Informacje o firmie

Goodgame Studios jest marką należącą do Altigi GmbH.

Altigi GmbH
Borselstraße 20
22765 Hamburg
Niemcy
E mail: info@goodgamestudios.com

Prezesi zarządu:
Armin Busen
Gero Michalschyk

Sąd rejestrowy: Amtsgericht Hamburg
Numer rejestracji: HRB 99869
Numer VAT: DE253777364

OGÓLNE WARUNKI

Obowiązują od 01.06.2022

1 Przedmiot i zakres obowiązywania
1.1 Poniższe ogólne warunki dotyczą korzystania z gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych oraz innych usług świadczonych przez firmę Altigi GmbH/Goodgame Studios (zwaną dalej „Goodgame Studios”), z siedzibą pod adresem Borselstraße 20, 22765 Hamburg, w witrynach internetowych Goodgame Studios oraz w sklepach z aplikacjami.
1.2 Goodgame Studios zastrzega sobie prawo do stałego rozwijania gier obsługiwanych w trybie online, gier na urządzenia przenośne i innych usług, aby dbać o ich stałą atrakcyjność do największej możliwej liczby użytkowników. Użytkownicy będą informowani o tym fakcie w odpowiedni sposób.
1.3 Gry obsługiwane w trybie online i na urządzeniach przenośnych oraz inne usługi oferowane przez firmę Goodgame Studios są przeznaczone wyłącznie do rozrywki. Użycie tych gier lub usług do celów biznesowych lub komercyjnych jest bezwarunkowo zabronione. Goodgame Studios informuje użytkowników, że w przypadku poszczególnych gier obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych może wystąpić przywrócenie stanu początkowego gry lub zresetowanie zawartości, a w takim przypadku postęp w grze oraz w niektórych przypadkach również zakupione wirtualne przedmioty zostaną zresetowane. Może się to zdarzyć w szczególności gdy firma Goodgame Studios zezwoliła użytkownikowi na granie w grę obsługiwaną w trybie online lub na urządzeniach przenośnych, która nie została jeszcze ukończona (faza soft launch lub wersja beta).
1.4 Użytkownik odpowiada za zapewnienie, że jego środowisko cyfrowe jest zgodne z wymaganiami technicznymi produktu cyfrowego. Przed zawarciem umowy użytkownik może się zapoznać z wymaganiami technicznymi na stronie https://goodgamestudios.com/requirements.
1.5 Oprócz niniejszych ogólnych warunków obowiązują również inne ustalone zasady dotyczące poszczególnych gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych. W przypadku niezgodności niniejszych ogólnych warunków z zasadami dotyczącymi gry charakter nadrzędny mają postanowienia niniejszych ogólnych warunków. Ponadto specyficzne warunki obowiązują również w przypadku określonych gier obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych, wersji i/lub składników tych gier oraz indywidualnych usług oferowanych w witrynach internetowych firmy Goodgame Studios. Użytkownicy będą informowani o tych specyficznych warunkach przed skorzystaniem z określonej oferty.
1.6 Użytkownicy mogą korzystać z oferty partnerów kontraktowych firmy Goodgame Studios w przypadku różnych gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych oraz innych usług. W takich przypadkach zostanie zawarta oddzielna umowa przez użytkownika z odpowiednim partnerem kontraktowym firmy Goodgame Studios. Użytkownicy będą informowani o tym fakcie w odpowiedni sposób przed zawarciem umowy.
1.7 Inne postanowienia lub ogólne warunki dla użytkownika, różniące się od niniejszych ogólnych warunków firmy Goodgame Studios, będą obowiązywać tylko wówczas, gdy firma Goodgame Studios powiadomi o nich z odpowiednim wyprzedzeniem.
2 Zawarcie umowy
2.1 Aby korzystać z gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych oraz innych usług oferowanych przez firmę Goodgame Studios, użytkownicy muszą zarejestrować się i, jeżeli jest to konieczne, zainstalować odpowiednią aplikację. Użytkownikom nie przysługuje prawo do żądania rejestracji lub zawarcia umowy z firmą Goodgame Studios.
2.2 Do rejestracji uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne. Autoryzowanymi użytkownikami mogą być tylko osoby indywidualne (wykluczono grupy, rodziny, małżeństwa, związki nieformalne itp.)
2.3 Zabronione jest rejestrowanie się osób w wieku poniżej 16 lat.
2.4 Użytkownicy nie są uprawnieni do pobierania gier na urządzenia przenośne za pośrednictwem witryny Apple App Store, jeżeli naruszyłoby to zakaz prawny. Może to na przykład mieć zastosowanie w następujących przypadkach:
 • Użytkownicy przebywają w kraju objętym przez rząd Stanów Zjednoczonych embargo lub uznanym za kraj wspierający terroryzm.

 • Użytkownicy zostali odnotowani przez rząd Stanów Zjednoczonych na liście podmiotów zakazanych lub objętych ograniczeniami.

