Företagsinformation

Goodgame Studios är ett varumärke som tillhör Altigi GmbH.

Altigi GmbH
Borselstraße 20
22765 Hamburg
Tyskland
E-post: info@goodgamestudios.com

Auktoriserade vd:ar:
Armin Busen
Gero Michalschyk

Registreringskontor: Amtsgericht Hamburg
Registreringsnummer: HRB 99869
UMOMS-nummer: DE253777364

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

Gäller från 01.06.2022

1 Ämne; omfattning
1.1 Följande allmänna användarvillkor reglerar användningen av de onlinespel och mobilspel samt andra tjänster som erbjuds av Altigi GmbH/Goodgame Studios (hädanefter ”Goodgame Studios”), Borselstraße 20, 22765 Hamburg, på Goodgame Studios webbplatser och i appbutiker.
1.2 Goodgame Studios förbehåller sig rätten att löpande utveckla sina onlinespel, mobilspel och andra tjänster för att se till att de ständigt känns intressanta för så många användare som möjligt. Användaren blir informerad om detta på lämpligt vis.
1.3 Onlinespel, mobilspel och andra tjänster som erbjuds av Goodgame Studios är endast avsedda för underhållning. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. Goodgame Studios informerar användaren om att åter- och nollställningar kan komma att ske i enskilda online- och mobilspel, och att detta inbegriper spelframsteg samt i vissa fall virtuella föremål. Detta kan i synnerhet ske om Goodgame Studios låter användaren delta i ett onlinespel eller mobilspel som inte är färdigställt än (det vill säga under smyglansering eller i en betaversion).
1.4 Användaren måste se till att ha en digital omgivning som är kompatibel med den digitala produktens tekniska krav. Användaren kan, innan avtal ingås, läsa om de tekniska kraven på https://goodgamestudios.com/requirements.
1.5 Utöver dessa allmänna användarvillkor tillämpas även befintliga regler kopplade till individuella onlinespel och mobilspel, om sådana finns. I händelse av motsägelse mellan dessa allmänna användarvillkor och spelets regler har bestämmelserna i dessa allmänna användarvillkor företrädesrätt. Individuella onlinespel eller mobilspel, specifika versioner och/eller komponenter av onlinespel eller mobilspel samt individuella tjänster som tillhandahålls på Goodgame Studios webbplatser kan även omfattas av specifika användarvillkor, om detta anses lämpligt. Användaren informeras på ett lämpligt sätt om eventuella specifika användarvillkor före användningen av utbudets respektive delar.
1.6 Vissa onlinespel och mobilspel samt andra tjänster ger användaren möjligheten att använda tjänster som tillhandahålls av Goodgame Studios leverantörer. I dessa fall ska ett separat avtal ingås mellan användaren och respektive leverantör för Goodgame Studios. Användaren blir informerad på lämpligt vis innan avtal ingås.
1.7 Andra bestämmelser eller allmänna villkor för användaren, som skiljer sig från Goodgame Studios allmänna användarvillkor, tillämpas endast om Goodgame Studios accepterar deras giltighet med ett föregående samtycke.
2 Ingående av avtal
2.1 Användaren måste registrera sig och, om så krävs, installera appen för att använda onlinespel eller mobilspel och andra tjänster som tillhandahålls av Goodgame Studios. Användaren har inte rätt att kräva registrering eller ingående av avtal med Goodgame Studios.
2.2 Registrering är reserverad för fysiska personer. Endast enskilda individer accepteras som auktoriserade användare (inga grupper, makar, sambor osv.).
2.3 Det är inte tillåtet för personer under 16 år att registrera sig.
2.4 Användare får inte hämta mobilspel från Apple App Store om det bryter mot gällande lagar. Detta gäller bland annat i följande fall:
 • Om användaren befinner sig i ett land som är föremål för sanktioner från USA:s federala regering eller i ett land som USA:s federala regering klassificerar som ett land som stödjer terrorism.

 • Om användaren finns med på listan över förbjudna partner som utfärdas av USA:s federala regering.

