IP adresu. Ukládáme také všechny změny vašich údajů u poskytovatele služby rozesílání zpravodaje. Zpracování těchto údajů je nezbytné, aby bylo možné prokázat udělení souhlasu. Právní základ vyplývá z naší právní povinnosti doložit váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. c) ve spojení s čl. 7 odst. 1 GDPR).

Novinky jsou zasílány s pomocí externího poskytovatele služeb se sídlem v EU, kterého jsme pro tuto zpracovatelskou činnost najali v souladu se zákonnými požadavky. Zpravodaje obsahují pixely, které jsou načteny serverem poskytovatele služby rozesílajícího zpravodaje, a to ihned po jeho otevření. V rámci tohoto procesu jsou shromažďovány některé informace, jako je vaše IP adresa a čas vyzvednutí. Tyto informace slouží k technickému vylepšení nebo k analýze cílových skupin a jejich chování při čtení na základě jejich lokality (kterou lze určit pomocí IP adresy) nebo přístupových časů. Získávání statistických údajů zahrnuje také zjištění, jestli a kdy uživatelé otevírají zpravodaje a kdy klikají na jaké odkazy. Z technických důvodů lze tuto informaci přiřadit k jednotlivým odběratelům zpravodaje. Tyto analýzy nám mají především pomoci identifikovat čtenářské návyky našich uživatelů a přizpůsobit jim náš obsah nebo zaslat jiný obsah na základě jejich zájmů. Individuální analýza se provádí s vaším souhlasem, který dostaneme při získání vaší e-mailové adresy. Zpracování těchto údajů se řídí podle čl. 6 odst. 1 věty první písm. a) GDPR. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. K tomu stačí použít odkaz uvedený na konci každého našeho e-mailu nebo to udělat pomocí formuláře zákaznické podpory. Bohužel, nelze zažádat o částečné odhlášení od poskytovatele služby rozesílající zpravodaje nebo poskytovatele zajišťujícího statistické analýzy. Pokud se chcete odhlásit, musíte přihlášku k odběru zrušit úplně.

13. Použití e-mailové adresy

E-mailovou adresu, kterou nám poskytnete při registraci nebo platbě, můžeme použít k tomu, abychom vás informovali o podobných produktech a službách, které nabízíme. Slouží to našemu oprávněnému zájmu kontaktovat stávající zákazníky za účelem přímého marketingu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s. § 7 odst. 3 zákona proti nekalé soutěži. Své svolení můžete kdykoli odvolat, aniž by vám vznikly jiné náklady než transakční náklady podle základních sazeb. Odhlášení k odběru můžete provést kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu.

14. Ankety

Čas od času provádíme průzkum spokojenosti s našimi hrami. Pro tyto účely sbíráme a zpracováváme vaše kontaktní údaje poskytnuté v anketách. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. a. a vaším souhlasem. Vaše účast na těchto anketách je dobrovolná. Váš souhlas s jejich použitím lze kdykoli odvolat. Ankety pro nás provádí SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, Kalifornie 94403, “SurveyMonkey”) Společnost SurveyMonkey sbírá dodatečné údaje od účastníků anket prostřednictvím souborů cookie, které slouží pouze k zajištění funkčnosti anket způsobem, ke kterému byly určeny. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Pokud se našich anket nezúčastníte, nebudeme sbírat žádné vaše osobní údaje.

Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

15. Zpracovávání log souborů aplikace

Pokud použijete naše služby, budeme zprvu automaticky (bez registrace) ukládat všeobecné informace (které neslouží v souvislosti s jednotlivci). Náš webový server například běžně ukládá tyto informace: IP adresu, ID zařízení, druh zařízení, operační systém, čas odeslání žádosti serveru. Zpracování těchto údajů provádíme na základě našich legitimních zájmů a řídí se zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Zpracování slouží k technické administraci a bezpečnosti v rámci aplikace.

16. Bugsnag

V některých našich hrách využíváme služeb nástroje Bugsnag od společnosti Bugsnag Inc. (USA). Tato služba nám umožňuje rychle identifikovat chyby v našich hrách, které způsobily selhání nebo pád, a tím zlepšit naši službu. V případě chyby dojde k odeslání ID hráče, jména hráče, podrobností o stránce nebo aplikaci, kde chyba nastala, a souvisejících dat do společnosti Bugsnag na vyhodnocení chyb.
Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.
Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Bugsnag najdete na adrese: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, protože služba slouží našemu oprávněnému zájmu cíleně řešit technické chyby. Přenos výše zmíněných informací společnosti Bugsnag je technicky nezbytný. Námitky proti tomuto zpracování bude řešit naše podpora: https://support.goodgamestudios.com/

17. Potírání podvodů

Zpracováváme pseudonymní informace, jako například IP adresu a ID zařízení, pro účely odhalování podvodů třetích stran ve spojitosti se získáváním zákazníků. V tomto směru nás podporují externí poskytovatelé služeb, u nichž máme jistotu, že splňují stejné statutární podmínky. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Toto zpracovávání zvyšuje organizační bezpečnost aplikace.