2.5 Aby zarejestrować się w celu korzystania z gier obsługiwanych w trybie online, użytkownicy muszą wprowadzić nazwę gracza i, zgodnie z ogólną zasadą, swój adres e-mail. W przypadku gier na urządzenia przenośne wymagana jest nazwa gracza. Użytkownicy nie są uprawnieni do zastrzegania określonej nazwy gracza. Wybrana nazwa gracza nie może naruszać praw stron trzecich, obowiązujących zakazów prawnych oraz powszechnie przyjętych zasad przyzwoitości. Ponadto zabronione jest użycie adresu e-mail lub adresu strony internetowej jako nazwy gracza. Użytkownicy muszą upewnić się, że informacje przekazane firmie Goodgame Studios podczas rejestracji są zgodne ze stanem faktycznym i kompletne.
2.6 W przypadku poszczególnych gier użytkownicy mogą się również zarejestrować za pośrednictwem zewnętrznych usługodawców (np. serwisy społecznościowe lub sklepy z aplikacjami). W tym celu dane wymagane do rejestracji są pobierane z konta użytkownika założonego u odnośnego zewnętrznego usługodawcy.
2.7 Rejestracja musi zostać przeprowadzona osobiście. Zabroniona jest rejestracja za pośrednictwem stron trzecich, zwłaszcza komercyjnie rejestrujących osoby indywidualne u różnych usługodawców (usługi rejestracji i/lub usługi wstępnej konfiguracji).
2.8 Po pomyślnym zarejestrowaniu się użytkownik tworzy konto (zwane dalej „konto użytkownika”), którym może zarządzać niezależnie. Konto użytkownika można przekazać innej osobie tylko po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody firmy Goodgame Studios.
2.9 Nie istnieje prawo do rejestracji i aktywacji.
3 Ogólne zobowiązania użytkowników
3.1 Dane użytkowników
Użytkownicy zobowiązują się do natychmiastowego powiadamiania firmy Goodgame Studios w razie przyszłych zmian danych wprowadzonych podczas rejestracji, a w szczególności o zmianie adresu e-mail. Użytkownicy są zobowiązani do potwierdzania swoich danych na żądanie firmy Goodgame Studios.
3.2 Dane logowania, identyfikatory, hasła
3.2.1 Użytkownicy są zobowiązani do zachowania poufności wszystkich danych logowania, identyfikatorów i haseł.
3.2.2 Określenia „dane logowania”, „identyfikator” i „hasła” obejmują wszystkie sekwencje liter i/lub znaków, i/lub cyfr, używane do uwierzytelniania użytkownika i zapobiegania nieautoryzowanemu użyciu przez strony trzecie. Hasło powinno różnić się od nazwy gracza i składać się z cyfr i liter.
3.2.3 Użytkownicy są zobowiązani do ochrony wszystkich danych logowania, identyfikatorów i haseł przed dostępem stron trzecich.
3.2.4 Jeżeli użytkownik jest przekonany, że strony trzecie uzyskały lub mogą uzyskać nieautoryzowany dostęp do danych logowania, identyfikatorów lub haseł, powinien natychmiast poinformować o tym firmę Goodgame Studios i zmienić swoje dane samodzielnie lub za pośrednictwem firmy Goodgame Studios. W takim przypadku lub w okolicznościach, w których firma Goodgame Studios dysponuje dowodem nieprawidłowego użycia danych, firma Goodgame Studios będzie uprawniona do tymczasowego zablokowania dostępu do konta użytkownika. Jeżeli dostępny jest dowód nieprawidłowego użycia danych, firma Goodgame Studios poinformuje o tym użytkownika.
3.2.5 Niezależnie od okoliczności użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z danych logowania innego użytkownika, chyba że zezwalają na to zasady gry obsługiwanej w trybie online lub na urządzeniach przenośnych albo innej usługi.
3.3 Korzystanie ze stron internetowych firmy Goodgame Studios oraz zawartości stron internetowych
3.3.1 Zawartość witryn internetowych i gier na urządzenia przenośne firmy Goodgame Studios jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi albo innymi prawami, których beneficjentem jest firma Goodgame Studios lub strony trzecie. Jeżeli nie zezwolono na to wyraźnie w niniejszych ogólnych warunkach, użytkownicy nie są uprawnieni do edytowania, kopiowania, rozpowszechniania, udostępniania na forum publicznym lub wykorzystania do celów reklamowych, w całości lub częściowo, witryn internetowych, gier na urządzenia przenośne lub innej zawartości należącej do firmy Goodgame Studios. Dozwolone są tylko kopie techniczne przeznaczone do przeglądania i trwałe kopie przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Zabronione jest zmienianie, ukrywanie lub usuwanie informacji dotyczących praw autorskich i nazw marek.
3.3.2 Określenie „zawartość” obejmuje wszystkie dane, obrazy, tekst, grafikę, nagrania muzyczne i dźwiękowe, sekwencje dźwiękowe, pliki wideo, oprogramowanie i kody źródłowe oraz inne informacje udostępniane przez firmę Goodgame Studios. Określenie „zawartość” obejmuje również w szczególności wszystkie usługi dostępne do pobierania.
3.3.3 Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od podejmowania działań, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać prawidłowe funkcjonowanie witryn internetowych, indywidualnych usług i/lub rozwiązań albo gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych, oferowanych przez firmę Goodgame Studios. Użytkownicy są również zobowiązani do powstrzymania się od podejmowania działań umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych. Dozwolone jest korzystanie z zawartości tylko w sposób, który nie wpływa niekorzystnie na użycie witryn internetowych i zawartości firmy Goodgame Studios przez innych użytkowników. Zabronione jest przesyłanie danych lub oprogramowania w sposób wpływający niekorzystnie na sprzęt lub oprogramowanie odbiorców.
3.3.4 W przypadku użycia witryn internetowych lub gier na urządzenia przenośne firmy Goodgame Studios do celów komercyjnych, a zwłaszcza celów reklamowych, wymagane jest uprzednie uzyskanie wyraźnej pisemnej zgody od firmy Goodgame Studios.
3.3.5 Użytkownicy nie są uprawnieni do publikowania zawartości witryn internetowych, gier obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych albo innych usług firmy Goodgame Studios.
3.3.6 Korzystanie ze stron internetowych firmy Goodgame Studios poprzez usługę anonimizacji ukrywającą prawdziwy adres IP użytkownika jest zabronione.
3.4 Korzystanie z oprogramowania klienckiego
W przypadku ofert wymagających uprzedniej instalacji oprogramowania klienckiego firma Goodgame Studios udziela użytkownikowi nieograniczonego, bez możliwości zastrzeżenia wyłączności i dokonania cesji, osobistego i ograniczonego czasowo (zgodnie z umową zawartą z użytkownikiem) prawa do zainstalowania oprogramowania klienckiego i użycia go do uzgodnionych celów z uwzględnieniem niniejszych ogólnych warunków oraz zasad dotyczących określonej gry. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie oprogramowania jest zabronione. Zabronione jest modyfikowanie oprogramowania klienckiego i dekompilowanie w celu uzyskania kodu źródłowego oraz stosowanie innych form inżynierii wstecznej w odniesieniu do różnych poziomów produkcyjnych tego oprogramowania z wyjątkiem działań wymaganych do zapewnienia współdziałania oprogramowania. Firma Goodgame Studios ponosi odpowiedzialność wobec użytkownika w zakresie określonym ustawowo.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
4 Warunki korzystania z gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych
4.1 Użytkownik może korzystać tylko z jednego konta podczas uczestniczenia w rozgrywkach (np. World, Universe itp.) gry obsługiwanej w trybie online lub na urządzeniach przenośnych, z wyjątkiem gier, dla których określono inne zasady. Konta naruszające powyższą zasadę mogą zostać usunięte lub zablokowane na mocy postanowień punktu 9.
4.2 Użytkownicy nie są uprawnieni do manipulowania interfejsem w grach obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych. W szczególności użytkownicy nie są uprawnieni do stosowania metod, mechanizmów lub oprogramowania zakłócającego funkcjonowanie lub postęp gry. Użytkownicy nie są uprawnieni do podejmowania działań powodujących nieuzasadnione lub nadmierne obciążenie zasobów technicznych. Użytkownicy nie są uprawnieni do blokowania, zapisywania lub modyfikowania zawartości generowanej przez administratorów gier lub zakłócania przebiegu gry w inny sposób.
4.3 Niezależnie od okoliczności zabronione jest podejmowanie przez użytkowników następujących działań:
a) tworzenie lub użycie metod oszukiwania, modyfikacji i/lub rozwiązań hakerskich albo oprogramowania stron trzecich zmieniającego wyniki gier obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych,
b) użycie oprogramowania umożliwiającego „eksplorację danych” albo przechwytywanie lub zbieranie w inny sposób informacji związanych z grami obsługiwanymi w trybie online lub na urządzeniach przenośnych,
c) użycie obiektów wirtualnych pochodzących z gier obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych, poza tymi grami, nabywanie obiektów wirtualnych za rzeczywiste środki płatnicze albo sprzedaż lub wymiana obiektów wirtualnych,
d) sprzedaż lub zakup kont użytkowników albo handel tymi kontami.
Dotyczy to wszystkich metod obejścia zabezpieczeń i podobnych działań lub czynności objętych powyższymi zakazami.
4.4 Zabronione jest również uruchamianie gier online (łącznie ze wszystkimi indywidualnymi stronami internetowymi) przez użytkowników przy użyciu programów innych niż przeglądarka internetowa lub udostępniony program kliencki. Dotyczy to w szczególności tak zwanych botów oraz innych narzędzi służących do zastępowania lub uzupełniania interfejsu internetowego. Zabronione są również skrypty i całkowicie lub częściowo zautomatyzowane programy umożliwiające użytkownikom uzyskanie przewagi nad innymi użytkownikami. Dotyczy to również funkcji odświeżania automatycznego oraz innych zintegrowanych mechanizmów przeglądarki, jeżeli są one związane z procedurami automatycznymi.
4.5 Zabronione jest automatyczne tworzenie kont użytkownika niezależnie od tego, czy strona główna jest wyświetlana czy nie.
4.6 Firma Goodgame Studios lub autoryzowani przez nią kontrahenci zachowują wszelkie i wyłączne prawa dotyczące obiektów używanych i obiektów wirtualnych udostępnianych w grach obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych. Użytkownicy uzyskają prawo, bez możliwości zastrzeżenia wyłączności, do użycia obiektów wirtualnych tylko w okresie obowiązywania umowy użytkownika, ale w żadnych okolicznościach nie zyskują własności.
5 Warunki korzystania z funkcji komunikacyjnych (zwłaszcza forów dyskusyjnych, czatów, komentarzy)
5.1 Firma Goodgame Studios może udostępniać użytkownikom różne funkcje komunikacyjne do samodzielnego tworzenia wpisów i postów w witrynach internetowych firmy Goodgame Studios, w grze i w sieciach społecznościowych (w szczególności fora dyskusyjne, czaty, blogi, księgi gości itp. z odpowiednimi funkcjami komentarzy, zbiorczo zwane „funkcjami komunikacyjnymi”). W tym przypadku firma Goodgame Studios zapewnia użytkownikom tylko środowisko techniczne do wymiany informacji. Dostęp do funkcji komunikacyjnych dla użytkowników nie jest jednak gwarantowany.
5.2 Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za publikowaną przez nich zawartość i wpisy. Użytkownicy zobowiązują się do zabezpieczenia firmy Goodgame Studios na wypadek zgłoszenia przez strony trzecie uzasadnionych roszczeń wynikających z niewywiązywania się użytkowników z ich zobowiązań. Firma Goodgame Studios wyraźnie odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu zawartości publikowanej przez użytkowników.
5.3 W kontekście tych funkcji komunikacyjnych użytkownikom nie wolno publikować ani rozpowszechniać w witrynach firmy Goodgame Studios zawartości, która:
a) narusza obowiązujące prawo, przekracza powszechnie przyjęte granice przyzwoitości albo narusza ogólne warunki lub zasady danej gry,
b) narusza prawa związane ze znakami towarowymi, patentami, wzorami użytkowymi lub zdobniczymi, prawami autorskimi albo tajemnicami handlowymi lub inne prawa stron trzecich,
c) ma charakter uznawany za obsceniczny, rasistowski, związany z przemocą, pornograficzny, przeznaczony tylko dla dorosłych lub zagrażający w inny sposób rozwojowi dzieci i osób małoletnich albo szkodliwy w inny sposób,
d) jest obraźliwa, nękająca lub szkalująca,
e) zawiera listy powielane przez odbiorców i wysyłane do innych lub schematy piramidowe,
f) fałszywie sugeruje, że została dostarczona lub jest wspierana przez firmę Goodgame Studios,
g) zawiera dane osobowe stron trzecich bez ich wyraźnej zgody,
h) ma charakter komercyjny, a w szczególności promocyjny.
5.4 Adresy witryn internetowych lub nazwy firm i produktów można wstawiać tylko do zawartości, która nie jest przeznaczona głównie do celów reklamowych.
5.5 Wszyscy użytkownicy korzystający z tych funkcji komunikacyjnych powinni stosować akceptowane słownictwo. Oszczercze wypowiedzi krytyczne lub obraźliwe ataki słowne są zabronione.
5.6 Niezależnie od innych praw wynikających z niniejszych ogólnych warunków firma Goodgame Studios ma prawo do całkowitego lub częściowego usuwania zawartości i wpisów naruszających zasady określone w niniejszych ogólnych warunkach. Firma Goodgame Studios ma również prawo, na mocy postanowień punktu 9, trwale lub tymczasowo zawiesić użytkownikom, którzy naruszają te zasady, możliwość dalszego korzystania z funkcji komunikacyjnych lub prawo do rozwiązania umowy z użytkownikiem.
6 Konsekwencje naruszenia obowiązków
6.1 Firma Goodgame Studios nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia obowiązków przez użytkowników.
6.2 Niezależnie od dodatkowych uprawnień prawnych lub umownych firma Goodgame Studios może podejmować następujące uzasadnione działania wobec użytkownika naruszającego prawo ustawowe, prawa stron trzecich, niniejsze warunki lub odpowiednie dodatkowe rozporządzenia i zasady gier:
a) usunięcie zawartości;
b) wystawienie użytkownikowi ostrzeżenia;
c) tymczasowe lub trwałe zablokowanie możliwości korzystania przez użytkownika z określonych lub wszystkich gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych oraz zawartości witryn internetowych firmy Goodgame Studios,
d) zawieszenie użytkownika, łącznie z dostępem do określonych funkcji gier (np. czat),
e) wprowadzenie tymczasowego lub trwałego wirtualnego zakazu dostępu do portalu internetowego itp.,
f) rozwiązanie umowy z użytkownikiem na mocy postanowień punktu 9 niniejszych warunków.
6.3 Zablokowani lub wykluczeni użytkownicy nie mogą ponownie zalogować się do usługi świadczonej przez firmę Goodgame Studios bez uzyskania uprzedniej zgody firmy Goodgame Studios.
7 Opłaty za użytkowanie
7.1 Użytkownicy mogą w głównej mierze korzystać z oferowanych gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych nieodpłatnie. Użytkownik może jednak nabywać walutę wirtualną (np. rubiny, złoto, kamienie szlachetne, „waluta premium”), określone funkcje wirtualne oraz inne usługi (łącznie z „funkcjami do zakupu”) w ramach gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych. Cena waluty wirtualnej jest podawana w EUR, USD lub innej rzeczywistej walucie pozostającej w obiegu w regionie użytkownika. Użytkownik może nabywać przywileje lub obiekty wirtualne w grach obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych za zakupioną walutę premium.
7.2 Użytkownicy będą oddzielnie informowani o funkcjach dostępnych do zakupu w grach obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych, w szczególności o charakterze poszczególnych funkcji, czasie ich dostępności do zakupu (jeśli ma to zastosowanie), cenie zakupu i metodach płatności.
7.3 Użytkownicy mogą przesyłać swoje oferty zakupu dostępnych funkcji, wybierając żądany element i metodę płatności oferowaną w określonej grze obsługiwanej w trybie online lub na urządzeniach przenośnych, klikając przycisk Buy Now (Kup teraz) i finalizując proces zamówienia. Umowa pomiędzy użytkownikiem a firmą Goodgame Studios zostaje zawarta w momencie udanego zakończenia procesu zamówienia.
7.4 Opcje płatności są zależne od gry obsługiwanej w trybie online lub na urządzeniach przenośnych, kraju użytkownika i technicznej obsługi płatności dostępnej na danym rynku. Są one wyświetlane użytkownikowi na początku procesu zamówienia.
7.5 Płatności są pobierane za pośrednictwem usługodawcy otrzymującego prowizję od użytkownika za określony proces płatności lub w formie przelewu dokonanego przez użytkownika, a w przypadku gier na urządzeniach przenośnych płatności są pobierane przez odnośny sklep z aplikacjami. W indywidualnych przypadkach oprócz ogólnych warunków firmy Goodgame Studios mogą obowiązywać ogólne warunki ustanowione przez autoryzowanego usługodawcę.
7.6 Po sfinalizowaniu procesu płatności, a w przypadku przelewu po zaksięgowaniu środków na koncie firmy Goodgame Studios, firma Goodgame Studios odnotuje na koncie użytkownika kredyt zgodnie z zakupionymi funkcjami.
7.7 W grach na urządzenia przenośne dostępnych w portalach indywidualnych partnerów biznesowych oraz grach obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych, które zostały zintegrowane w sieciach społecznościowych, tryb zawierania umowy może różnić się od opisanego w niniejszym dokumencie. W takich przypadkach użytkownicy będą informowani o specyficznej procedurze zawierania umowy.
7.8 Użytkownik potwierdza i deklaruje, że informacje przekazane w związku z płatnością (w szczególności konto bankowe lub numer karty bankowej) są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
7.9 Goodgame Studios zachowuje prawo do podwyższania lub obniżania opłat za wszystkie indywidualne funkcje przeznaczone na sprzedaż.
7.10 W przypadku naruszeń postanowień umowy naliczane zostaną odsetki ustawowe. Firma Goodgame Studios jest również uprawniona do zablokowania konta użytkownika, żądania dodatkowych odszkodowań i zakończenia świadczenia usług.
7.11 Jeżeli firma Goodgame Studios poniesie koszty związane z korektami poprzednich rozliczeń lub opłatami stornowymi z winy użytkownika (łącznie z nieprawidłowym saldem konta), użytkownik będzie zobowiązany do zrekompensowania tych kosztów.
8 Przejęcie odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności
8.1 Użytkownicy są bezpośrednio odpowiedzialni wobec stron trzecich za naruszenie ich praw. Użytkownik zwróci firmie Goodgame Studios koszty zgodnie z przepisami ustawowymi za wszystkie odszkodowania wynikające z zawinionego niewywiązywania się ze zobowiązań nałożonych postanowieniami niniejszych warunków, a w szczególności, jeśli takie odszkodowania wynikają z roszczeń stron trzecich. Może to również obejmować koszty ochrony prawnej firmy Goodgame Studios, łącznie z opłatami sądowymi i prawnymi. Ten warunek nie obowiązuje, jeżeli naruszenie nie wynika z winy użytkownika.
8.2 Odpowiedzialność firmy Goodgame Studios, niezależnie od podstaw prawnych, wynikająca z nieprawidłowego wykonywania umowy lub naruszenia obowiązków, będzie ostatecznie ustalana zgodnie z następującymi zasadami:
8.2.1 Firma Goodgame Studios ponosi w szczególności odpowiedzialność za czyn umyślny i rażące zaniedbanie, ale jedynie za nieznaczne zaniedbanie w przypadku naruszenia podstawowych zobowiązań umownych. W przypadku naruszenia takich zobowiązań umownych odpowiedzialność jest ograniczona do odszkodowań typowych dla umowy.
Wspomniane „podstawowe zobowiązania umowne” są zobowiązaniami, na jakie może powoływać się użytkownik, gwarantującymi wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami i osiągnięcie celu uwzględnionego w umowie.
8.2.2 Firma Goodgame Studios jest zwolniona z wszelkiej innej formy odpowiedzialności.
8.2.3 Firma Goodgame Studios zaleca użytkownikom regularne tworzenie kopii zapasowych danych, aby uniknąć zbędnych odszkodowań.
8.2.4 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku wyraźnych gwarancji udzielonych przez firmę Goodgame Studios, działania w złej woli i odszkodowań za utratę życia, kończyny lub zdrowia. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny nie będzie ograniczona.
9 Czas trwania umowy; usuwanie kont użytkowników
9.1 Jeśli wyraźnie nie określono inaczej dla konkretnej gry online, gry na urządzenie przenośne lub dla usługi, umowa dotycząca korzystania z portalu, gier online i gier na urządzenia przenośne oraz innych usług firmy Goodgame Studios będzie obowiązywać bezterminowo. Umowa wchodzi w życie w momencie akredytacji lub aktywacji konta przez firmę Goodgame Studios.
9.2 Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym czasie przez którąkolwiek ze stron. Rozwiązanie umowy przez firmę Goodgame Studio staje się skuteczne po upływie jednego miesiąca. Rozwiązanie umowy przez użytkownika staje się skuteczne ze skutkiem natychmiastowym. Usunięcie danych przekazanych przez użytkownika firmie Goodgame Studios lub żądanie użytkownika, aby usunąć takie dane, jest uważane za wypowiedzenie umowy przez użytkownika.
9.3

Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy z uzasadnionej przyczyny bez konieczności powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli przyczyną jest naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszych warunków, rozwiązanie umowy jest dozwolone jedynie po upływie ostatecznego terminu wyznaczonego na wdrożenie działań naprawczych lub po nieskutecznym ostrzeżeniu. Ustanowienie ostatecznego terminu dla działań naprawczych i ostrzeżenie są zbędne w szczególnych okolicznościach, które, przy uwzględnieniu interesów obu stron, stanowią uzasadnienie natychmiastowego rozwiązania umowy.