2.5 För att kunna registrera sig för onlinespel måste användaren ange ett spelarnamn och normalt en e-postadress som är registrerad i användarens namn. Mobilspelen kräver ett spelarnamn. Användaren har ingen rätt till ett särskilt spelarnamn. Spelarnamnet får inte inkräkta på tredje parts rättigheter, bryta mot gällande lagar eller vara stötande. Dessutom får ingen e-post- eller webbadress användas som spelarnamn. Användaren ska garantera att informationen som skickas till Goodgame Studios vid registreringstillfället är korrekt och fullständig.
2.6 Med vissa spel kan användaren även registrera sig via tredjepartsleverantörer (exempelvis sociala nätverk eller mobilbaserade appbutiker). Uppgifterna som krävs för registrering hämtas då från användarens konto hos tredjepartsleverantören ifråga för detta ändamål.
2.7 Registreringen måste utföras av användaren själv. Registrering som utförs av tredje part, särskilt en tredje part som registrerar individer kommersiellt hos flera tjänstleverantörer (registreringstjänster och/eller inträdestjänster), är inte tillåten.
2.8 Vid lyckad registrering skapar användaren ett konto (hädanefter ”användarkonto”) som användaren hanterar självständigt. Användarkontot får inte överlåtas utan medgivande från Goodgame Studios.
2.9 Det finns inga registrerings- eller aktiveringsrättigheter.
3 Allmänna skyldigheter för användaren
3.1 Användaruppgifter
Användaren samtycker till att, utan dröjsmål, informera Goodgame Studios om alla framtida ändringar av sina registreringsuppgifter, särskilt byte av e-postadress. Användaren är skyldig att bekräfta sina uppgifters riktighet på begäran.
3.2 Inloggningsuppgifter, identifiering, lösenord
3.2.1 Användaren är skyldig att hemlighålla inloggningsuppgifter, identifiering och lösenord.
3.2.2 Begreppen ”inloggningsuppgifter”, ”identifiering” och ”lösenord” omfattar alla bokstavskombinationer och/eller tecken- och/eller siffersekvenser som används för att autentisera användare och för att förhindra åtkomst av obehörig tredje part. Lösenordet får inte vara identiskt med användarnamnet och ska bestå av en kombination av siffror och bokstäver.
3.2.3 Användaren är skyldig att skydda alla inloggningsuppgifter, all identifiering och alla lösenord från obehörig åtkomst av tredje part.
3.2.4 I den händelse användaren har anledning att tro att tredje part har eller kan ha fått tag på inloggningsuppgifter, identifiering eller lösenord ska användaren meddela Goodgame Studios omedelbart och ändra sina uppgifter eller låta Goodgame Studios ändra dem. I detta fall, eller om Goodgame Studios har konkreta bevis om missbruk av uppgifter, har Goodgame Studios rätt att blockera användarens åtkomst till användarkontot temporärt. Om det finns bevis på missbruk av uppgifter ska Goodgame Studios informera användaren om detta.
3.2.5 Användaren har under inga omständigheter rätt att använda andra användares inloggningsuppgifter, såvida inte onlinespelet eller mobilspelet, eller en annan tjänst, gör specifika undantag.
3.3 Användning av Goodgame Studios webbplatser och deras innehåll
3.3.1 Goodgame Studios webbplatser och mobilspel inkluderar innehåll av skilda slag som är skyddat av varumärken, upphovsrätt eller av andra medel till Goodgame Studios fördel eller till fördel för tredje part. Om inte dessa allmänna användarvillkor uttryckligen tillåter det har användaren inte rätt att redigera, kopiera eller distribuera Goodgame Studios webbplatser, mobilspel eller innehållet eller någon del av detta, återge dessa offentligt eller använda dem för reklam, och användaren får inte heller använda dem utanför det avtalade ändamålet. Det enda som är tillåtet är teknisk reproduktion i surfningssyfte samt permanent reproduktion avsedd endast för privat bruk. Upphovsrättsinformation och varumärkesnamn får inte ändras, döljas eller tas bort.
3.3.2 Begreppet ”innehåll” omfattar alla data, bilder, ljudsekvenser, filmer, mjukvaruprogram och koder, all text, grafik och musik, allt ljud samt annan information som tillhandahålls av Goodgame Studios. Begreppet ”innehåll” omfattar även, och i synnerhet, alla tjänster som erbjuds för hämtning.
3.3.3 Användaren är skyldig att avstå från alla aktiviteter som kan äventyra eller avbryta funktionaliteten på Goodgame Studios webbplatser, individuella tjänster och/eller erbjudanden som finns där, eller dess onlinespel eller mobilspel. Användaren måste även avstå från aktiviteter som kan leda till icke-auktoriserad åtkomst till data. Användning av innehållet får endast ske på ett sätt som inte påverkar andra användares användning av Goodgame Studios webbplatser och innehåll. Överföring av data eller mjukvara som kan påverka hårdvara eller mjukvara från mottagare är inte tillåten.
3.3.4 Användning av Goodgame Studios webbplatser eller mobilspel i kommersiellt syfte, särskilt för reklamsyften, kräver föregående skriftligt samtycke från Goodgame Studios.
3.3.5 Användaren har ingen rätt att publicera innehåll på Goodgame Studios webbplatser, i onlinespel, mobilspel eller i någon annan tjänst.
3.3.6 Det är inte tillåtet att använda Goodgame Studios webbplatser via anonymitetstjänster som döljer användarens faktiska IP-adress.
3.4 Användning av klientmjukvara
I de fall där erbjudanden kräver att användaren först installerar en klientmjukvara beviljar Goodgame Studios användaren en icke-exklusiv, icke överförbar, personlig – och tidsbegränsad vad gäller användaravtalet – rätt att installera klientmjukvaran och använda den för avsedda ändamål. Detta måste dock ske i enlighet med dessa allmänna användarvillkor och reglerna för spelet i fråga. All typ av kommersiell användning av mjukvaran är förbjuden. Modifiering av klientmjukvaran och bakåtöversättning av den levererade programkoden till andra kodformat (dekompilering) samt andra typer av bakåtutvecklingar av denna mjukvaras olika produktionsnivåer är förbjuden, om inte dessa åtgärder krävs för att uppnå samverkan mellan program. Goodgame Studios har skadeståndsskyldighet gentemot användaren i enlighet med lagstadgade regler gällande skadeståndsansvar.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