18. Facebook SDK

V naší aplikaci používáme vývojářskou sadu Software Development Kit (SDK) společnosti Facebook. Facebook SDK vydává a spravuje společnost Facebook. Prostřednictvím této integrace můžeme propojit některé služby aplikace Facebook s našimi aplikacemi. Uživatelé mohou například využít Facebook SDK pro sdílení obsahu našich aplikací na vlastním profilu Facebook Timeline nebo pro posílání zpráv ostatním uživatelům Facebooku. Více informací o sadě Facebook SDK v operačním systému iOS naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/ios. Pro operační systém Android viz: https://developers.facebook.com/docs/android. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. b. Facebook App Events: Používáme službu Facebook App Events pro posouzení dosahu našich reklamních kampaní a využití sady Facebook SDK. Facebook nám poskytuje pouze souhrnné analýzy chování uživatelů našich aplikací. Nemáme také žádný vliv na údaje, které budou zpracovány službou Facebook App Events.

Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.
Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. V našich nastaveních aplikace se můžete odhlásit z používání služby App Events pro dané účely.

19. Informace o naší facebookové stránce

Pokud navštívíte naše stránky na Facebooku, které používáme pro reprezentaci naší společnosti nebo jednotlivých produktů nebo služeb, dojde ke zpracování některých vašich osobních údajů. Jedinou společností, která je zodpovědná za pracování osobních údajů, je Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko, „Facebook“). Další informace o zpracování osobních údajů společností Facebook naleznete na https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Zpracování přehledů stránky
Facebook nám poskytuje anonymizované statistiky a přehledy týkající se naší facebookové stránky, které nám pomáhají porozumět typům činností, které lidé na naší stránce provozují (takzvané „přehledy stránky“). Tyto přehledy stránky jsou vytvářeny na základě konkrétních informací o jednotlivcích, kteří naši stránku navštívili. Toto zpracování osobních údajů provádí společnost Facebook a my, v roli společných správců. Zpracování slouží našemu oprávněnému zájmu vyhodnotit typy činností, které na naší stránce probíhají, a na základě našich poznatků naši stránku vylepšit. Právním základem tohoto zpracování je článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR. V žádném případě nejsme schopni přiřadit informace získané prostřednictvím přehledu stránek ke konkrétnímu profilu na Facebooku použitím označení „To se mi líbí“ pro naši stránku.

S Facebookem jsme uzavřeli dohodu o sdílení odpovědnosti za zpracování, ve které je stanoveno rozdělení závazků ochrany údajů mezi nás a společnost Facebook. Podrobnosti o zpracování osobních údajů na vytvoření Přehledů stránky a dohodu platnou mezi námi a Facebookem naleznete na https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Zpracování údajů, které nám poskytují naše stránky Facebook
Zpracováváme také údaje, které nám poskytujete prostřednictvím našich facebookových stránek. Takovými informacemi mohou být vaše uživatelské jméno na Facebooku, vaše hráčské jméno v jedné z našich her, kontaktní údaje nebo korespondence s námi. Tyto osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud jsme vás dříve přímo požádali o to, abyste s námi tyto údaje sdíleli, například v rámci průzkumu či soutěže. Toto zpracování budeme provádět my jako výhradní správce údajů.

Pokud jste nám sdělili údaje, protože se účastníte některé ze soutěží, zpracujeme je v pouze v případě, že je to nutné k tomu, abychom vám odeslali cenu. Po doručení ceny nebo v případě, že nevyhrajete, budou vaše údaje smazány. Právním základem tohoto zpracování je článek 6 odstavec 1 písmeno b GDPR.

Osobní údaje, které jsme shromáždili prostřednictvím průzkumů, budou zpracovávány v anonymizované formě, abychom zajistili, že budou zákazníci s našimi nabídkami spokojeni. Toto zpracování slouží našemu oprávněnému zájmu neustálého vylepšování našich nabídek, a jeho právním základem je článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR.