Warunki uzasadniające natychmiastowe rozwiązanie umowy przez firmę Goodgame Studios zachodzą w szczególności w przypadku, gdy:

a) stwierdzono zachowanie w poważnym stopniu wpływające na prowadzenie gry przez innych graczy;
b) stwierdzono oszukiwanie, przeróbki i/lub rozwiązania hakerskie albo stosowanie oprogramowania, narzędzi lub skryptów zmieniających działanie lub mechanizm gry online bądź gry na urządzenie przenośne;
c) stwierdzono używanie konta użytkownika przez strony trzecie, z wyjątkiem okoliczności, w których zezwalają na to zasady gry;
d) użytkownik korzysta z konta strony trzeciej lub używa więcej niż jednego konta użytkownika w grze online, z wyjątkiem okoliczności, w których zezwalają na to zasady gry;
e) użytkownik wykorzystuje obiekty wirtualne gry poza grą obsługiwaną w trybie online lub grą na urządzenia przenośne, próbując kupić lub sprzedać te elementy za rzeczywiste środki pieniężne lub oferować je do wymiany handlowej;
f) użytkownik sprzedał, kupił lub wymienił konto użytkownika bez zgody firmy Goodgame Studios;
g) użytkownik w sposób zawiniony narusza przepisy chroniące inne osoby lub firmę Goodgame Studios;
h) użytkownik umyślnie narusza niniejsze warunki, dodatkowe regulacje i/lub reguły gry,
i) firma Goodgame Studios utraciła prawo do obsługi danej gry obsługiwanej w trybie online i na urządzenia przenośne w szczególności z powodu wygaśnięcia umowy licencyjnej lub w wyniku urzędowej lub prawnej decyzji.
9.4 W każdym przypadku rozwiązanie umowy musi mieć formę pisemną. Klient może również rozwiązać umowę przez Internet, klikając odpowiedni przycisk i zgodnie z postanowieniami punktu 9.2.
9.5 W przypadku dłuższego okresu braku aktywności firma Goodgame Studios jest uprawniona do usunięcia nieaktywnego konta użytkownika po przekazaniu powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres nieaktywności może się różnić w zależności od gry obsługiwanej w trybie online lub na urządzeniu przenośnym, ale ogólnie wynosi od 90 do 240 dni. Po rozwiązaniu umowy firma Goodgame Studios ma prawo do usunięcia konta użytkownika po zakończeniu umowy i według własnego uznania w ramach obowiązującego prawa.
10 Rozwiązywanie sporów przez Internet
10.1 Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów pomiędzy klientami i sprzedawcami przez Internet (platforma ODR). Dostęp do platformy ODR można uzyskać poprzez link: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.
10.2 Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem platformy ODR. Nie zamierzamy jednak i nie mamy obowiązku uczestniczyć w procedurze rozwiązywania sporów przed komisją rozjemczą. Komunikujemy się z użytkownikami bezpośrednio, jeśli użytkownicy się z nami skontaktują.
11 Prawo właściwe
Stosowane jest prawo Republiki Federalnej Niemiec; regulacje Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie mają zastosowania. To ustalenie prawne nie będzie wpływać na postanowienia obowiązkowe w kraju, w którym użytkownik jest rezydentem.
12 Zmiany niniejszych ogólnych warunków; pozostałe ustalenia
12.1 Firma Goodgame Studios zastrzega sobie prawo modyfikowania niniejszych warunków (a) w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawnych, (b) w przypadku orzeczeń Sądu Najwyższego, (c) w przypadku konieczności wynikającej z uwarunkowań technicznych, (d) w przypadku konieczności zapewnienia funkcjonowania firmy, (e) w przypadku zmian warunków rynkowych, (f) w przypadku działań dla dobra użytkownika. Nie będą wprowadzane żadne zmiany powodujące poważne naruszenie równowagi między stronami. Użytkownicy będą informowani o wprowadzeniu zmian w ogólnych warunkach za pośrednictwem witryny internetowej firmy Goodgame Studios oraz odpowiedniej gry obsługiwanej w trybie online lub na urządzeniach przenośnych co najmniej sześć tygodni przed zaplanowanym terminem wprowadzenia zmian. Firma Goodgame Studios może również wysyłać do użytkowników zmienione ogólne warunki pocztą e-mail lub poinformować ich o możliwości uzyskaniu dostępu do zmienionych warunków za pośrednictwem witryn internetowych firmy Goodgame Studios. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia zastrzeżeń względem każdej zmiany w ciągu czterech tygodni. Zmienione warunki zostaną uznane za zaakceptowane, jeżeli użytkownik nie zgłosi zastrzeżeń w ciągu czterech tygodni lub uruchomi grę ponownie po otrzymaniu powiadomienia o wprowadzeniu zmian w warunkach i postanowieniach. Firma Goodgame Studios będzie informować użytkowników o czterotygodniowym okresie zgłaszania zastrzeżeń, prawie odstąpienia od umowy i prawnych implikacjach rezygnacji ze zgłoszenia zastrzeżeń.
12.2 Użytkownicy są uprawnieni do żądania kompensaty tylko wówczas, jeżeli ich roszczenie jest uzasadnione prawnie lub zostało uznane przez firmę Goodgame Studios i nie zostało zakwestionowane lub wynika z niniejszej dwustronnej relacji prawnej. Użytkownicy mogą egzekwować prawo zatrzymania tylko w przypadku roszczeń wynikających z niniejszej umowy.
12.3 Firma Goodgame Studios komunikuje się z użytkownikiem przy użyciu poczty e-mail, chyba że w niniejszych warunkach wskazano inaczej. Użytkownicy są zobowiązani do regularnego sprawdzania wiadomości od firmy Goodgame Studios, przesyłanych na konto e-mail wskazane podczas rejestracji. Kontaktując się z firmą Goodgame Studios, użytkownicy powinni określić grę obsługiwaną w trybie online lub na urządzeniach przenośnych albo konto użytkownika, którego dotyczy wiadomość.
12.4 Jeżeli dowolne z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne i/lub niezgodne z przepisami ustawowymi, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień niniejszych warunków.

***

Uwagi dotyczące licencji:

Projekt gry Goodgame Gangster jest na licencji firmy Playa Games GmbH.

Grafiki emoji „Twemoji” z Twitter, Inc. oraz innych autorów są licencjonowane zgodnie z CC-BY 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Zasady odstępowania od umowy

Jeśli Użytkownik kupi wirtualną walutę lub wirtualne przedmioty (w każdym przypadku pod nazwą „Umowa”), zastosowanie do każdej z tych Umów ma prawo odstąpienia od umowy według zapisów z dnia 13 czerwca 2014 r.:

Prawo do odstąpienia od umowy
Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny.
Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od daty zawarcia Umowy.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować nas (Altigi GmbH/Goodgame Studios, Borselstraße 20, 22765 Hamburg, Niemcy, e-mail: odr@goodgamestudios.com) o tej decyzji za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez list wysłany pocztą tradycyjną, faksem lub w formie wiadomości e-mail). Użytkownik może w tym celu wykorzystać załączony przykładowy formularz. Nie jest to jednak obowiązkowe.
Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

Konsekwencje odstąpienia od umowy
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy strony zwrócą sobie otrzymane świadczenia i nastąpi zaprzestanie wszelkiego użytkowania. W razie gdy świadczone usługi nie mogą zostać zwrócone w całości lub w części albo w niepogorszonym stanie, Użytkownik, w stosownych przypadkach, będzie zobowiązany do zapewnienia rekompensaty. Zobowiązanie zwrotu płatności musi zostać wypełnione w ciągu 30 dni. Ten okres rozpoczyna się dla Użytkownika z chwilą złożenia oświadczenia odstąpienia od umowy, a dla firmy Altigi GmbH z chwilą jego otrzymania.

Uwagi
W zakresie, w jakim przedmiotem Umowy jest świadczenie usług, prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy wygasa, gdy usługa zostanie wykonana w całości, a świadczenie usługi rozpoczęło się dopiero po uzyskaniu na to wyraźnej zgody Użytkownika i jednoczesnym potwierdzeniu zrozumienia przez niego, że utraci on prawo do odstąpienia od umowy w momencie całkowitego wykonania Umowy przez nas.
W zakresie, w jakim przedmiotem Umowy jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na fizycznym nośniku danych, prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy wygasa również, gdy rozpoczęliśmy realizację Umowy po uzyskaniu na to wyraźnej zgody Użytkownika przed upływem terminu odstąpienia od umowy i jednoczesnym potwierdzeniu zrozumienia przez niego, że utraci on prawo do odstąpienia od umowy w momencie rozpoczęcia realizowania Umowy przez nas.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy
(Jeśli Użytkownik chce odstąpić od Umowy, powinien wypełnić niniejszy formularz i go do nas odesłać).

 • Adresat:
  Altigi GmbH / Goodgame Studios
  Borselstraße 20
  22765 Hamburg, Niemcy
  E-mail: odr@goodgamestudios.com
 • Ja/My(*) niniejszym odstępuję/odstępujemy(*) od Umowy na zakup następujących towarów / świadczenie następującej usługi(*)
 • Zamówiono dnia / Odebrano dnia(*)
 • Nazwa gry
 • Imię i nazwisko (nazwa) gracza
 • Adres e-mail
 • Podpis konsumenta/konsumentów (dotyczy tylko komunikacji w formie papierowej)
 • Data

(*) niepotrzebne usunąć

Zasady prywatności dla usług online

Korzystanie z tej strony internetowej może się wiązać z przetwarzaniem danych osobowych. Naszym zamiarem jest, aby poniższe informacje zawierały opis tych procesów, tak abyś mógł(-a) je zrozumieć. W celu zapewnienia rzetelnego przetwarzania danych, chcielibyśmy również poinformować Cię o Twoich prawach wynikających z Europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Goodgame Studios (Altigi GmbH), Borselstraße 20, 22765 Hamburg (zwana dalej “my”) jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych.

Spis treści:

 1. Skontaktuj się z nami
 2. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych
 3. Okres przechowywania
 4. Przekazywanie danych
 5. Formularz kontaktowy
 6. Rejestracja i logowanie
 7. Facebook Connect
 8. Przetwarzanie danych w naszych grach
 9. Płatności dokonywane za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 10. Społeczność (forum)
 11. Publisher Backend
 12. Podania o pracę
 13. Newsletter
 14. Wykorzystanie adresu e-mail
 15. Ankiety
 16. Przetwarzanie plików dziennika serwera
 17. Bugsnag
 18. Zwalczanie nadużyć finansowych
 19. Pliki cookie
 20. Facebook (Visitor Action Pixel)
 21. Informacje dotyczące naszej strony na Facebooku
 22. Google Analytics
 23. Usługi marketingowe Google
 24. Microsoft Bing Ads
 25. Usługa śledzenia konwersji na Twitterze
 26. Taboola
 27. Analiza reklam zamieszczanych na stronach internetowych stron trzecich
 28. Usługi zintegrowane i Treści stron trzecich
 29. Reklamy w grach
 30. Twoje prawa
 31. Prawo do sprzeciwu
 32. Prywatność osób niepełnoletnich
 33. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 34. Skargi do organów rządowych

1.    Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytania lub sugestie dotyczące tych informacji lub chcesz skontaktować się z nami w celu skorzystania z Twoich praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem: https://support.goodgamestudios.com/

2.    Ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Korzystanie z oferowanych przez nas produktów i usług może skutkować przetwarzaniem danych osobowych. Termin “dane osobowe” w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych odnosi się do wszystkich informacji dotyczących konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Adres IP również może zostać uznany za dane osobowe. Adres IP jest przypisywany przez dostawcę usług internetowych do każdego urządzenia podłączonego do Internetu, aby urządzenie takie mogło wysyłać i odbierać dane. Gdy korzystasz ze strony internetowej, zbieramy dane, które sam(-a) udostępniasz. Ponadto, gdy korzystasz ze strony internetowej, automatycznie zbieramy pewne informacje o Twoim sposobie korzystania z tej strony.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych wynikającymi z RODO oraz z niemieckiej ustawy BDSG. Przetwarzamy dane tylko wtedy, gdy jest to dozwolone prawnie. Gdy korzystasz z tej strony internetowej, przetwarzamy dane osobowe tylko za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO), w celu wykonania umowy, której jesteś stroną, lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b GDPR), w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c. RODO) lub jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów lub z uzasadnionych interesów strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i swobody wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO).

3.    Okres przechowywania

O ile nie zaznaczono inaczej w poniższych ustępach, dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne w celu ich przetwarzania lub wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub ustawowych.

4.    Przekazywanie danych

O ile nie zaznaczono inaczej w poniższych ustępach, dane będą przetwarzane na serwerach dostawców usług technicznych, których świadczenie zostało przez nas zlecone w tym celu. Usługodawcy ci będą przetwarzać dane wyłącznie po otrzymaniu wyraźnych instrukcji i są zobowiązani umownie do zagwarantowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony danych.

W przypadku, gdy w niniejszej Deklaracji dotyczącej ochrony danych odwołujemy się do zintegrowanych usług świadczonych przez innych dostawców, można założyć, że dane osobowe będą przekazywane do określonych siedzib tychże dostawców. Dostawcy ci mogą mieć siedzibę w tak zwanym państwie trzecim poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Więcej informacji można znaleźć w ustępach opisujących każdą z usług.

5.    Formularz kontaktowy

Nasza strona internetowa posiada formularz kontaktowy, za pomocą którego możesz wysyłać nam wiadomości. Przekazywanie Twoich danych jest szyfrowane.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Wszystkie pola danych oznaczone jako obowiązkowe są wymagane do przetworzenia Twojego wniosku. Jeżeli nie zostaną one wypełnione, Twój wniosek nie będzie mógł zostać zrealizowany. Podanie jakichkolwiek dodatkowych danych jest dobrowolne. Możesz również wysłać do nas wiadomość na kontaktowy adres e-mail.