4 Särskilda villkor för användning av onlinespel och mobilspel
4.1 Användaren är endast tillåten att delta i en spelomgång (t.ex. per värld, universum osv.) i ett onlinespel eller mobilspel med ett spelkonto, såvida inte spelets regler uttryckligen säger något annat. Konton som överträder ovanstående regler kan komma att raderas eller spärras i enlighet med punkt 9.
4.2 Användaren får inte försöka att manipulera onlinespelet eller mobilspelet. I synnerhet får användaren inte använda åtgärder, mekanismer eller mjukvara som kan störa funktionaliteten eller påverka spelets utveckling. Användaren får inte vidta åtgärder som orsakar en orimlig eller överdriven börda på den tekniska kapaciteten. Användaren får inte blockera, skriva om eller modifiera innehåll som skapats av spelets administration eller störa spelet på något annat vis.
4.3 Användaren får under inga omständigheter
a) skapa eller använda fusk, modifikationer och/eller hack, eller någon annan mjukvara från tredje part som kan ändra resultatet i onlinespel eller mobilspel
b) använda mjukvara som möjliggör datautvinning eller som snappar upp eller samlar in information i anslutning till onlinespel och mobilspel
c) använda virtuella föremål utanför onlinespel eller mobilspel, köpa dem för riktiga pengar eller sälja eller byta ut dem, och/eller
d) sälja, köpa eller byta bort konton.
Detta omfattar alla kringgående handlingar, liknande handlingar och handlingar som ger samma effekt som de ovan nämnda förbuden.
4.4 Användaren förbjuds även från att köra onlinespelet (inklusive alla enskilda webbsidor) med några andra program än den webbläsare eller klientmjukvara som har tillhandahållits. Detta syftar i synnerhet på så kallade botar (robotar) och andra verktyg som används i syfte att ersätta eller fungera som ett tillägg till webbgränssnittet. Skript och helt eller delvis automatiserade program som ger användaren en fördel jämfört med andra användare är också förbjudna. Detta inkluderar funktioner med automatisk uppdatering och andra integrerade webbläsarmekanismer som innefattar automatiserade procedurer.
4.5 Det är inte tillåtet att skapa användarkonton automatiskt, oavsett om startsidan visas eller inte.
4.6 Goodgame Studios, eller av Goodgame Studios auktoriserade leverantörer, äger all rätt till objekt som används i och alla virtuella objekt som tillhandahålls i onlinespel och mobilspel. Användaren får endast en icke-exklusiv användningsrätt till virtuella objekt så länge användaravtalet varar, men under inga omständigheter äganderätt.
5 Särskilda villkor för användning av kommunikationsmöjligheter (i synnerhet diskussionsforum, chatt och kommentarer)
5.1 Goodgame Studios kan erbjuda användaren olika kommunikationsmöjligheter för inlägg och poster som skapas av användaren på Goodgame Studios webbplatser, i spelet och på sociala nätverk (i synnerhet diskussionsforum, chattar, bloggar, gästböcker osv. samt användningen av kommentarsfunktioner i dessa; alla dessa omfattas av samlingsnamnet ”kommunikationsmöjligheter”). Dessa kan användas av användaren när de är tillgängliga. I detta syfte erbjuder Goodgame Studios endast användare den tekniska omgivningen för utbyte av information. Däremot har användare ingen rätt att kräva sådana kommunikationsfunktioner.
5.2 Användaren tar fullt ansvar för det innehåll och de inlägg som de lägger ut. Användaren förbinder sig att hålla Goodgame Studios ansvarsfritt gällande krav eller stämningar från tredje part som uppstår på grund av ett uppsåtligt brott mot användarens skyldigheter. Goodgame Studios avsäger sig uttryckligen all äganderätt vad gäller innehåll upplagt av användare.
5.3 Inom ramen för dessa kommunikationsmöjligheter förbjuds användaren från att publicera eller distribuera innehåll på Goodgame Studios webbplatser som
a) bryter mot gällande lag, är olämpligt eller omoraliskt eller bryter mot de allmänna användarvillkoren eller reglerna för respektive spel
b) gör intrång på varumärken, patent, utformnings- eller designmönster, upphovsrätt, affärshemligheter eller tredje parts rättigheter
c) är vulgärt, rasistiskt, våldsamt, pornografiskt, avsett endast för vuxna eller på något annat sätt stötande för barn eller ungdomar som fortfarande utvecklas, eller är skadligt i sin natur
d) är nedsättande, trakasserande eller ärekränkande
e) inkluderar kedjebrev eller pyramidspel
f) felaktigt hävdar att det kommer från eller har stöd av Goodgame Studios
g) innehåller personlig information som tillhör tredje part utan deras uttryckliga medgivande, och/eller
h) är kommersiellt, i synnerhet kampanjliknande.
5.4 Att inkludera webbplats-, företags- och produktnamn tillåts endast om det huvudsakliga syftet inte är reklamrelaterat.
5.5 Alla användare av dessa kommunikationsmöjligheter måste formulera sig på ett lämpligt och acceptabelt sätt. Ärekränkande kritik och nedsättande angrepp är inte tillåtet.
5.6 Oberoende av andra rättigheter enligt dessa allmänna användarvillkor har Goodgame Studios rätt att ändra och helt eller delvis ta bort innehåll och inlägg som bryter mot reglerna i dessa allmänna användarvillkor. Goodgame Studios har även rätt att stänga av användare som bryter mot dessa regler, permanent eller temporärt, från fortsatt användning av Goodgame Studios kommunikationsmöjligheter, eller säga upp avtalet enligt punkt 9.
6 Konsekvenser av försumlighet
6.1 Goodgame Studios ansvarar inte för skada orsakad av försumlighet från användarnas sida.
6.2 Oberoende av ytterligare rättsliga eller avtalsmässiga rättigheter kan Goodgame Studios, enligt företagets rimliga bedömning, vidta följande åtgärder mot användare som bryter mot gällande lagar, tredje parts rättigheter, dessa allmänna användarvillkor samt eventuella ytterligare bestämmelser och spelregler:
a) ta bort innehåll
b) ge användaren en varning
c) temporärt eller permanent blockera en användare från enskilda eller alla onlinespel och mobilspel samt innehållet på Goodgame Studios webbplatser