20. Google Marketing Services

Naše aplikace používá služby marketing a remarketing společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“). Tyto služby nám umožňují zobrazit cílenou reklamu, díky čemuž můžeme uživatelům nabídnout reklamu, která by je mohla zajímat. Skrze remarketing nabízíme uživatelům reklamy a produkty, které je zajímají, na základě jejich činnosti v jiných aplikacích v rámci sítě Google. Pro tyto účely Google při přístupu do naší aplikace používá určitý kód a tzv. (re)marketingové tagy/značky, které jsou součástí aplikace. Díky tomu se do zařízení uživatele uloží samostatný soubor cookie, tzn. malý soubor, nebo podobná, srovnatelná technologie. Soubory cookie mohou být využívány různými doménami, včetně google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com nebo googleadservices.com. Soubor zaznamenává, jaké aplikace uživatel navštívil, o jaký obsah má zájem a jakých nabídek využil. Dále se ukládají technické údaje o použitém prohlížeči a operačním systému, odkazujících aplikacích, o délce návštěvy a jakékoli další údaje související s použitím online produktů a služeb. Ukládají se také uživatelské IP adresy, rádi bychom vás však informovali, že v rámci služby Google Analytics jsou IP adresy uživatelů členských států Evropské unie nebo jiných zemí, které jsou součástí Dohody o evropském ekonomickém společenství, zkrácené. Všechna uživatelská data budou zpracovaná jako pseudonymní data. Google neukládá žádná jména ani emailové adresy. Zobrazené reklamy tedy nejsou cílené na konkrétní osobu, ale na majitele souboru cookie. Google tyto údaje přeposílá na servery v USA, kde jsou ukládány. Jedna z námi využívaných marketingových služeb společnosti Google je program pro online reklamy Google AdWords. V případě Google AdWords dostane každý zákazník AdWords jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat pomocí aplikací klientů AdWords. Informace získaná souborem cookie slouží k vytvoření statistik pro konverzi klientů AdWords, kteří souhlasili se sledováním za účelem konverze. Klienti AdWords vidí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku s kódem pro sledování konverze. Nezískají však žádnou informaci, která by identifikovala konkrétní osoby. Můžeme zahrnout reklamy třetích stran na základě služby Google Marketing Services, zvané DoubleClick. DoubleClick používá soubory cookie, aby umožnil společnosti Google a jejím partnerským aplikacím umístit reklamu na základě návštěv uživatelů dané aplikace nebo jiných aplikací na internetu. Služby Google používají Tag Manager společnosti Google. Více informací o používání dat společností Google pro marketingové účely najdete na této stránce: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Zásady ochrany soukromí společnosti Google najdete zde https://www.google.com/policies/privacy. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Pokud nesouhlasíte s marketingovými službami Google a s cílenou reklamou na základě zájmů uživatele, můžete se odhlásit pomocí nastavení a možnosti odhlášení poskytnutou společností Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Nelze vyloučit převod vašich údajů do USA. Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

21. Google SDK (Firebase Analytics)

Používáme vývojářskou platformu „Google Firebase“ a další související funkce a služby společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“). Google Firebase je platforma pro vývoj aplikací pro mobilní zařízení a webové stránky. Google Firebase nabízí řadu funkcí, o kterých se lze dočíst na této souhrnné stránce: https://firebase.google.com/products/ Funkce zahrnují ukládání aplikací včetně soukromých uživatelských údajů, jako například jimi vytvořený obsah nebo informace týkající se jejich interakce s aplikacemi. Google Firebase také nabízí rozhraní umožňující interakci mezi uživateli aplikace a jinými zařízeními. Analýza uživatelských interakcí se provádí pomocí služby Firebase Analytics. Tato služba nám umožňuje zaznamenávat interakce našich uživatelů. Zaznamenáváme například první otevření aplikace, odinstalování aplikace, aktualizace, spadnutí aplikace nebo četnost použití aplikace. Zaznamenáváme a vyhodnocujeme také určité zájmy uživatelů. Informace zpracované službou Google Firebase mohou být použity dalšími službami Google, například Google Analytics nebo Google Marketing Services. V tomto případě budou použity pouze pseudonymní informace, například Android Advertising ID nebo Advertising Identifier pro iOS, k rozpoznání mobilních zařízení uživatelů. Více informací o používání dat společností Google pro marketingové účely najdete na této souhrnné stránce: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Zásady ochrany soukromí společnosti Google najdete zde https://www.google.com/policies/privacy. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Pokud nesouhlasíte s marketingovými službami Google a s cílenou reklamou na základě zájmů uživatele, můžete se odhlásit pomocí nastavení a možnosti odhlášení poskytnutou společností Google: http://www.google.com/ads/preferences. Nelze vyloučit převod vašich údajů do USA.

Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

22. AppsFlyer SDK

Naši aplikaci analyzuje technologie od společnosti AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, Kalifornie 94105). Za tímto účelem shromažďujeme a uchováváme některé údaje z vašich relací a interakcí. Tyto údaje potřebujeme pro vylepšení obsahu a použitelnosti našich her a k optimalizaci činnosti koncového uživatele. Údaje z relací a interakcí nikdy nezpracováváme v personalizované formě, nýbrž pod pseudonymem. Více informací o zpracování údajů společností AppsFlyer najdete v jejích zásadách ochrany soukromí: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Pokud nechcete být sledováni službou AppsFlyer, můžete se kdykoli odhlásit zde: https://www.appsflyer.com/optout

Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

23. Microsoft Bing Ads

Součástí naší aplikace je také nástroj pro sledování a konverzi Bing Ads of společnosti Microsoft (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”). Microsoft ukládá do uživatelova zařízení soubor cookie, který umožňuje analyzovat používání našich online služeb. Předpokladem k tomu je, že uživatel otevřel naši aplikaci prostřednictvím reklamy Microsoft Bing Ads. To nám a společnosti Microsoft umožní zjistit, že někdo klikl na reklamu, byl přesměrován na naše online služby a dostal se na předem určenou cílovou stránku. Vidíme pouze celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu Bing a byli přesměrováni na cílovou stránku (konverze). Neukládají se žádné IP adresy. Nejsou vyzrazeny žádné další osobní údaje týkající se totožnosti uživatele. Více informací o ochraně soukromí a souborech cookie používaných službou Microsoft Bing Ads najdete v prohlášení Microsoftu o ochraně soukromí: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Pokud se nechcete účastnit marketingového procesu Bing Ads, můžete to společnosti Microsoft sdělit zde: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

24. Taboola

Použití technologií, které patří společnosti Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv), nám umožňuje používat cílenou reklamu na základě sledování uživatelského chování on-line a zájmů uživatele. Taboola používá cookies (nebo obdobné technologie) k určení vašich nejčastěji navštěvovaných stránek a ke sledování vašeho pohybu na naší stránce. Taboola využívá pseudonymizační metody ke shromažďování dat o zařízení, dat protokolů a uživatelských profilů. Uživatelské profily nejsou propojeny s údaji o nositeli pseudonymu a nelze z nich tedy získat osobní údaje o uživateli. Za výše zmíněným účelem odesíláme společnosti Taboola vaši IP adresu. Zpracování dat se děje na právním základě našeho oprávněného ekonomického zájmu (viz článek 6 odst. 1 písmeno f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů/GDPR). O vyřazení ze sledování můžete požádat prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Po vyřazení ze sledování už se vám nebude dále zobrazovat individualizovaný obsah a individualizované reklamy.

25. Pinterest

Používáme reklamní služby poskytované sociální sítí Pinterest, kterou provozuje společnost Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko. Stránku využíváme pro rezervaci reklamního místa na „špendlících“ na Pinterestu.  Pokud se dostanete na některou z našich nabídek prostřednictvím špendlíku, který jsme si rezervovali, Pinterest tuto informaci zpracuje a předá nám ji jako statistiku (konverzi). To nám například umožňuje zjistit, kolik uživatelů na naše špendlíky kliklo. Nezískáváme žádné informace, které by umožňovaly osobní identifikaci uživatele. Dále poté analyzujeme, zda si uživatel následně stáhl naši aplikaci. Co se zpracování osobních údajů týče, právním základem je článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR. Na tomto odkaze se proti sledování můžete ohradit: https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data

26. Reklamy v aplikacích

V našich aplikacích můžete sledovat video sekvence od poskytovatelů třetích stran, které jsou sponzorované reklamami. Umožňuje to například bezplatné používání placeného obsahu. Zhlédnutí těchto videí je dobrovolné a vy jako uživatel jej musíte aktivně potvrdit.

Reklamy zobrazené prostřednictvím našich partnerů jsou buď personalizované nebo nepersonalizované (kontextové). Údaje, které poskytnete, když používáte reklamní média, jsou shromažďovány a analyzovány, což je podrobněji vysvětleno níže.

Náš poskytovatel služby SDK, společnost Fyber (Fyber N.V., Johannisstraße 20, 10117 Berlin), a služby Admob, společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; „Google“), nám umožňují využívat tento typ zpeněžení reklam. Pokud se hráč rozhodne sledovat videoreklamu, poskytovatel služby převezme kontrolu nad reklamními sítěmi ve hře. Součástí tohoto procesu je sdílení parametrů prostřednictvím rozhraní s reklamními sítěmi: ID reklamy, IP adresa, prohlížeč, operační systém, verze, země, město, ID umístění a ID svazku. Cílem tohoto přenosu informací je zobrazení nejlepšího možného reklamního materiálu danému uživateli. SDK pro zmíněné reklamní sítě mohou také zpracovávat osobní údaje, jako je reklamní ID a IP adresa, aby takový reklamní materiál mohly poskytnout.