6.    Rejestracja i logowanie

Korzystanie z pewnych funkcji w aplikacji, wymaga rejestracji za pośrednictwem strony internetowej. Wymagane informacje można zobaczyć w oknie rejestracji. Aby ukończyć proces rejestracji niezbędne jest podanie informacji oznaczonych jako obowiązkowe. Przekazane dane będą przetwarzane w celu świadczenia usługi. Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jesteś zarejestrowany u nas, chyba że wcześniej sam je usuniesz.

7.    Facebook Connect

Umożliwiamy również opcję łatwiejszej rejestracji naszych gier i usług za pomocą Facebooka. W tym celu możesz użyć swojego istniejącego konta użytkownika Facebooka. Klikając link “Zaloguj się za pomocą Facebooka”, możesz skorzystać z tej metody rejestracji za pośrednictwem naszego portalu internetowego. W tym celu należy posiadać wcześniej założone konto Facebook lub posiadać dostęp do Facebooka.

Jeżeli zechcesz zarejestrować się w jednej z naszych usług przy użyciu konta Facebook, w pierwszym etapie procesu rejestracji od razu zostaniesz przekierowany(-a) na Facebooka. Następnie Facebook poprosi Cię o zalogowanie się lub rejestrację. W żadnym wypadku nie otrzymamy Twoich osobistych danych dostępowych (nazwy użytkownika i hasła).

W drugim etapie połączysz swój profil na Facebooku z usługą, w której chcesz się zarejestrować. Na tym etapie dowiesz się, które dane z Twojego profilu na Facebooku zostaną nam przekazane. Te informacje zwykle dotyczą danych publicznych z serwisu Facebook oraz informacji jakie użytkownik udostępnia w formie otwartej lub ograniczonej dla konkretnej aplikacji. Informacje tego typu zazwyczaj obejmują imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i zdjęcie na okładce, płeć, Twoje sieci, nazwę użytkownika (adres URL Facebooka) i numer identyfikacyjny użytkownika (identyfikator Facebooka). Użyjemy również adresu e-mail zapisanego w serwisie Facebook, aby się z Tobą skontaktować poza tym serwisem. Możesz zobaczyć publicznie dostępne informacje z Twojego konta na Facebooku za pośrednictwem menu Ustawienia głównego konta w Twoim profilu na Facebooku. (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Podstawę prawną gromadzenia i przechowywania danych stanowi Twoja zgoda, w rozumieniu art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Jeżeli chcesz zablokować połączenie pomiędzy serwisem Facebook a naszymi usługami, zaloguj się w serwisie Facebook i wprowadź odpowiednie zmiany w ustawieniach profilu. Wówczas nie będziemy mieli już prawa do używania informacji z profilu Facebook.

8.    Przetwarzanie danych w naszych grach

W naszych grach jesteśmy w stanie śledzić i oceniać różne działania na poziomie gracza. Dotyczy to w szczególności danych kontaktowych podanych podczas rejestracji oraz Twoich działań podczas gier. W tym celu gromadzimy dane dotyczące połączenia, takie jak adres IP. Musimy mieć możliwość przetworzenia tych informacji, aby wykonać operacje związane z grami. Informacje te są zatem przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

9.    Płatności dokonywane za pośrednictwem naszej strony internetowej.

W zasadzie możesz korzystać z naszych gier bez podawania osobistych danych kontaktowych. W przypadku, gdy płacisz za odpłatne działania w naszych grach, Twoje dane osobowe będą gromadzone przez odpowiednich, zarejestrowanych dostawców usług płatniczych.

Wszystkie istotne dane dotyczące płatności, takie jak dane kontaktowe i dane dotyczące płatności, są początkowo gromadzone i przetwarzane przez odpowiedniego dostawcę płatności. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

W przypadku płatności gromadzimy dane geolokalizacyjne Twojego adresu IP, co pozwala nam określić, w jakim kraju się znajdujesz. Podstawą prawną tego gromadzenia danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego. Obowiązek prawny wynika z dyrektywy 2006/112/WE (dyrektywy MOSS).

Od dostawców usług płatniczych otrzymujemy również informacje dotyczące zapobiegania oszustwom związanym z płatnościami. Podstawą prawną tego gromadzenia danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie służy uzasadnionym interesom naszej spółki.

10. Społeczność (forum)

Aby korzystać z naszych forów, musisz podać osobiste dane rejestracyjne, takie jak nazwa użytkownika i adres e-mail. Adres e-mail nie jest widoczny dla innych użytkowników. Rejestracja jest konieczna w celu umożliwienia karania za ewentualne naruszenia naszych wytycznych Społecznościowych poprzez wykluczenie z forum osób odpowiedzialnych za naruszenia. Podstawą prawną do przechowywania tych danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b GDPR.

Nasze forum jest monitorowane przez moderatorów. W celu zapobiegania i karania poważnych naruszeń, monitorujemy Twój adres IP. Zbieranie tych informacji w celu zwalczania nadużyć finansowych uzasadnione jest naszymi prawowitymi interesami zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f GDPR i służy ochronie naszego forum. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Twoich komentarzy, jeżeli zostaną one uznane za nielegalne przez strony trzecie. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu wyżej wymienionych danych.

11. Publisher Backend

Nasza spółka prowadzi “Publisher Backend”, tj. miejsce gdzie firmy i osoby prywatne mogą zarejestrować się, aby wziąć udział w naszym Programie dla Wydawców. W tym celu zbieramy i przetwarzamy dane kontaktowe i płatnicze, których wymagamy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO w celu wykonania określonego stosunku umownego.

12. Podania o pracę

Możesz złożyć podanie o pracę za pośrednictwem naszej strony internetowej w dziale “kariera”. W tym celu gromadzimy Twoje dane kontaktowe, które obejmują w szczególności Twoje imię i nazwisko, Twoje CV, list motywacyjny i inne informacje dostarczone przez Ciebie.

Twoje dane osobowe zawarte w podaniu będą gromadzone, przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z Twoim zainteresowaniem obecnym lub przyszłym zatrudnieniem u nas oraz aktywnym przetwarzaniem Twojego podania. Twoja podanie złożone online będzie przetwarzane i obsługiwane tylko przez odpowiednie osoby kontaktowe w naszej spółce. Wszyscy pracownicy, którym powierzono przetwarzanie danych, są zobowiązani do zachowania poufności danych.

Do przetwarzania podań używamy oprogramowania softgarden e-recruiting GmbH (Tauentzienstraße 14,10789 Berlin, Germany).

Podstawę prawną dla gromadzenia danych stanowi par. 26 BDSG 2018.

13. Newsletter

W poniższej sekcji poinformujemy Cię o naszym newsletterze, o innych typach biznesowych wiadomości e-mail i o komunikacji elektronicznej, a także o Twoim prawie do zgłoszenia sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera, zgadzasz się na otrzymywanie go, a także zgadzasz się na procesy opisane poniżej. Podstawę prawną stanowi Twoja zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO i § 7 ust. 2 pkt 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG). Następujące terminy nie zawierają się w naszym rozumieniu pojęcia “komunikacja reklamowa”: informacje o procesach technicznych i organizacyjnych oraz informacje związane ze świadczeniem usług dla naszych użytkowników.

Aby subskrybować nasz newsletter, należy przejść dwuetapową procedurę potwierdzenia Twojego adresu e-mail. Jest ono wymagane, aby nikt nie mógł zarejestrować się, używając adresu e-mail, który do niego nie należy. Subskrypcje newslettera są rejestrowane, aby umożliwić przedstawienie dowodów rejestracji zgodnie z wymogami ustawowymi. Obejmuje to przechowywanie danych logowania, czasu potwierdzenia i adresu IP. Jakiekolwiek zmiany Twoich danych przechowywanych u usługodawcy, który wysyła newslettery, są również rejestrowane. Przetwarzanie tych danych jest konieczne, aby można było udowodnić, że przyznano zgodę. Podstawa prawna wynika z naszego prawnego obowiązku udokumentowania Twojej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 7 ust. 1 RODO).

Newslettery są wysyłane za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy z UE, którego zaangażowaliśmy do przetwarzania zgodnie z wymogami ustawowymi. Newslettery zawierają piksele, które służą do zbierania informacji przez serwer usługodawcy wysyłający newsletter zaraz po otwarciu newslettera. Do informacji takich należą adres IP i czas pobrania. Są one wykorzystywane do ulepszeń technicznych lub analizy grup docelowych i ich zachowań czytelniczych na podstawie lokalizacji ich pobierania (którą można określić za pomocą adresu IP) lub czasów dostępu. Gromadzenie danych statystycznych obejmuje również ustalenie, czy i kiedy są otwierane newslettery, a także które linki są klikane i kiedy są klikane. Ze względów technicznych informacje te można przypisać do poszczególnych odbiorców newsletterów. Analizy te mają przede wszystkim pomóc nam zidentyfikować nawyki czytelnicze naszych użytkowników i dostosować do nich nasze treści lub pozwalają nam wysyłać różne treści w oparciu o zainteresowania użytkowników. Spersonalizowana analiza jest przeprowadzona za Twoją zgodą, którą zdobywamy przy rejestracji Twojego adresu e-mail. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę, co wywoła konsekwencje w przyszłości. Możesz to łatwo zrobić, korzystając z linku na dole każdego z przesyłanych przez nas komunikatów lub korzystając z naszego formularza pomocy. Niestety, nie możesz oddzielnie zażądać anulowania zgody dla usługodawcy, który wysyła newsletter, i zgody na zbieranie informacji dla celów analizy statystycznej. Jeżeli chcesz anulować, musisz anulować całą subskrypcję.

14. Wykorzystanie adresu e-mail

Możemy użyć adresu e-mail użytkownika przekazanego nam podczas rejestracji lub płatności do informowania użytkownika o podobnych produktach i usługach w naszej ofercie. Ten sposób przetwarzania danych służy naszym uzasadnionym interesom i umożliwia nam kontaktowanie się z naszymi klientami w celach związanych z marketingiem bezpośrednim. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz § ust. 7 (3) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez użytkownika w dowolnym momencie bez żadnych dodatkowych kosztów z wyjątkiem kosztów transakcji obliczanych w oparciu o stawki podstawowe. Należy w tym celu zrezygnować z subskrypcji, klikając stosowny link dostępny w każdej wiadomości e-mail.

15. Ankiety

Przeprowadzamy okazjonalne badania satysfakcji klientów z naszych gier. W tym celu zbieramy i przetwarzamy dane kontaktowe podane w ankietach.

Podstawą prawną wykorzystywania tych informacji jest Twoja zgoda udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Twój udział w ankiecie jest dobrowolny. Twoja zgoda na ich wykorzystanie może zostać w odwołana w każdym momencie.

Do przeprowadzania ankiet korzystamy z usług SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, Kalifornia 94403, “SurveyMonkey”). SurveyMonkey zbiera od uczestników dodatkowe informacje w formie plików cookie, które mają na celu jedynie zapewnienie, że usługa ankiety jest w pełni użyteczna oraz tego, że ankiety działają zgodnie z przeznaczeniem.

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli nie weźmiesz udziału w naszej ankiecie, żadne dane osobowe nie zostaną zebrane.

Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

16. Przetwarzanie plików dziennika serwera

W przypadku, gdy korzystasz z naszej strony jedynie w celach informacyjnych, dane ogólne są początkowo przechowywane automatycznie(tzn. nie poprzez rejestrację) i przekazywane do naszego serwera przez Twoją przeglądarkę. Domyślnie obejmują one: Typ/wersja przeglądarki, używany system operacyjny, strona internetowa, do której uzyskano dostęp, poprzednio odwiedzana strona internetowa (adres URL strony odsyłającej), adres IP, data i godzina żądania serwera oraz kod statusu HTTP.

Przetwarzanie jest przeprowadzane dla celów naszych uzasadnionych interesów, a jego podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Przetwarzanie to służy do zarządzania technicznego i zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej.

17. Bugsnag

Korzystamy z usługi Bugsnag firmy Bugsnag Inc. (USA) w niektórych z gier. Usługa ta umożliwia nam szybką identyfikację błędów wywołujących awarie w naszych grach, a co za tym idzie – zwiększanie jakości naszych usług. W przypadku wystąpienia błędu identyfikator gracza, nazwa gracza oraz (w stosownych przypadkach) szczegóły strony lub aplikacji, w obrębie której wystąpił błąd, oraz dane powiązane ze stroną lub aplikacją są przesyłane do Bugsnag w celu ewaluacji błędu.
Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.
Więcej informacji na temat zasad prywatności Bugsnag można znaleźć na stronie: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych podyktowane jest naszymi uzasadnionymi interesami w kwestii eliminacji błędów technicznych w określony sposób. Przekazywanie opisanych powyżej danych do Bugsnag jest niezbędne do realizacji naszych celów. Sprawy związane ze sprzeciwieniem się przetwarzaniu danych obsługiwane są przez nasz dział wsparcia: https://support.goodgamestudios.com/

18. Zwalczanie nadużyć finansowych

Przetwarzamy spseudonimizowane informacje, takie jak adres IP lub identyfikator urządzenia, w celu analizy sygnałów na potrzeby identyfikowania oszustw przez strony trzecie w kontekście pozyskiwania klientów. Aby to osiągnąć, jesteśmy wspierani przez zewnętrznych usługodawców, którzy są zobowiązani do spełnienia tych samych ustawowych wymagań.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. To przetwarzanie przyczynia się do bezpieczeństwa organizacyjnego strony internetowej.