d) stänga av en användare, även från vissa enskilda spelfunktioner (t.ex. chatten)
e) utfärda en temporär eller permanent spärrning, och/eller
f) säga upp avtalet med omedelbar verkan i enlighet med punkt 9 i dessa användarvillkor.
6.3 Om en användare har blockerats eller uteslutits får den användaren inte logga in på en tjänst som tillhandahålls av Goodgame Studios utan föregående samtycke från Goodgame Studios.
7 Användningsavgifter
7.1 Användaren kan spela onlinespel och mobilspel som erbjuds i huvudsak kostnadsfritt. Användaren kan dock använda pengar för att köpa en virtuell valuta (t.ex. rubiner, guld, juveler, ”premievalutan”), vissa virtuella funktioner och andra tjänster (tillsammans med ”funktioner som kan köpas”) inom ramen för onlinespel och mobilspel. Priset för den önskade, virtuella valutan visas i euro, amerikansk dollar eller i den valuta som används i användarens region. Användaren kan köpa fördelar eller virtuella objekt i onlinespelet eller mobilspelet med den premievaluta som användaren har köpt.
7.2 Användaren får separat information om vilka funktioner som finns tillgängliga för köp, i synnerhet om hur funktionerna fungerar, under hur lång tid den funktion som köps kommer att vara tillgänglig (om tillämpligt), inköpspris samt den betalningsmetod som finns tillgänglig i onlinespelet eller mobilspelet.
7.3 Användaren kan skicka in sin begäran om att köpa de tillgängliga funktionerna genom att välja ut ett önskat objekt och önskad betalningsmetod som erbjuds i onlinespelet eller mobilspelet i fråga. När användaren klickar på knappen Köp nu (Buy now) betalas objektet och beställningsprocessen avslutas. Avtalet mellan användaren och Goodgame Studios ingås när beställningen är klar.
7.4 Betalningsalternativen varierar beroende på onlinespelet eller mobilspelet, deltagarens land och marknadstillgängligheten för tekniskt lämpliga betalningsalternativ. De visas för användaren i början av beställningen.
7.5 Pengarna samlas in via den tjänsteleverantör som användaren gett i uppdrag att utföra denna betalningsprocess, eller via en överföring som görs av användaren. När det gäller mobilspel samlas pengarna in via den appbutik som används. I enskilda fall kan de allmänna användarvillkor som inkluderats av den auktoriserade tjänsteleverantören gälla tillsammans med Goodgame Studios allmänna användarvillkor.
7.6 När betalningsprocessen har slutförts eller, om en överföring har gjorts, efter att pengarna har kommit in på Goodgame Studios konto, ska Goodgame Studios kreditera användarens konto med de köpta funktionerna.
7.7 I mobilspel på webbplatser tillhörande enskilda affärspartner och i onlinespel och mobilspel som har integrerats i sociala nätverk kan slutande av avtal skilja sig från den procedur som beskrivs här. I dessa fall kommer användaren att informeras om den specifika proceduren för slutande av avtal.
7.8 Användaren uppger och garanterar att all information som lämnas i samband med betalningstransaktioner (i synnerhet bankkontonummer, kreditkortsnummer osv.) är fullständig och korrekt.
7.9 Goodgame Studios förbehåller sig rätten att höja eller sänka avgifterna för alla enskilda funktioner för alla framtida fall av köp av funktioner som kan köpas.
7.10 Lagstadgad ränta tillkommer i fall av uteblivna betalningar. Goodgame Studios har även rätt att spärra användarkontot, kräva ersättning för övriga skador samt avbryta leveransen av tjänsterna.
7.11 Om Goodgame Studios genom användarens misstag (inklusive en otillräcklig kontobalans) ådrar sig avgifter eller avbeställningsavgifter ska användaren stå för dessa kostnader.
8 Skadeersättning och ansvarsbegränsning
8.1 Användaren är personligt ansvarig gentemot tredje part för intrång på deras rättigheter. Användaren ska, i enlighet med gällande lagar, ersätta Goodgame Studios för alla skador till följd av underlåtenhet att iaktta skyldigheterna i dessa användarvillkor, i synnerhet om skadorna uppkommer som del av krav eller stämningar från tredje part. Detta kan innefatta kostnaden för juridiskt försvar från Goodgame Studios inklusive alla domstols- och advokatkostnader. Detta gäller inte om användaren inte är ansvarig för överträdelsen.
8.2 Goodgame Studios ansvar, oberoende av juridiska skäl och oavsett om de orsakats av avtalsenliga fel eller försumlighet, bestäms i enlighet med följande regler:
8.2.1 Goodgame Studios är ansvarigt för uppsåt och grov vårdslöshet utan några begränsningar, men bara för ringa försumlighet vid åsidosättande av väsentliga avtalsförpliktelser. Om sådana avtalsförpliktelser åsidosätts är ansvaret begränsat till skador som skulle vara typiska för denna typ av avtal.
Som tidigare nämnts är ”väsentliga avtalsförpliktelser” de skyldigheter som ser till att avtalet löper i enlighet med de regler som krävs för att uppnå avtalets mål och som användaren ska kunna lita på.
8.2.2 Allt annat ansvar Goodgame Studios har är uteslutet.
8.2.3 Goodgame Studios rekommenderar användaren att regelbundet säkerhetskopiera sina data för att undvika onödig skada.
8.2.4 Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte för uttryckliga garantier från Goodgame Studios i fall av illvilja, eller för skador på grund av förlusten av liv, kroppsdelar eller välmående. Ansvarsskyldigheten ska förbli opåverkad i enlighet med lagen om produktansvar (Product Liability Act).
9 Avtalets längd; borttagning av användarkonton
9.1 Såvida inget annat anges för respektive onlinespel, mobilspel eller tjänst gäller avtalet för användning av Goodgame Studios portal, onlinespel, mobilspel och andra tjänster på obestämd tid. Avtalet börjar gälla i och med registreringen eller aktiveringen av ett konto av Goodgame Studios.
9.2 Avtalet kan sägas upp av endera parten när som helst. Uppsägning av Goodgame Studio träder i kraft efter en månad. Uppsägning av användaren träder i kraft omedelbart. Borttagning av data som användaren tillhandahåller – eller en begäran av användaren att ta bort uppgifterna – ses som uppsägning av användaren.
9.3