Fyber také provozuje své vlastní reklamní sítě (Fyber Marketplace a Heyzap Ad Network), které se používají ke zobrazení personalizovaných i kontextových reklam. Fyber k tomu účelu využívá pouze informace z obecných přístupových oprávnění aplikace. Údaje zpracováváme naším jménem. Více informací o zpracování údajů společností Fyber naleznete zde: https://www.fyber.com/gdpr-faqs/.

Právním základem pro zpracování jsou naše oprávněné finanční zájmy (čl. 6 odstavec 1 písmeno f GDPR). Jako uživatel můžete tuto formu personalizovaných reklam kdykoli vypnout ve vašich nastaveních aplikace (výjimka). V takovém případě jsou všechny pseudonymní informace z naší strany anonymizovány a bude se zobrazovat pouze kontextová reklama. Personalizovanou reklamu můžete také deaktivovat v nastaveních svého mobilního zařízení. Provedete to následujícím způsobem:

Android

 1. V závislosti na vašem zařízení naleznete nastavení Google na některém z těchto míst:
  – Ve zvláštní aplikaci s názvem „Nastavení Google“
  – Procházejte svou hlavní aplikací „Nastavení“ a klepněte na Google
 2. Klepněte na „Reklamy“
 3. Klepněte na tlačítko přepínače vedle Odhlásit se z personalizace reklam

iOS

Zařízení s iOS používají reklamní identifikátor Apple.
Více informací o různých možnostech využívání tohoto identifikátoru naleznete v aplikaci Nastavení na svém mobilním zařízení.
Lze to provést takto:

 1. Otevřete „Nastavení“
 2. Vyberte „Soukromí“
 3. Vyberte „Reklamy“

Zde si můžete vybírat mezi konkrétními nastaveními pomocí tlačítka přepínače.

Reklamní partneři

Služba Partneři v oblasti služeb Role zpracovatele Typy reklam Další informace
Unity Ads Unity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, USA Společní správci Personalizované a kontextové reklamy Specifické informace o ochraně osobních údajů a možnost odhlášení od personalizovaných reklam se také zobrazují transparentně ve videopřehrávači.
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Facebook Audience Network SDK Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko Společní správci Personalizované reklamy Jako uživatel služby Facebook můžete v nastavení vypínat personalizované reklamy na stránkách třetích stran.
https://www.facebook.com/about/ads
AdColony AdColony, Inc 11400 W Olympic Blvd #1200, Los Angeles, CA 90064, USA Společní správci Personalizované a kontextové reklamy https://www.adcolony.com/privacy-policy/

27. Právo nesouhlasit

Podle článku 21 GDPR máte právo nesouhlasit s veškerým zpracováním dat, které probíhá podle čl. 6, par. 1, věty 1, písm. e nebo f GDPR.

28. Vaše další práva

Jakožto zúčastněná osoba máte právo proti nám použít svá práva. Konkrétně máte tato práva:

 • V souladu s článkem 15 GDPR a se sekcí 34 BDSG, máte právo si vyžádat informace o tom, zda a v jakém rozsahu zpracováváme vaše osobní údaje.
 • Máte právo po nás žádat opravdu svých osobních dat podle článku 16 GDPR.
 • Máte právo po nás žádat vymazání svých osobních dat podle článku 17 GDPR a sekce 35 BDSG.
 • Máte právo zamezit zpracování svých osobních dat podle článku 18 GDPR.
 • Máte právo, podle článku 20 GDPR, si od nás vyžádat své osobní údaje, které jsme od vás obdrželi, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto údaje předat jinému kontrolnímu subjektu.
 • Svá práva můžete uplatnit, pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím našeho formuláře podpory.

29. Zásady ochrany soukromí nezletilých

Služba není zacílena na nikoho do 16 let věku a tito uživatelé by ji neměli používat. Neshromažďujeme osobní údaje od jakékoli osoby, o které víme, že nedosáhla 16 let věku.

30. Pracovník pro ochranu dat

Našeho pracovníka zodpovědného za ochranu dat lze kontaktovat zde:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

31. Stížnost úřadům

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů představuje porušení zákona GDPR, máte právo podat stížnost dohlížejícímu orgánu podle článku 77 GDPR.  
 
 
Verze: 01/2022