19. Pliki cookie

W naszej witrynie internetowej używamy plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez przeglądarkę podczas odwiedzania strony internetowej. To identyfikuje używaną przeglądarkę i może zostać rozpoznane przez nasz serwer sieciowy. O ile korzystanie z plików cookie powoduje przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Ten sposób przetwarzania służy naszym uzasadnionym interesom, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza.

Większość używanych przez nas plików cookie nosi nazwę “sesyjnych plików cookie”. Są one usuwane po zakończeniu Twoich odwiedzin. Inne pliki cookie (“trwałe pliki cookie”) są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może być różny, w zależności od rodzaju pliku cookie. W dowolnym momencie możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń swojej przeglądarki. Co do zasady można sprzeciwić się użyciu plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki.

Prosimy pamiętać, że usunięcie naszych ciasteczek lub dezaktywacja przyszłych ciasteczek może sprawić, że nie będzie można korzystać z określonych funkcji.

Jeśli chcesz dezaktywować wyłącznie ciasteczka reklamowe stron trzecich, możesz zrobić to na stronie Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/).

20. Facebook (Visitor Action Pixel)

Na naszej stronie internetowej używamy ”pikseli działań gości”( visitor action pixels) od Meta Platforms, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub, jeśli przebywasz w UE, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 , Irlandia (“Facebook”)).

Pozwala to śledzić zachowania użytkowników po przekierowaniu ich na stronę internetową dostawcy, klikając w reklamę na Facebooku. Dzięki temu możemy mierzyć skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynkowych. Dane zbierane w ten sposób są dla nas anonimowe, tzn. nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Jednak dane te są przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, dlatego też informujemy o tym użytkownika, zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami o sytuacji. Facebook może łączyć te informacje z Twoim kontem na Facebooku, a także wykorzystywać je do własnych celów promocyjnych, zgodnie z Zasadami użytkowania danych na Facebookuhttps://www.facebook.com/about/privacy/. Możesz zezwolić Facebookowi i jego partnerom na umieszczanie reklam w serwisie Facebook i poza nim. W tym celu na Twoim komputerze mogą być również przechowywane pliki cookie.

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Możesz sprzeciwić się gromadzeniu danych przez piksel Facebooka lub wykorzystaniu danych w celu wyświetlania reklam na Facebooku, wysyłając wiadomość na następujący adres: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

21. Informacje dotyczące naszej strony na Facebooku

Jeżeli odwiedzisz naszą stronę na Facebooku, w ramach której przedstawiamy treści dotyczące naszej firmy, produktów indywidualnych czy też usług, niektóre Twoje dane osobowe będą przetwarzane. Wyłącznym administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, „Facebook”) Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Facebooka można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Przetwarzanie Statystyk strony

Facebook udostępnia zanonimizowane dane i statystyki na potrzeby posiadanej przez nas strony. Ułatwiają nam one zrozumienie działań podejmowanych przez osoby odwiedzające naszą stronę (tzw. „Statystyki strony”). Statystyki te oparte są na określonych danych osobowych osób, które odwiedziły naszą stronę. Wraz z Facebookiem jesteśmy współadministratorami w zakresie przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych służy naszym prawnie uzasadnionym interesom w celu oceny działań podejmowanych na naszej stronie oraz jej udoskonalania w oparciu o te ustalenia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nie mamy możliwości przypisywania danych pozyskanych dzięki Statystykom strony do konkretnego profilu na Facebooku na podstawie kliknięcia przycisku „Lubię to” na naszej stronie na Facebooku.

Zawarliśmy umowę z Facebookiem, na mocy której ponosimy wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie danych i która określa podział naszych obowiązków w zakresie ochrony tych danych osobowych. Szczegóły odnośnie przetwarzania danych osobowych na potrzeby Statystyk strony oraz umowy zawartej przez nas z Facebookiem można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Przetwarzanie danych udostępnianych na naszej stronie na Facebooku

Przetwarzamy również Twoje dane udostępnione za pomocą naszej strony na Facebooku. Dane te mogą dotyczyć Twojej nazwy użytkownika, nazwy gracza podanej w jednej z naszych gier, danych kontaktowych lub wysłanej do nas wiadomości. Dane te są przetwarzane jedynie po wcześniejszym, wyraźnym wystąpienia z prośbą o ich udostępnienie, na przykład na potrzeby ankiety czy konkursu. W takim przypadku jesteśmy wyłącznym administratorem Twoich danych osobowych.

Jeżeli przekazałeś/łaś nam swoje dane w ramach udziału w konkursie, będą one przetwarzane jedynie w celu wysyłki nagrody. Twoje dane zostaną usunięte w momencie dostarczenia nagrody lub w przypadku, gdy nie uda Ci się zdobyć nagrody w konkursie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane osobowe zgromadzone podczas przeprowadzania ankiet będą przetwarzane w formie zanonimizowanej, aby zapewnić naszym klientom satysfakcję z oferowanych przez nas usług. Przetwarzanie służy naszym prawnie uzasadnionym interesom w celu ciągłego udoskonalania naszej oferty, a jego podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

22. Google Analytics

Korzystamy z usługi Google Analytics firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”) w celu analizy osób odwiedzających naszą stronę. Google używa plików cookies. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z produktu lub usługi online przez użytkowników są z reguły przekazywane na serwer Google znajdujący w USA i tam przechowywane. Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu, aby ocenić wykorzystanie naszych produktów i usług przez użytkowników, sporządzić raporty dotyczące działań w ramach tych produktów i usług online oraz zapewnić nam dodatkowe usługi związane z korzystaniem z tych produktów i usług online oraz korzystaniem z Internetu. Spseudonimizowane profile użytkowników mogą być tworzone z przetworzonych danych.

Używamy Google Analytics jedynie z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że Google skróci adres IP użytkowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam zostanie skrócony.

Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiegać zapisywaniu plików cookie, odpowiednio dostosowując ustawienia przeglądarki.

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Użytkownicy mogą zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Nie można wykluczyć, że twoje dane zostaną przekazane do USA. Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

23. Usługi marketingowe Google

Na naszej stronie internetowej używamy usług marketingowych i remarketingowych Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”). Usługi te pozwalają nam wyświetlać reklamy w bardziej ukierunkowany sposób oraz prezentować użytkownikom interesujące ich reklamy. Reklamy remarketingowe i produkty są wyświetlane użytkownikom na podstawie zainteresowań ustalonych w związku z aktywnością na innych stronach Sieci Google. W tym celu Google, w momencie wejścia na naszą stronę używa kodu, a tak zwane tagi (re)marketingowe, są podłączane do strony internetowej. Za ich pomocą pojedynczy plik cookie, tj. mały plik, jest przechowywany na urządzeniu użytkownika (podobne technologie mogą być również używane zamiast plików cookie). Pliki cookie mogą być pozostawiane przez różne domeny, w tym google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. Ten plik rejestruje, które aplikacje użytkownicy odwiedzili, jakie treści ich interesują i które oferty zostały wykorzystane. Ponadto przechowywane są informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron internetowych, długości odwiedzin oraz wszelkich dodatkowych danych dotyczących korzystania z produktów i usług online. Rejestrowany jest również adres IP użytkowników, chociaż chcielibyśmy Cię poinformować, że w ramach Google Analytics adresy IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego związanych umową są okrojone.

Jakiekolwiek dane użytkownika będą przetwarzane tylko jako dane spseudonimizowane. Google nie przechowuje żadnych nazw ani adresów e-mail. Wszystkie wyświetlane reklamy nie są więc wyświetlane specjalnie dla osoby, ale dla właściciela pliku cookie. Informacje te są gromadzone przez Google i przesyłane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i przechowywane na nich.

Jedną z usług marketingowych Google, z których korzystamy, jest internetowy program reklamowy Google AdWords. W przypadku Google AdWords każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie do śledzenia konwersji. Dlatego pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane przez pliki cookie są używane do generowania statystyk konwersji dla tych klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci AdWords widzą łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie będą jednak otrzymywać żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkowników.

Możemy uwzględnić reklamy firm zewnętrznych w oparciu o usługę marketingową Google o nazwie DoubleClick. DoubleClick wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić Google i witrynom partnerskim umieszczanie reklam na podstawie odwiedzin użytkowników na tej stronie lub na innych stronach internetowych.

Usługi Google korzystają z Menedżera tagów Google. Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google w celach marketingowych można znaleźć na stronie podsumowującej: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem https://www.google.com/policies/privacy.

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli chcesz się sprzeciwić otrzymywaniu reklam opartych na zainteresowaniach przez usługi marketingowe Google, możesz to zrobić, korzystając z opcji ustawień i rezygnacji Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Nie można wykluczyć, że twoje dane zostaną przekazane do USA. Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

24. Microsoft Bing Ads

Używamy narzędzia do konwersji i śledzenia Bing Ads firmy Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”), jako części naszej strony internetowej. Microsoft przechowuje plik cookie na urządzeniu użytkownika, aby umożliwić analizę korzystania z naszych usług online. Jest to możliwe, jedynie w przypadku, gdy użytkownik uzyskał dostęp do naszej strony internetowej za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing Ads. Dzięki temu zarówno Microsoft jak i my wiemy, że ktoś kliknął reklamę, został przekierowany do naszych usług online i dotarł do ustalonej wcześniej strony docelowej. Widzimy jedynie łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę Bing, a następnie zostali przekierowani na stronę docelową (konwersje). Adresy IP nie są przechowywane. Żadne inne dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika nie są ujawniane.

Więcej informacji na temat ochrony danych i plików cookie używanych przez reklamy Microsoft Bing użytkownicy mogą znaleźć w polityce prywatności Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli nie chcesz brać udziału w procesie śledzenia Bing Ads, możesz przekazać swój sprzeciw firmie Microsoft: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

25. Usługa śledzenia konwersji na Twitterze

W naszej witrynie używamy usługi Śledzenia konwersji Twitter Inc. (1355 Market Street # 900, San Francisco, California 94103, “Twitter”). Twitter przechowuje plik cookie na komputerze użytkownika, aby umożliwić analizę korzystania z naszych produktów i usług online. Usługa śledzenia konwersji na Twitterze śledzi działania użytkowników po obejrzeniu reklam lub interakcji z reklamami na Twitterze. Usługa śledzenia konwersji na Twitterze pozwala przypisać konwersje, takie jak kliknięcia linków, retweety lub dane typu “lubię”.

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli chcesz sprzeciwić się śledzeniu, możesz to zrobić za pomocą narzędzia Digital Advertising Alliance na stronie optout.aboutads.info.

Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

26. Taboola

Korzystanie z technologii stanowiących własność firmy Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv) umożliwia nam przygotowywanie reklam dostosowanych do użytkowników na podstawie ich sposobów przeglądania treści w internecie oraz zaobserwowanych zainteresowań. Taboola korzysta z plików cookies (lub podobnych technologii) w celu ustalenia, które strony internetowe odwiedzane są przez ciebie najczęściej, oraz w celu śledzenia twoich działań na naszej stronie. Taboola gromadzi dane z urządzeń oraz dane protokołu i na ich podstawie tworzy profile użytkowania, nadając im pseudonimy. Profile użytkowania nie są połączone z danymi na temat właścicieli pseudonimów i nie pozwalają na wyciąganie wniosków na podstawie danych osobowych. Aby było to możliwe, twój numer IP musi zostać przez nas przekazany firmie Taboola. Działanie to wykonywane jest w oparciu o możliwość realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (Art. 6, ustęp 1, litera f RODO). Masz prawo do sprzeciwu wobec śledzenia twoich działań. W celu rezygnacji należy użyć poniższego odnośnika: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Gdy twoja zgoda zostanie pomyślnie odwołana, nie będziesz dłużej natykać się na spersonalizowane reklamy oraz inną dostosowaną zawartość.

27. Analiza reklam zamieszczanych na stronach internetowych stron trzecich

Korzystamy z przestrzeni reklamowych na stronach internetowych stron trzecich w celu promocji naszych produktów i usług. Jako reklamodawcy, możemy używać tych środków do dotarcia z naszymi reklamami do określonych grup użytkowników. Współpracujemy w tej dziedzinie z rozlicznymi usługodawcami niezależnymi.

Wykorzystujemy usługi i systemy udostępniane nam przez strony trzecie, aby stosownie wykorzystać dostępną przestrzeń reklamową i wybrać grupy zainteresowania. W celu pomiaru i optymalizacji efektywności naszych reklam internetowych niektóre ze współpracujących z nami stron trzecich korzystają na naszej stronie internetowej z ciasteczek i innych technologii zapewniających informacje na temat użytkowników naszej strony internetowej.

W przypadku, gdy w toku korzystania z naszej strony internetowej dane osobowe są gromadzone i przekazywane stronom trzecim, proces ten odbywa się na podstawie prawnej określonej w art. 6. ust. 1. lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Przetwarzanie danych przeprowadzane jest w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów związanych z marketingiem naszej strony internetowej.

Współpracujemy z następującymi usługodawcami:

 • Xandr

  Przy wyświetlaniu naszych reklam współpracujemy z niezależnym usługodawcą Xandr Inc, 28 W. 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, USA (Xandr). W tym celu umieściliśmy na naszej stronie internetowej piksel monitorujący Xandr. Dzięki zastosowaniu piksela monitorującego możemy śledzić działania graczy na naszej stronie. Gromadzimy i przesyłamy Xandr wyłącznie dane natury statystycznej. W przypadku, gdy chcesz zrezygnować z reklam internetowych Xandr, możesz dezaktywować monitoring Xandr, wybierając stosowną opcję na stronie https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#choices_rights.

  Więcej informacji na temat polityki prywatności Xandr możesz znaleźć tutaj: https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/‎.