Båda parterna har rätten att säga upp avtalet utan förvarning om skäl finns. Om skälet är brott mot en förpliktelse i dessa användarvillkor är uppsägningen endast tillåten efter en viss satt tidsgräns för hjälpåtgärder eller efter en varning som inte givit något resultat. Tidsgränsbestämmelsen för hjälpåtgärder och varning är överflödig om det finns särskilda omständigheter som, i ljuset av båda parternas intressen, rättfärdigar omedelbar uppsägning.

Förhållanden som rättfärdigar omedelbar uppsägning från Goodgame Studios sida är exempelvis

a) att det finns ett beteende som påverkar andra spelares spelupplevelse på ett icke-obetydligt vis
b) fusk, modifikationer och/eller hack samt om någon annan form av mjukvara, verktyg eller skript används för att ändra spelupplevelserna eller spelreglerna i onlinespel eller mobilspel
c) att tredje part spelar med användarens användarkonto, såvida inte spelets regler ger speciella undantag
d) att spelaren spelar med tredje parts användarkonto eller använder fler än ett konto per onlinespel, såvida inte spelets regler ger speciella undantag
e) att användaren av virtuella objekt ämnade för onlinespel eller mobilspel använder dessa utanför onlinespel eller mobilspel, försöker att köpa eller sälja dem för riktiga pengar eller försöker att idka byteshandel med dem
f) att användaren säljer, köper eller byter ett användarkonto utan Goodgame Studios samtycke
g) att användaren avsiktligen bryter mot lagar som är avsedda att skydda andra personer eller Goodgame Studios
h) att användaren avsiktligen bryter mot dessa allmänna användarvillkor, övriga tillämpliga bestämmelser och/eller spelregler, och/eller
i) att Goodgame Studios har förlorat rätten att bedriva respektive onlinespel eller mobilspel, i synnerhet till följd av ett uppsagt licensavtal eller ett officiellt eller juridiskt beslut.
9.4 Alla uppsägelser måste göras skriftligen. Kunden kan även säga upp avtalet online genom att klicka på en motsvarande knapp i enlighet med punkt 9.2.
9.5 I fall av långa perioder av inaktivitet har Goodgame Studios rätt att radera användarkontot efter att ha givit föregående meddelande därom. Inaktivitetsperioden beror på onlinespelet eller mobilspelet i fråga men omfattar vanligtvis mellan 90 och 240 dagar. Efter uppsägelsen har Goodgame Studios rätt att radera användarkontot i slutet av avtalet efter eget gottfinnande, och inom ramen för tillämplig lagstiftning.
10 Tvistlösning online
10.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinebaserad tvistlösning mellan konsumenter och onlinebaserade näringsidkare (ODR-plattformen). Följ den här länken för att komma till plattformen: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.
10.2 Vi kan nås via ODR-plattformen. Vi ämnar dock inte att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd och är inte heller skyldiga att göra det. Kontaktas vi kommunicerar vi med våra användare direkt.
11 Tillämplig lag
Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland gäller, undantaget Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG). De obligatoriska bestämmelser i det land där användaren är bosatt ska förbli opåverkade av detta rättsliga beslut.
12 Ändringar av dessa allmänna användarvillkor; övrigt
12.1 Goodgame Studios förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor (a) i händelse av ändringar som uppstår på grund av juridiska förändringar, (b) i händelse av ändringar som uppstår grund av beslut som tagits av Högsta domstolen, (c) på grund av tekniska behov, (d) för att kunna fortsätta att bedriva företagets verksamhet, (e) i händelse av ändrade marknadsförutsättningar och/eller (f) till förmån för användaren. Inga ändringar kommer att göras om en sådan ändring skulle påverka den avtalsmässiga balansen mellan parterna på ett signifikativt sätt. Användaren kommer att informeras om ändringar i de allmänna användarvillkoren via Goodgame Studios webbplats och via respektive onlinespel eller mobilspel minst sex veckor innan ändringen är beräknad att börja gälla. Alternativt kan Goodgame Studios skicka de ändrade allmänna användarvillkoren till sina användare via e-post eller informera dem att de ändrade allmänna användarvillkoren kan läsas på Goodgame Studios webbplatser. Användaren har rätt att opponera sig mot ändringarna inom fyra veckor. Användarvillkoren anses vara godkända om användaren förblir tyst (inte opponerar sig) under en fyraveckorsperiod, eller om användaren startar spelet igen efter att ha mottagit meddelandet om de ändrade användarvillkoren. Goodgame Studios kommer uttryckligen att informera sina användare om fyraveckorsfristen, hävningsrätten och de juridiska konsekvenserna av användarnas tystnad angående sådana ändringar.
12.2 Användaren har endast rätt till kvittning när dennes motkrav har fastställts enligt lag eller har erkänts av Goodgame Studios och de är obestridda, eller är ett resultat av detta ömsesidigt bindande, juridiska förhållande. Användaren kan endast åberopa retentionsrätt i den mån att det finns fordringar som härrör från detta avtal.
12.3 Goodgame Studios kommunicerar vanligtvis med användaren via e-post, såvida inget annat anges i dessa användarvillkor. Användaren måste regelbundet kontrollera det e-postkonto som angavs vid registreringstillfället för att se om användaren har tagit emot meddelanden från Goodgame Studios. När användaren kontaktar Goodgame Studios ska användaren ange vilket onlinespel eller mobilspel och vilket användarkonto meddelandet hänvisar till.
12.4 Om någon bestämmelse i dessa villkor har slutat eller slutar gälla och/eller bryter mot gällande lagar, kommer de återstående bestämmelserna i användarvillkoren fortfarande att gälla.

***

Licensinformation:

Speldesignen i Goodgame Gangster är licensierad av Playa Games GmbH.

Emojigrafik av "Twemoji" från Twitter, Inc. och andra samarbetspartner, licensierat under CC-BY 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Uppsägningspolicy

Om du köper virtuell valuta eller virtuella föremål (ett ”kontrakt” i båda fallen) gäller följande rätt till uppsägning för bådadera i skrivande stund, den 13 juni 2014:

Rätt till uppsägning
Du har rätt att säga upp det här kontraktet inom fjorton dagar utan att ange något skäl.
Uppsägningsperioden är fjorton dagar från det datum då kontraktet ingicks.
För att utöva rätten till uppsägning måste du informera oss (Altigi GmbH/Goodgame Studios, Borselstraße 20, 22765 Hamburg, Tyskland, e-postadress: odr@goodgamestudios.com) om ditt beslut att säga upp kontraktet. Detta måste ske via ett otvetydigt tillkännagivande (till exempel ett brev via posten, fax eller e-postmeddelande). Du kan använda det bifogade uppsägningsformuläret om du vill, men det är inte obligatoriskt.
Det räcker att du skickar tillkännagivandet före uppsägningsperiodens slutdatum.

Uppsägningens konsekvenser
Om uppsägningen genomförs ska förmånerna som erhållits av respektive part återlämnas, och all användning måste upphöra. I fall då utförda tjänster inte kan returneras helt eller delvis eller bara i försämrat tillstånd måste användaren tillhandahålla ersättning (i tillämpliga fall). Krav på återbetalning måste uppfyllas inom 30 dagar. Perioden börjar vid inskickandet av uppsägningen för användare, och vid mottagandet av denna för Altigi GmbH.

Obs!:
I den mån som tillhandahållandet av tjänster är föremål för kontraktet upphör din rätt till uppsägning om vi har tillhandahållit tjänsten i sin helhet och har börjat utföra tjänsten efter att du givit oss ditt uttryckliga samtycke till detta och samtidigt bekräftat att du är medveten om att du förlorar rätten till uppsägning när vi fullgjort kontraktet helt.
I den mån som tillhandahållandet av digitalt innehåll, som inte finns på ett fysiskt datamedium, är föremål för kontraktet upphör även din rätt till uppsägning om vi har börjat fullgöra kontraktet efter att du givit oss ditt uttryckliga samtycke till detta före uppsägelseperiodens utgångsdatum och bekräftat att du är medveten om att du, genom ditt samtycke, förlorar rätten till uppsägning när kontraktet börjat fullgöras.

Uppsägningsformulär
(Fyll i följande formulär och skicka det till oss om du vill säga upp kontraktet.)

 • Till
  Altigi GmbH/Goodgame Studios
  Borselstraße 20
  22765 Hamburg, Tyskland
  E-post: odr@goodgamestudios.com
 • Jag/vi (*) säger härmed upp kontraktet jag/vi (*) har ingått för att köpa följande varor (*)/för att få använda följande tjänst (*)
 • Beställt den (*)/mottaget den (*)
 • Spelets namn
 • Spelarnamn
 • E-postadress
 • Kundens/kundernas namnteckning (gäller endast fysiskt formulär)
 • Datum

(*) Utelämna vid behov.

Integritetspolicy för webbtjänster

Användningen av denna webbplats kan innebära behandling av personlig information. Vår avsikt är att följande information ska ge dig en översikt över dessa processer så att du kan förstå dem. För att säkerställa en rättvis behandling, vill vi också informera dig om dina rättigheter enligt den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och den tyska förordningen om allmän dataskydd (GDPR) och den tyska federala dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Goodgame Studios (Altigi GmbH), Borselstraße 20, 22765 Hamburg (hädanefter kallad “vi” eller “oss”) ansvarar för databehandling.

Innehållsförteckning:

 1. Kontakta oss
 2. Allmän information om behandling av personuppgifter
 3. Lagringstid
 4. Överföring av data
 5. Kontaktformulär
 6. Registrering och inloggning
 7. Anslutning via Facebook
 8. Databehandling i våra spel
 9. Betalningar genomförda på vår hemsida
 10. Gemenskap (Forum)
 11. Publisher Backend
 12. Platsansökningar
 13. Nyhetsbrev
 14. Användning av e-postadress
 15. Undersökningar
 16. Bearbetar serverns loggfiler
 17. Bugsnag
 18. Bekämpa bedrägeri
 19. Kakor
 20. Facebook (Pixel för besökarens handling)
 21. Information om vår Facebook-sida
 22. Google Analytics
 23. Googles marknadsföringstjänster
 24. Annonser via Microsoft Bing
 25. Konverteringsspårning på Twitter
 26. Taboola
 27. Analys av reklam på tredjepartswebbplatser
 28. Integrerade tjänster och tredje parts innehåll
 29. Annonsering i spel
 30. Dina rättigheter
 31. Rätt att göra invändningar
 32. Minderårigas sekretess
 33. Data Protection Officer
 34. Klagomål till regeringsmyndigheter

1.    Kontakta oss

Om du har några frågor eller förslag gällande denna information eller vill kontakta oss för att utöva dina rättigheter, kontakta oss via: https://support.goodgamestudios.com/

2.    Allmän information om behandling av personuppgifter

Användningen av de produkter och tjänster som vi erbjuder kan resultera i behandling av personuppgifter. Termen “personuppgifter” enligt dataskyddslagen avser all information som rör en specifik eller identifierbar person. En IP-adress kan också betraktas som personuppgifter. En IP-adress tilldelas varje enhet som är ansluten till internet av internettjänsteleverantör, så att den kan skicka och ta emot data. När du använder webbplatsen, samlar vi in ​​data som du själv tillhandahåller. Dessutom, när du använder webbplatsen, samlar vi automatiskt in information om din användning av den.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med den relevanta dataskyddsförordningen i GDPR och den tyska BDSG. Vi behandlar endast data där vi rättsligt tillåts göra det. När du använder denna webbplats behandlar vi endast personuppgifter med ditt samtycke (artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav a GDPR), för genomförande av ett kontrakt som du är part i, eller för att vidta åtgärder på din förfrågan innan avtal ingås (artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav b GDPR), för att följa en lagstadgad skyldighet (artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav c GDPR) eller om behandlingen är nödvändig för ändamålet i våra legitima intressen eller tredje parts legitima intressen, med undantag när sådana intressen överträder dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter (artikel 6 punkt 1 meningen 1 bokstav f GDPR).