  Nie można wykluczyć, że twoje dane zostaną przekazane do USA. Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

 • Quantcast

  Współpracujemy z firmą Quantcast International Limited z siedzibą w Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2 w Irlandii. W tym celu wykorzystywane są etykiety Quantcast Tags. Dane, które gromadzimy i przekazujemy Quantcast, są wyłącznie statystyczne. Polityka prywatności firmy Quantcast znajduje się tutaj: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/

  Możesz wyłączyć śledzenie Quantcast tutaj: https://www.quantcast.com/opt-out/

  Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

28. Usługi zintegrowane i Treści stron trzecich

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługi i treści dostarczane przez strony trzecie (zwane dalej łącznie “treścią”). W przypadku tego rodzaju integracji, technicznie konieczne jest przetworzenie adresu IP, aby zawartość mogła zostać przesłana do przeglądarki. Twój adres IP zostanie więc przesłany do odpowiedniego dostawcy zewnętrznego.

W każdym przypadku przetwarzanie danych odbywa się w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów, tj. optymalizacji i komercyjnej działalności naszej strony internetowej, a podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Do integracji treści zwykle używany jest język programowania Java. Dlatego możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych, dezaktywując operacje Java w przeglądarce.

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy treści z Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”):

 • “Mapy Google” do wyświetlania map;
 • “Czcionki Google Web” do korzystania z czcionek Google;
 • “YouTube” do wyświetlania filmów.

Nie można wykluczyć, że twoje dane zostaną przekazane do USA. Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

29. Reklamy w grach

W naszych grach sieciowych oferujemy reklamy, w związku z czym możesz oglądać klipy wideo od stron trzecich. Dzięki temu rozwiązaniu na przykład płatna treść dostępna jest za darmo.

Dane udostępniane przez użytkownika podczas korzystania z nośników reklam są gromadzone i analizowane, jak dokładniej wyjaśniono poniżej. Nasz dostawca reklam, Google Ad Manager od Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), umożliwia nam czerpanie zysków z reklam w ten sposób. Dostawca usługi sprawuje kontrolę nad sieciami reklamowymi w grze. Dotyczy ona udostępniania sieciom reklamowym niektórych parametrów, takich jak: adres IP, przeglądarka, system operacyjny, region (więcej informacji). Udostępnianie tych informacji ma na celu wyświetlanie użytkownikowi odpowiednich reklam. Wspomniane sieci reklamowe mogą także przetwarzać dane osobowe, takie jak adres IP, w celu dostarczenia użytkownikom opisywanych powyżej materiałów reklamowych.

Wycofanie zgody na reklamy personalizowanie lub kontekstowe nie usuwa reklam z naszych gier. Ograniczone reklamy, tj. reklamy niezwiązane z przetwarzaniem danych osobowych i zarazem mniej dopasowane do użytkownika, nadal będą wyświetlane.

Przetwarzanie danych osobowych w kontekście reklam wyświetlanych w grze odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6, ust. 1, lit. a rozporządzenia RODO). Użytkownik może wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie danych osobowych w reklamach w naszym centrum preferencji (odnośnik poniżej). W tej sytuacji wszystkie informacje przetwarzane są w sposób anonimowy i wyświetlane są jedynie ograniczone reklamy.Potencjalni partnerzy reklamowi https://goodgamestudios.com/iga-advertising-partners/

30. Twoje prawa

Jako osoba zainteresowana jesteś uprawniony(-a) do dochodzenia od nas swoich praw. W szczególności masz następujące prawa:

 • Zgodnie z Artykułem 15 RODO i Sekcją 34 BDSG, masz prawo zażądać informacji, czy i w jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe dotyczące Ciebie.
 • Masz prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO.
 • Masz prawo do żądania, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe zgodnie z art. 17 RODO i par. 35 BDSG.
 • Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO.
 • Zgodnie z art. 20 RODO masz prawo do otrzymania danych osobowych dotyczących Ciebie, które nam udostępniłeś(-aś), w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie oraz do przesłania tych danych do innego administratora.
 • Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami za pomocą formularza pomocy.

31. Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. e lub lit. f RODO.


32. Prywatność osób niepełnoletnich

Niniejszy serwis nie jest skierowany do osób poniżej 16. roku życia ani przeznaczony do użytku przez takie osoby. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych osób poniżej 16. roku życia.

33. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

34. Skargi do organów rządowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych stanowi naruszenie przepisów RODO, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

 

Wersja: 01/2022

Zasady prywatności dla aplikacji (aplikacje)

Poniższe informacje mają zastosowanie do wszystkich naszych aplikacji (aplikacje). Korzystanie z tych aplikacji może się wiązać z przetwarzaniem danych osobowych. Naszym zamiarem jest, aby poniższe informacje zawierały opis tych procesów, tak abyś mógł(-a) je zrozumieć. W celu zapewnienia rzetelnego przetwarzania danych, chcielibyśmy również poinformować Cię o Twoich prawach wynikających z Europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Goodgame Studios (Altigi GmbH), Borselstraße 20, 22765 Hamburg (zwana dalej “my”) jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych.

Spis treści:

 1. Skontaktuj się z nami
 2. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych
 3. Okres przechowywania
 4. Przekazywanie danych
 5. Gromadzenie danych podczas pobierania
 6. Prawa dostępu do tej aplikacji
 7. Formularz kontaktowy
 8. Rejestracja i logowanie
 9. Facebook Connect
 10. Przetwarzanie danych w naszych grach
 11. Płatności dokonywane za pośrednictwem naszej aplikacji
 12. Newsletter
 13. Wykorzystanie adresu e-mail
 14. Ankiety
 15. Przetwarzanie plików dzienników aplikacji
 16. Bugsnag
 17. Zwalczanie nadużyć finansowych
 18. Facebook SDK
 19. Informacje dotyczące naszej strony na Facebooku
 20. Usługi marketingowe Google
 21. Google SDK (Firebase Analytics)
 22. AppsFlyer SDK
 23. Microsoft Bing Ads
 24. Taboola
 25. Pinterest
 26. Wyświetlanie reklam w aplikacjach
 27. Prawo do sprzeciwu
 28. Twoje dodatkowe prawa
 29. Prywatność osób niepełnoletnich
 30. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 31. Skargi do organów rządowych

1.    Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytania lub sugestie dotyczące tych informacji lub chcesz skontaktować się z nami w celu skorzystania z Twoich praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem: https://support.goodgamestudios.com/

2.    Ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Korzystanie z oferowanych przez nas produktów i usług może skutkować przetwarzaniem danych osobowych. Termin “dane osobowe” w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych odnosi się do wszystkich informacji dotyczących konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Adres IP również może zostać uznany za dane osobowe. Adres IP jest przypisywany przez dostawcę usług internetowych do każdego urządzenia podłączonego do Internetu, aby urządzenie takie mogło wysyłać i odbierać dane. Gdy korzystasz z aplikacji, zbieramy dane, które sam(-a) udostępniasz. Ponadto, gdy korzystasz z aplikacji, automatycznie zbieramy pewne informacje o Twoim sposobie korzystania z tej aplikacji.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych wynikającymi z RODO oraz z niemieckiej ustawy BDSG. Przetwarzamy dane tylko wtedy, gdy jest to dozwolone prawnie. Gdy korzystasz z tych aplikacji, przetwarzamy dane osobowe tylko za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO), w celu wykonania umowy, której jesteś stroną, lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b GDPR), w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c. RODO) lub jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów lub z uzasadnionych interesów strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i swobody wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO).

3.    Okres przechowywania

O ile nie zaznaczono inaczej w poniższych ustępach, dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne w celu ich przetwarzania lub wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub ustawowych.

4.    Przekazywanie danych

O ile nie zaznaczono inaczej w poniższych ustępach, dane będą przetwarzane na serwerach dostawców usług technicznych, których świadczenie zostało przez nas zlecone w tym celu. Usługodawcy ci będą przetwarzać dane wyłącznie po otrzymaniu wyraźnych instrukcji i są zobowiązani umownie do zagwarantowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony danych.

W przypadku, gdy w niniejszej Deklaracji dotyczącej ochrony danych odwołujemy się do zintegrowanych usług świadczonych przez innych dostawców, można założyć, że dane osobowe będą przekazywane do określonych siedzib tychże dostawców. Dostawcy ci mogą mieć siedzibę w tak zwanym państwie trzecim poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Więcej informacji można znaleźć w ustępach opisujących każdą z usług.

5.    Gromadzenie danych podczas pobierania

Podczas pobierania aplikacji nie przekazujemy aktywnie żadnych informacji do sklepu z aplikacjami (Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Samsung App Store itp.). Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie dane są gromadzone i przetwarzane przez dany sklep z aplikacjami podczas procesu pobierania, zapoznaj się z jego polityką prywatności. Nie mamy kontroli nad gromadzeniem danych przez sklepy z aplikacjami. Ponoszą one wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych w rozumieniu art. 7 ust. 4 RODO.

6.    Prawa dostępu do tej aplikacji

Ta aplikacja wymaga różnych uprawnień dostępu do Twojego urządzenia. Są one wymagane do zachowania pewnych funkcjonalności naszych aplikacji. Na przykład, jeżeli chcesz pobierać aktualizacje tylko za pomocą połączenia bezprzewodowego, aplikacja wymaga dostępu do połączenia bezprzewodowego. Gdy chcesz kupić dodatkowe treści za pośrednictwem aplikacji, możemy potrzebować dostępu do interfejsu wymaganego przez Twój sklep z aplikacjami. Innym przykładem są tzw. “powiadomienia push”, w których możemy używać interfejsu do wyświetlania wiadomości bezpośrednio na Twoim urządzeniu. Uprawnienia dostępu na urządzeniu mobilnym są uzależnione od systemu operacyjnego (np. Android, iOS, itp.) oraz sklepu, w którym nabyto aplikację (np. Google Play Store, Apple App Store, Amazon, itd.). Z reguły przed instalacją otrzymasz informację, które uprawnienia dostępu są wymagane przez naszą aplikację.

Podstawą prawną przetwarzania technicznie niezbędnych uprawnień dostępu jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Wszystkie dalsze uprawnienia dostępu są oparte na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

W sekcji “Ustawienia” w Apple iOS, w dowolnym momencie możesz przejrzeć treści, do których nasze aplikacje mają dostęp. Możesz ograniczyć te uprawnienia dostępu w późniejszym czasie.

Również w systemie Android potrzebne są różne uprawnienia dostępu do Twojego urządzenia mobilnego. W “Ustawieniach/Aplikacjach” możesz następnie sprawdzić uprawnienia dostępu udzielone naszym aplikacjom.

7.    Formularz kontaktowy

Nasza aplikacja posiada formularz kontaktowy, za pomocą którego możesz wysyłać nam wiadomości. Przekazywanie Twoich danych jest szyfrowane.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Wszystkie pola danych oznaczone jako obowiązkowe są wymagane do wykonania umowy. Jeżeli nie zostaną one wypełnione, świadczenia umowne nie będą mogły zostać wykonane. Podanie jakichkolwiek dodatkowych danych jest dobrowolne. Możesz również wysłać do nas wiadomość na kontaktowy adres e-mail.

8.    Rejestracja i logowanie

Korzystanie z pewnych funkcji aplikacji wymaga rejestracji w aplikacji. Po zakończeniu procesu rejestracji zawierana jest umowa użytkowania.

W związku z tym użytkowaniem przetwarzane są wyłącznie informacje podane przez Ciebie. Informacje te można zobaczyć w oknie rejestracji. Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. W celu utworzenia konta użytkownika niezbędne jest podanie informacji oznaczonych jako obowiązkowe. Przekazane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych w warunkach użytkowania i będą przechowywane wyłącznie przez okres użytkowania. Użytkowanie może zostać zakończone przez Ciebie w każdym momencie poprzez dezaktywację Twojego konta użytkownika.

9.    Facebook Connect

Umożliwiamy również opcję łatwiejszej rejestracji naszych gier i usług za pomocą Facebooka. W tym celu możesz użyć swojego istniejącego konta użytkownika Facebooka. Klikając link “Zaloguj się za pomocą Facebooka”, możesz skorzystać z tej metody rejestracji za pośrednictwem naszego portalu internetowego. W tym celu należy posiadać wcześniej założone konto Facebook lub posiadać dostęp do Facebooka.

Jeżeli zechcesz zarejestrować się w jednej z naszych usług przy użyciu konta Facebook, w pierwszym etapie procesu rejestracji od razu zostaniesz przekierowany(-a) na Facebooka. Następnie Facebook poprosi Cię o zalogowanie się lub rejestrację. W żadnym wypadku nie otrzymamy Twoich osobistych danych dostępowych (nazwy użytkownika i hasła).

W drugim etapie połączysz swój profil na Facebooku z usługą, w której chcesz się zarejestrować. Na tym etapie dowiesz się, które dane z Twojego profilu na Facebooku zostaną nam przekazane. Te informacje zwykle dotyczą danych publicznych z serwisu Facebook oraz informacji jakie użytkownik udostępnia w formie otwartej lub ograniczonej dla konkretnej aplikacji. Informacje tego typu zazwyczaj obejmują imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i zdjęcie na okładce, płeć, Twoje sieci, nazwę użytkownika (adres URL Facebooka) i numer identyfikacyjny użytkownika (identyfikator Facebooka). Użyjemy również adresu e-mail zapisanego w serwisie Facebook, aby się z Tobą skontaktować poza tym serwisem. Możesz zobaczyć publicznie dostępne informacje z Twojego konta na Facebooku za pośrednictwem menu Ustawienia głównego konta w Twoim profilu na Facebooku. (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.
Podstawę prawną gromadzenia i przechowywania danych stanowi Twoja zgoda, w rozumieniu art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Jeżeli chcesz zablokować połączenie pomiędzy serwisem Facebook a naszymi usługami, zaloguj się w serwisie Facebook i wprowadź odpowiednie zmiany w ustawieniach profilu. Wówczas nie będziemy mieli już prawa do używania informacji z profilu Facebook.