3.    Lagringstid

Om inte annat anges i följande avsnitt, ska vi lagra data endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen eller uppfylla våra kontraktsmässiga eller lagstadgade skyldigheter.

4.    Överföring av data

Om inget annat anges i följande avsnitt, kommer data att behandlas på servrar av tekniska tjänsteleverantörer som anlitats av oss för detta ändamål. Dessa tjänsteleverantörer behandlar endast data efter att ha fått uttryckliga instruktioner och de är kontraktsmässigt skyldiga att garantera adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder för dataskydd.

I den mån vi hänvisar till integrerade tjänster från andra leverantörer i denna deklaration om dataskydd, kan det antas att personuppgifter kommer att överföras till dessa leverantörers specifika huvudkontor. Dessa leverantörer kan vara baserade i ett så kallat tredje land utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Mer information finns i de avsnitt som beskriver för var och en av tjänsterna.

5.    Kontaktformulär

Vår hemsida innehåller ett kontaktformulär med vilket du kan skicka meddelanden till oss. Överföringen av dina data är krypterade.

Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav b GDPR. Alla datafält markerade som obligatoriska krävs för att behandla din förfrågan. Om de inte tillhandahålls kan din begäran inte utföras. Tillhandahållande av ytterligare uppgifter är frivilligt. Alternativt kan du också skicka ett meddelande till kontaktens e-postadress.

6.    Registrering och inloggning

För att kunna använda vissa funktioner i appen, krävs registrering via webbplatsen. Den information som krävs kan ses på registreringsskärmen. Det är absolut nödvändigt att tillhandahålla den information märkt som obligatorisk för att du ska kunna slutföra registreringsprocessen. De data som lämnas kommer att bearbetas för att tillhandahålla tjänsten. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav b GDPR. Vi lagrar dina data så länge du är registrerad hos oss, under förutsättning att du inte raderar det på förhand.

7.    Anslutning via Facebook

Vi erbjuder även dig möjligheten till en smidigare registrering för våra spel och tjänster via Facebook. Du kan använda ditt befintliga Facebook-konto för detta ändamål. Om du klickar på länken “Logga in med Facebook”, kan du använda denna registreringsmetod via vår portal online. För att kunna göra det måste du redan ha ett Facebook-konto, eller tillgång till Facebook.

Om du vill registrera dig för en av våra tjänster med ditt Facebook-konto, skickas du vidare till Facebook under det första steget i registreringsprocessen. Facebook ber dig då att logga in eller registrera dig. Under inga omständigheter har vi ingen åtkomst till dina personliga inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord).

Under det andra steget ska du koppla din Facebook-profil till den tjänst du vill registrera dig för. Vid den här tidpunkten får du reda på vilka data från din Facebook-profil som överförts till oss. Den här informationen är oftast din “offentliga information” på Facebook och information som du har gjort tillgänglig för allmänheten eller auktoriserat för appen i fråga. Information av den här typen omfattar normalt ditt namn, din profilbild och omslagsbild, ditt kön, dina nätverk, ditt användarnamn (webbadress på Facebook) och ditt ID-nummer som användare (Facebook-ID). Vi använder även den e-postadress du har sparat på Facebook för att kontakta dig utanför Facebook. Du kan få en översikt över den informationen på din profil som är offentlig för alla i menyn Allmänna kontoinställningar på din Facebook-profil (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Den rättsliga grunden för insamling och lagring av data är ditt samtycke, i enlighet med artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav a GDPR. Om du vill ta bort kopplingen mellan Facebook Connect och vår tjänst loggar du in på Facebook och gör de nödvändiga ändringarna i din profil. Då har vi inte längre tillstånd att använda informationen från din Facebook-profil.

8.    Databehandling i våra spel

I våra spel kan vi spåra och utvärdera olika åtgärder på spelarnivå. Detta inkluderar särskilt kontaktuppgifter som lämnats vid registrering och dina åtgärder under spelen. För detta ändamål samlar vi in ​​din anslutningsdata, till exempel, IP-adressen. Vi måste kunna bearbeta denna information för att kunna utföra spelverksamheten. Den behandlas därför på grundval av artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav b GDPR

9.    Betalningar genomförda på vår hemsida

I princip kan du njuta av våra spel utan att behöva lämna personliga kontaktuppgifter. Om du betalar för avgiftsbelagda aktiviteter i våra spel, kommer dina personuppgifter att samlas in av motsvarande betalningstjänstleverantörer som finns listad.

Alla betalningsrelevanta uppgifter, till exempel din kontakt- och betalningsdata, samlas in och behandlas av motsvarande betalningsleverantör. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav b GDPR.

För betalningar samlar vi in ​​din IP-adress för fastställande i vilket land du befinner dig. Den rättsliga grunden för denna insamling är artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav c GDPR, eftersom behandlingen är nödvändig för att följa vår juridiska skyldighet. Den rättsliga skyldigheten härrör från direktiv 2006/112/EG (MOSS-direktivet).

Vi får också information från betalningsleverantörer som är relaterade till förebyggande av betalningsbedrägerier. Den rättsliga grunden för denna insamling är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR, eftersom bearbetningen tjänar vårt företags legitima intressen.