10. Przetwarzanie danych w naszych grach

W naszych grach jesteśmy w stanie śledzić i oceniać różne działania na poziomie gracza. Dotyczy to w szczególności danych kontaktowych podanych podczas rejestracji oraz Twoich działań podczas gier. W tym celu gromadzimy dane dotyczące połączenia, takie jak adres IP. Musimy mieć możliwość przetworzenia tych informacji, aby wykonać operacje związane z grami. Informacje te są zatem przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

11. Płatności dokonywane za pośrednictwem naszej aplikacji

W zasadzie możesz korzystać z naszych gier bez podawania osobistych danych kontaktowych. W przypadku, gdy płacisz za odpłatne działania w naszych grach, Twoje dane osobowe będą gromadzone przez odpowiednich, zarejestrowanych dostawców usług płatniczych.

Wszystkie istotne dane dotyczące płatności, takie jak dane kontaktowe i dane dotyczące płatności, są początkowo gromadzone i przetwarzane przez odpowiedniego dostawcę płatności. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie lit. b RODO.

W przypadku płatności gromadzimy dane geolokalizacyjne Twojego adresu IP, co pozwala nam określić, w jakim kraju się znajdujesz. Podstawą prawną tego gromadzenia danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego. Obowiązek prawny wynika z dyrektywy 2006/112/WE (dyrektywy MOSS).

Od dostawców usług płatniczych otrzymujemy również informacje dotyczące zapobiegania oszustwom związanym z płatnościami. Podstawą prawną tego gromadzenia danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego.

12. Newsletter

W poniższej sekcji poinformujemy Cię o naszym newsletterze, o innych typach biznesowych wiadomości e-mail i o komunikacji elektronicznej, a także o Twoim prawie do zgłoszenia sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera, zgadzasz się na otrzymywanie go, a także zgadzasz się na procesy opisane poniżej. Podstawę prawną stanowi Twoja zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO i § 7 ust. 2 pkt 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG). Następujące terminy nie zawierają się w naszym rozumieniu pojęcia “komunikacja reklamowa”: informacje o procesach technicznych i organizacyjnych oraz informacje związane ze świadczeniem usług dla naszych użytkowników.

Aby subskrybować nasz newsletter, należy przejść dwuetapową procedurę potwierdzenia Twojego adresu e-mail. Jest ono wymagane, aby nikt nie mógł zarejestrować się, używając adresu e-mail, który do niego nie należy. Subskrypcje newslettera są rejestrowane, aby umożliwić przedstawienie dowodów rejestracji zgodnie z wymogami ustawowymi. Obejmuje to przechowywanie danych logowania, czasu potwierdzenia i adresu IP. Jakiekolwiek zmiany Twoich danych przechowywanych u usługodawcy, który wysyła newslettery, są również rejestrowane. Przetwarzanie tych danych jest konieczne, aby można było udowodnić, że przyznano zgodę. Podstawa prawna wynika z naszego prawnego obowiązku udokumentowania Twojej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 7 ust. 1 RODO).

Newslettery są wysyłane za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy z UE, którego zaangażowaliśmy do przetwarzania zgodnie z wymogami ustawowymi. Newslettery zawierają piksele, które służą do zbierania informacji przez serwer usługodawcy wysyłający newsletter zaraz po otwarciu newslettera. Do informacji takich należą adres IP i czas pobrania. Są one wykorzystywane do ulepszeń technicznych lub analizy grup docelowych i ich zachowań czytelniczych na podstawie lokalizacji ich pobierania (którą można określić za pomocą adresu IP) lub czasów dostępu. Gromadzenie danych statystycznych obejmuje również ustalenie, czy i kiedy są otwierane newslettery, a także które linki są klikane i kiedy są klikane. Ze względów technicznych informacje te można przypisać do poszczególnych odbiorców newsletterów. Analizy te mają przede wszystkim pomóc nam zidentyfikować nawyki czytelnicze naszych użytkowników i dostosować do nich nasze treści lub pozwalają nam wysyłać różne treści w oparciu o zainteresowania użytkowników. Spersonalizowana analiza jest przeprowadzona za Twoją zgodą, którą zdobywamy przy rejestracji Twojego adresu e-mail. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę, co wywoła konsekwencje w przyszłości. Możesz to łatwo zrobić, korzystając z linku na dole każdego z przesyłanych przez nas komunikatów lub korzystając z naszego formularza pomocy. Niestety, nie możesz oddzielnie zażądać anulowania zgody dla usługodawcy, który wysyła newsletter, i zgody na zbieranie informacji dla celów analizy statystycznej. Jeżeli chcesz anulować, musisz anulować całą subskrypcję.

13. Wykorzystanie adresu e-mail

Możemy użyć adresu e-mail użytkownika przekazanego nam podczas rejestracji lub płatności do informowania użytkownika o podobnych produktach i usługach w naszej ofercie. Ten sposób przetwarzania danych służy naszym uzasadnionym interesom i umożliwia nam kontaktowanie się z naszymi klientami w celach związanych z marketingiem bezpośrednim. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz § ust. 7 (3) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez użytkownika w dowolnym momencie bez żadnych dodatkowych kosztów z wyjątkiem kosztów transakcji obliczanych w oparciu o stawki podstawowe. Należy w tym celu zrezygnować z subskrypcji, klikając stosowny link dostępny w każdej wiadomości e-mail.

14. Ankiety

Przeprowadzamy okazjonalne badania satysfakcji klientów z naszych gier. W tym celu zbieramy i przetwarzamy dane kontaktowe podane w ankietach.

Podstawą prawną wykorzystywania tych informacji jest Twoja zgoda udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Twój udział w ankiecie jest dobrowolny. Twoja zgoda na ich wykorzystanie może zostać w odwołana w każdym momencie.

Do przeprowadzania ankiet korzystamy z usług SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, Kalifornia 94403, “SurveyMonkey”). SurveyMonkey zbiera od uczestników dodatkowe informacje w formie plików cookie, które mają na celu jedynie zapewnienie, że usługa ankiety jest w pełni użyteczna oraz tego, że ankiety działają zgodnie z przeznaczeniem.

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli nie weźmiesz udziału w naszej ankiecie, żadne dane osobowe nie zostaną zebrane.

Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

15. Przetwarzanie plików dzienników aplikacji

W przypadku, gdy korzystasz z naszych usług, informacje ogólne (które nie są wykorzystywane indywidualnie) są początkowo przechowywane automatycznie, tzn. nie poprzez rejestrację. Na przykład nasze serwery sieciowe zwykle przechowują następujące informacje: IP, identyfikator urządzenia, typ urządzenia, system operacyjny, czas żądania serwera.

Przetwarzanie jest przeprowadzane dla celów naszych uzasadnionych interesów, a jego podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Przetwarzanie to służy do zarządzania technicznego i zapewnienia bezpieczeństwa w aplikacji.

16. Bugsnag

Korzystamy z usługi Bugsnag firmy Bugsnag Inc. (USA) w niektórych z gier. Usługa ta umożliwia nam szybką identyfikację błędów wywołujących awarie w naszych grach, a co za tym idzie – zwiększanie jakości naszych usług. W przypadku wystąpienia błędu identyfikator gracza, nazwa gracza oraz (w stosownych przypadkach) szczegóły strony lub aplikacji, w obrębie której wystąpił błąd, oraz dane powiązane ze stroną lub aplikacją są przesyłane do Bugsnag w celu ewaluacji błędu.
Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.
Więcej informacji na temat zasad prywatności Bugsnag można znaleźć na stronie: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych podyktowane jest naszymi uzasadnionymi interesami w kwestii eliminacji błędów technicznych w określony sposób. Przekazywanie opisanych powyżej danych do Bugsnag jest niezbędne do realizacji naszych celów. Sprawy związane ze sprzeciwieniem się przetwarzaniu danych obsługiwane są przez nasz dział wsparcia: https://support.goodgamestudios.com/

17. Zwalczanie nadużyć finansowych

Przetwarzamy spseudonimizowane informacje, takie jak adres IP lub identyfikator urządzenia, w celu analizy sygnałów na potrzeby identyfikowania oszustw przez strony trzecie w kontekście pozyskiwania klientów. Aby to osiągnąć, jesteśmy wspierani przez zewnętrznych usługodawców, którzy są zobowiązani do spełnienia tych samych ustawowych wymagań. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. To przetwarzanie przyczynia się do bezpieczeństwa organizacyjnego aplikacji.

18. Facebook SDK

W naszej aplikacji używamy pakietu SDK (Facebook Software Development Kit). Pakiet SDK Facebooka jest wydawany i zarządzany przez Facebook. Ze względu na funkcje integracyjne możemy zapewnić łączność z różnymi usługami serwisu Facebook z poziomu naszych aplikacji. Umożliwia to na przykład użytkownikom korzystanie z pakietu SDK serwisu Facebook w celu udostępniania treści z naszych aplikacji w serwisie Facebook we właściwym czasie lub wysyłania wiadomości do innych użytkowników Facebooka. Więcej informacji o pakiecie SDK serwisu Facebook w systemie iOS można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/ios. W przypadku Androida zapoznaj się z: https://developers.facebook.com/docs/android.

Podstawą prawną do przechowywania tych danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b GDPR.

Facebook App Events: Korzystamy z usługi Facebook App Events za pośrednictwem pakietu SDK Facebooka, aby śledzić zasięg naszych kampanii reklamowych i wykorzystania pakietu SDK Facebooka. Serwis Facebook podaje jedynie zbiorcze wyniki analiz zachowań użytkowników korzystających z naszych aplikacji. Oprócz tego nie mamy wpływu na to jakie informacje zostaną przetworzone przez Facebooka w App Events.

Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.
Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. W naszych ustawieniach aplikacji możesz zrezygnować z używania do tych celów Zdarzenia aplikacji (App Events).

19. Informacje dotyczące naszej strony na Facebooku

Jeżeli odwiedzisz naszą stronę na Facebooku, w ramach której przedstawiamy treści dotyczące naszej firmy, produktów indywidualnych czy też usług, niektóre Twoje dane osobowe będą przetwarzane. Wyłącznym administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, „Facebook”) Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Facebooka można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Przetwarzanie Statystyk strony

Facebook udostępnia zanonimizowane dane i statystyki na potrzeby posiadanej przez nas strony. Ułatwiają nam one zrozumienie działań podejmowanych przez osoby odwiedzające naszą stronę (tzw. „Statystyki strony”). Statystyki te oparte są na określonych danych osobowych osób, które odwiedziły naszą stronę. Wraz z Facebookiem jesteśmy współadministratorami w zakresie przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych służy naszym prawnie uzasadnionym interesom w celu oceny działań podejmowanych na naszej stronie oraz jej udoskonalania w oparciu o te ustalenia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nie mamy możliwości przypisywania danych pozyskanych dzięki Statystykom strony do konkretnego profilu na Facebooku na podstawie kliknięcia przycisku „Lubię to” na naszej stronie na Facebooku.

Zawarliśmy umowę z Facebookiem, na mocy której ponosimy wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie danych i która określa podział naszych obowiązków w zakresie ochrony tych danych osobowych. Szczegóły odnośnie przetwarzania danych osobowych na potrzeby Statystyk strony oraz umowy zawartej przez nas z Facebookiem można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Przetwarzanie danych udostępnianych na naszej stronie na Facebooku

Przetwarzamy również Twoje dane udostępnione za pomocą naszej strony na Facebooku. Dane te mogą dotyczyć Twojej nazwy użytkownika, nazwy gracza podanej w jednej z naszych gier, danych kontaktowych lub wysłanej do nas wiadomości. Dane te są przetwarzane jedynie po wcześniejszym, wyraźnym wystąpienia z prośbą o ich udostępnienie, na przykład na potrzeby ankiety czy konkursu. W takim przypadku jesteśmy wyłącznym administratorem Twoich danych osobowych.

Jeżeli przekazałeś/łaś nam swoje dane w ramach udziału w konkursie, będą one przetwarzane jedynie w celu wysyłki nagrody. Twoje dane zostaną usunięte w momencie dostarczenia nagrody lub w przypadku, gdy nie uda Ci się zdobyć nagrody w konkursie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane osobowe zgromadzone podczas przeprowadzania ankiet będą przetwarzane w formie zanonimizowanej, aby zapewnić naszym klientom satysfakcję z oferowanych przez nas usług. Przetwarzanie służy naszym prawnie uzasadnionym interesom w celu ciągłego udoskonalania naszej oferty, a jego podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

20. Usługi marketingowe Google:

Na naszej stronie internetowej używamy usług marketingowych i remarketingowych Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”). Usługi te pozwalają nam wyświetlać reklamy w bardziej ukierunkowany sposób oraz prezentować użytkownikom interesujące ich reklamy. Reklamy remarketingowe i produkty są wyświetlane użytkownikom na podstawie zainteresowań ustalonych w związku z aktywnością na innych stronach Sieci Google. W tym celu Google, w momencie wejścia na naszą stronę używa kodu, a tak zwane tagi remarketingowe, są podłączane do strony internetowej. Za ich pomocą pojedynczy plik cookie, tj. mały plik, jest przechowywany na urządzeniu użytkownika (podobne technologie mogą być również używane zamiast plików cookie). Pliki cookie mogą być pozostawiane przez różne domeny, w tym google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. Ten plik rejestruje, które aplikacje użytkownicy odwiedzili, jakie treści ich interesują i które oferty zostały wykorzystane. Ponadto przechowywane są informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron internetowych, długości odwiedzin oraz wszelkich dodatkowych danych dotyczących korzystania z produktów i usług online. Rejestrowany jest również adres IP użytkowników, chociaż chcielibyśmy Cię poinformować, że w ramach Google Analytics adresy IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego związanych umową są okrojone.

Jakiekolwiek dane użytkownika będą przetwarzane tylko jako dane spseudonimizowane. Google nie przechowuje żadnych nazw ani adresów e-mail. Wszystkie wyświetlane reklamy nie są więc wyświetlane specjalnie dla osoby, ale dla właściciela pliku cookie. Informacje te są gromadzone przez Google i przesyłane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i przechowywane na nich.

Jedną z usług marketingowych Google, z których korzystamy, jest internetowy program reklamowy Google AdWords. W przypadku Google AdWords każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie do śledzenia konwersji. Dlatego pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane przez pliki cookie są używane do generowania statystyk konwersji dla tych klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci AdWords widzą łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie będą jednak otrzymywać żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkowników.

Możemy uwzględnić reklamy firm zewnętrznych w oparciu o usługę marketingową Google o nazwie DoubleClick. DoubleClick wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić Google i witrynom partnerskim umieszczanie reklam na podstawie odwiedzin użytkowników na tej stronie lub na innych stronach internetowych.

Usługi Google korzystają z Menedżera tagów Google. Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google w celach marketingowych można znaleźć na stronie podsumowującej: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem https://www.google.com/policies/privacy

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli chcesz się sprzeciwić otrzymywaniu reklam opartych na zainteresowaniach przez usługi marketingowe Google, możesz to zrobić, korzystając z opcji ustawień i rezygnacji Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Nie można wykluczyć, że twoje dane zostaną przekazane do USA. Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

21. Google SDK (Firebase Analytics)

Korzystamy z platformy programistycznej o nazwie “Google Firebase”, a także powiązanych funkcji i usług Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”). Google Firebase to platforma do tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne i strony internetowe. Google Firebase oferuje wiele funkcji, które można znaleźć na następującej stronie podsumowania: https://firebase.google.com/products/

Funkcje te obejmują przechowywanie aplikacji, w tym danych osobowych użytkowników, takich jak utworzone przez nich treści lub informacje dotyczące ich interakcji z aplikacjami. Google Firebase oferuje również interfejsy umożliwiające interakcję między użytkownikami aplikacji i innych usług.

Analiza interakcji użytkownika przeprowadzana jest za pomocą usługi analitycznej Firebase Analytics. Usługa ta pomaga nam rejestrować interakcje naszych użytkowników. Rejestrowane są takie zdarzenia jak pierwsze otwarcie aplikacji, odinstalowanie aplikacji, aktualizacje, awarie lub częstotliwość korzystania z aplikacji są rejestrowane. Rejestrowane i oceniane są również niektóre zainteresowania użytkowników.

Informacje przetwarzane przez Google Firebase mogą być wykorzystywane w innych usługach Google, takich jak Google Analytics i usługi marketingowe Google. W takim przypadku, w celu identyfikacji urządzeń mobilnych użytkowników, przetwarzane będą wyłącznie informacje spseudonimizowane, takie jak identyfikator reklamowy dla systemu Android lub iOS. Dodatkowe informacje o użyciu danych w celach marketingowych przez Google można znaleźć na stronie: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem https://www.google.com/policies/privacy.

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli chcesz się sprzeciwić otrzymywaniu reklam opartych na zainteresowaniach przez usługi marketingowe Google, możesz to zrobić, korzystając z opcji ustawień i rezygnacji Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Nie można wykluczyć, że twoje dane zostaną przekazane do USA. Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

22. AppsFlyer SDK

Nasza aplikacja jest analizowana za pomocą technologii firmy AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, Kalifornia 94105). W tym celu zbierane są od Ciebie i przechowywane różne dane dotyczące sesji i interakcji. Informacje te są potrzebne do ulepszania treści oraz poprawy działania naszych gier, a także do optymalizacji interfejsu użytkownika. Dane dotyczące sesji i interakcji nigdy nie są przetwarzane w formie spersonalizowanej, lecz jedynie w formie spseudonimizowanej. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych przez AppsFlyer zapoznaj się z polityką prywatności usługodawcy: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli nie chcesz być w przyszłości śledzony(-a) przez AppsFlyer, możesz z tego zrezygnować w dowolnym momencie tutaj: https://www.appsflyer.com/optout

Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

23. Microsoft Bing Ads

Używamy narzędzia do konwersji i śledzenia Bing Ads od Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”), jako części naszej aplikacji. Microsoft przechowuje plik cookie na urządzeniu użytkownika, aby umożliwić analizę korzystania z naszych usług internetowych. Jest to możliwe, jedynie w przypadku, gdy użytkownik uzyskał dostęp do naszej aplikacji za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing Ads. Dzięki temu zarówno Microsoft jak i my wiemy, że ktoś kliknął reklamę, został przekierowany do naszych usług online i dotarł do ustalonej wcześniej strony docelowej. Widzimy jedynie łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę Bing, a następnie zostali przekierowani na stronę docelową (konwersje). Adresy IP nie są przechowywane. Żadne inne dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika nie są ujawniane.

Więcej informacji na temat ochrony danych i plików cookie używanych przez reklamy Microsoft Bing użytkownicy mogą znaleźć w polityce prywatności Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli nie chcesz brać udziału w procesie śledzenia Bing Ads, możesz przekazać swój sprzeciw firmie Microsoft: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Gwarantujemy stosowność przekazu danych do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej.

24. Taboola

Korzystanie z technologii stanowiących własność firmy Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv) umożliwia nam przygotowywanie reklam dostosowanych do użytkowników na podstawie ich sposobów przeglądania treści w internecie oraz zaobserwowanych zainteresowań. Taboola korzysta z plików cookies (lub podobnych technologii) w celu ustalenia, które strony internetowe odwiedzane są przez ciebie najczęściej, oraz w celu śledzenia twoich działań na naszej stronie. Taboola gromadzi dane z urządzeń oraz dane protokołu i na ich podstawie tworzy profile użytkowania, nadając im pseudonimy. Profile użytkowania nie są połączone z danymi na temat właścicieli pseudonimów i nie pozwalają na wyciąganie wniosków na podstawie danych osobowych. Aby było to możliwe, twój numer IP musi zostać przez nas przekazany firmie Taboola. Działanie to wykonywane jest w oparciu o możliwość realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (Art. 6, ustęp 1, litera f RODO). Masz prawo do sprzeciwu wobec śledzenia twoich działań. W celu rezygnacji należy użyć poniższego odnośnika: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Gdy twoja zgoda zostanie pomyślnie odwołana, nie będziesz dłużej natykać się na spersonalizowane reklamy oraz inną dostosowaną zawartość.

25. Pinterest

Korzystamy z usług reklamowych świadczonych przez serwis społecznościowy Pinterest, którego operatorem jest spółka Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia. Używamy tej strony do przypinania reklam na pinach w obrębie portalu Pinterest.  Jeśli wybierzesz jedną z naszych ofert dzięki przypiętemu przez nas pinowi, dane te zostaną przetworzone przez Pinterest i przekazane nam w formie statystyk (konwersja danych). Dzięki temu możemy się na przykład dowiedzieć ilu użytkowników kliknęło na nasze piny. Nie pozyskujemy żadnych danych umożliwiających identyfikację naszych użytkowników. Ponadto możemy przeanalizować czy dany użytkownik zdecydował się na pobranie naszej aplikacji. O ile dane osobowe będą przetwarzane, podstawę prawną tego procesu stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Możesz wyrazić sprzeciw wobec śledzenia twoich działań za pomocą poniższego odnośnika: https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data

26. Wyświetlanie reklam w aplikacjach

Dzięki naszym aplikacjom możesz oglądać sekwencje wideo pochodzące od zewnętrznych usługodawców mających wsparcie finansowe z reklam. Dzięki temu można na przykład bezpłatnie korzystać z płatnych treści. Oglądanie plików wideo jest dobrowolne i musi zostać potwierdzone przez Ciebie jako użytkownika.

Reklamy wyświetlane za pośrednictwem naszych witryn partnerskich mogą być zarówno spersonalizowane jak i niespersonalizowane (w kontekście określonych rodzajów treści). Dane udostępniane przez Ciebie podczas korzystania z nośników reklam są gromadzone i analizowane, jak dokładniej wyjaśniono poniżej.

Dzięki Fyber (Fyber N.V., Johannisstraße 20, 10117 Berlin) oraz Admob od Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”) – naszym dostawcom usług SDK – możemy wprowadzić w życie taki rodzaj monetyzacji reklam. W przypadku, gdy gracz decyduje się obejrzeć reklamę wideo, dostawcy usług przejmują kontrolę nad siecią reklam wyświetlanych w grze. Oznacza to, że sieciom partnerów reklamowych udostępniane są za pośrednictwem dedykowanego interfejsu następujące wiadomości: identyfikatora reklamowego, adresu IP, wyszukiwarki, systemu operacyjnego, wersji, kraju, miasta, identyfikatora miejsca docelowego (placement ID) i identyfikatora pakietu (bundle ID). Przekazywanie tych danych ma na celu wyświetlanie materiałów reklamowych jak najbardziej dopasowanych do profilu zainteresowań użytkownika. Narzędzia pakietu SDK wspomnianych sieci reklamowych również mają możliwość przetwarzania danych osobowych, takich jak identyfikator reklamowy i adres IP, w celu dostarczania tego rodzaju materiałów reklamowych.

Fyber jest także operatorem własnych sieci reklamowych (Fyber Marketplace and Heyzap Ad Network), które służą do wyświetlania zarówno reklam spersonalizowanych jak i tych wyświetlanych w kontekście określonych rodzajów treści. Fyber wykorzystuje jedynie dane pozyskane w ramach ogólnych uprawnień dostępu aplikacji. Dane te przetwarzane są w naszym imieniu. Więcej informacji odnośnie przetwarzania danych przez Fyber można znaleźć tutaj: https://www.fyber.com/gdpr-faqs/.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią nasze prawnie uzasadnione interesy finansowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jako użytkownik możesz w każdej chwili wyłączyć reklamy spersonalizowane w ustawieniach naszej aplikacji (funkcja opt-out). W takim przypadku, wszystkie dane spseudonimizowane zostaną przez nas zanonimizowane, w związku z czym wyświetlane będą tylko reklamy w kontekście określonych rodzajów treści. Możesz również wyłączyć reklamy spersonalizowane w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego. W tym celu, prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

System Android

 1. W zależności od urządzenia, możesz znaleźć ustawienia Google w jednej z poniższych lokalizacji:
  – W oddzielnej aplikacji o nazwie “ustawienia Google”
  – Przewijając w dół główną aplikację “Ustawienia” I klikając na Google
 2. Klikając przycisk “Reklamy”
 3. Klikając przycisk przełączania znajdujący się obok funkcji „Wyłączanie reklam spersonalizowanych”

System iOS

Urządzenia z systemem iOS używają identyfikatora reklamowego Apple. Więcej informacji na temat różnych możliwości wykorzystania tego identyfikatora możesz znaleźć w ustawieniach aplikacji na Twoim urządzeniu mobilnym. W celu znalezienia tych informacji należy:

 1. Wejść w „Ustawienia”
 2. Wybrać opcję „Prywatność”
 3. Wybrać opcję „Reklamy”

Tutaj możesz wybrać konkretne ustawienia za pomocą przycisku przełączania.

Partnerzy reklamowi

Usługa Partner usługowy Przetwarzanie Rodzaj reklam Dodatkowe technologie
Unity Ads Unity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, USA Kontrola wspólna Reklamy spersonalizowane i kontekstowe Szczegółowe informacje dotyczące prywatności oraz wyłączenia reklam spersonalizowanych wyświetlane są w przejrzysty sposób w odtwarzaczu wideo.
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Facebook Audience Network SDK Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia Kontrola wspólna Reklamy spersonalizowane Jako użytkownik Facebooka możesz wyłączyć reklamy spersonalizowane na stronach internetowych osób trzecich w ustawieniach.
https://www.facebook.com/about/ads
AdColony AdColony, Inc 11400 W Olympic Blvd #1200, Los Angeles, CA 90064, USA Kontrola wspólna Reklamy personalizowane i kontekstowe https://www.adcolony.com/privacy-policy/

27. Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. e lub lit. f RODO.

28. Twoje dodatkowe prawa

Jako osoba zainteresowana jesteś uprawniony(-a) do dochodzenia od nas swoich praw. W szczególności masz następujące prawa:

 • Zgodnie z Artykułem 15 RODO i Sekcją 34 BDSG, masz prawo zażądać informacji, czy i w jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe dotyczące Ciebie.
 • Masz prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO.
 • Masz prawo do żądania, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe zgodnie z art. 17 RODO i par. 35 BDSG.
 • Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO.
 • Zgodnie z art. 20 RODO masz prawo do otrzymania danych osobowych dotyczących Ciebie, które nam udostępniłeś(-aś), w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie oraz do przesłania tych danych do innego administratora.
 • Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami za pomocą formularza pomocy.

29. Prywatność osób niepełnoletnich

Niniejszy serwis nie jest skierowany do osób poniżej 16. roku życia ani przeznaczony do użytku przez takie osoby. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych osób poniżej 16. roku życia.

30. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

31. Skargi do organów rządowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych stanowi naruszenie przepisów RODO, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

 

Wersja: 10/2021