10. Gemenskap (Forum)

För att använda våra forum måste du ange personliga registreringsdata, till exempel ditt användarnamn och e-postadress. E-postadressen är inte synlig för andra användare. Registreringen är nödvändig för att kunna straffa eventuella överträdelser av våra riktlinjer inom gemenskapen genom att utesluta de ansvariga från forumet. Den rättsliga grunden för lagring av dessa uppgifter är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav b GDPR.

Vårt forum övervakas av moderatorer. För att förhindra och bestraffa allvarliga överträdelser, övervakar vi din IP-adress. Insamling av denna information för att bekämpa bedrägerier är baserad på våra legitima intressen i enlighet med artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav f GDPR, och tjänar till att skydda vårt forum. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att ta bort dina kommentarer om de tolkas som olagliga av tredje part. Du kan när som helst invända mot denna lagring av ovan nämnda data.

11. Publisher Backend

Vårt företag driver det som kallas “Publisher Backend”, där företag och privatpersoner kan registrera sig för att delta i vårt förlagsprogram. För detta ändamål samlar vi in ​​och behandlar dina kontakt- och betalningsuppgifter, vilket vi behöver enligt artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav b GDPR, för utförandet av respektive kontraktsmässiga förhållande.

12. Platsansökningar

Du kan söka jobb hos oss via vår hemsida i avsnittet “karriär”. För detta ändamål samlar vi in ​​personliga kontaktuppgifter från dig, som specifikt innehåller ditt namn, CV, brev och annat innehåll som du tillhandahåller.

Dina personliga ansökningsuppgifter kommer bara att samlas in, lagras, bearbetas och användas för ändamål i samband med ditt intresse för nuvarande eller framtida anställning med oss ​​och själva behandlingen av din ansökan. Din ansökan online behandlas och hanteras endast av relevanta kontaktpersoner i vårt företag. Alla anställda som är betrodda för databehandling är skyldiga att upprätthålla sekretessen för dina uppgifter.

Vi använder softgarden e-recruiting GmbH: programvara för behandling av ansökan (Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin, Germany).

Den rättsliga grunden för denna insamling är avsnitt 26 BDSG 2018.

13. Nyhetsbrev

I följande avsnitt informerar vi dig om vårt nyhetsbrev samt andra typer av affärspost och elektronisk kommunikation och din rätt att göra invändningar. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev accepterar du att ta emot och godkänner de processer som beskrivs nedan. Den rättsliga grunden är ditt samtycke enligt artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav a GDPR och avsnitt 7 stycke 2 nr 3 i den tyska lagen mot otillbörlig konkurrens (UWG). Vi inkluderar inte följande information under termen “reklamkommunikation”: Information om tekniska och organisatoriska processer samt om tillhandahållande av tjänster till våra användare.

För att bekräfta din e-postadress använder vi oss av en tvåstegsprocedur när du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Denna bekräftelse behövs för att ingen ska kunna registrera sig med en e-postadress som inte hör till dem. Prenumerationer på nyhetsbrevet är loggade för att kunna bevisa registreringsprocessen i enlighet med de lagstadgade kraven. Detta inkluderar lagring av själva inloggningen, tiden för bekräftelse och IP-adressen. Eventuella ändringar av dina data lagrade hos den tjänsteleverantör som skickar nyhetsbrev är också loggade. Databehandlingen är nödvändig för att kunna bevisa ditt samtycke. Den rättsliga grunden baseras på vår lagstadgade skyldighet att dokumentera ditt samtycke (artikel 6 stycke 1 bokstav c i kombination med artikel 7 stycke 1 GDPR).

Nyhetsbrev skickas med hjälp av en EU-baserad extern tjänsteleverantör, som vi har anlitat till denna behandling i enlighet med de lagstadgade kraven. Nyhetsbrevet innehåller pixlar som hämtas av servern hos den tjänsteleverantör som skickar nyhetsbrevet så fort det öppnas. Inom ramen för denna hämtning samlas viss information som din IP-adress och tidpunkten för hämtningen in. Denna information används för teknisk förbättring eller för att analysera målgrupperna och deras läsbeteende på grundval av deras platser för hämtning (som kan bestämmas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttider. Insamling av statistiska data inkluderar också att bestämma om och när nyhetsbreven öppnas och vilka länkar som klickats och när de klickats. Av tekniska skäl kan denna information tilldelas de enskilda mottagarna av nyhetsbrev. Dessa analyser är i första hand avsedda att hjälpa oss att identifiera användarnas läsvanor och att anpassa innehållet till dem eller att skicka varierat innehåll baserat på användarintressen. Den personanpassade analysen genomförs med ditt samtycke, som vi erhåller när vi får din e-postadress. Den rättsliga grunden är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, och beslutet gäller därefter. Du kan göra det enkelt genom att använda länken längst ner i våra meddelanden eller genom att använda vårt supportformulär. Tyvärr kan du inte begära separat uppsägningar för den tjänsteleverantör som skickar nyhetsbrevet eller för den statistiska analysen. Om du vill avbryta måste du säga upp prenumerationen i sin helhet.

14. Användning av e-postadress

Vi kan använda e-postadressen du anger under registrering och betalning till att hålla dig informerad om liknande produkter och tjänster från oss. Detta bistår vårt legitima intresse för att kontakta befintliga kunder i direkt marknadsföringssyfte. Den rättsliga grunden är artikel 6 stycke 1 bokstav f GDPR i kombination med § avsnitt 7 (3) Lagen mot otillbörlig konkurrens. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke, vilket inte medför några kostnader utöver överföringskostnaderna i enlighet med grundpriserna. För att göra det avbryter du prenumerationen genom att klicka på länken som finns i alla våra e-postmeddelanden.

15. Undersökningar

Vi genomför då och då undersökningar om kundnöjdhet för våra spel. För detta ändamål samlar vi in ​​och behandlar dina kontaktuppgifter som tillhandahålls i undersökningarna.

Den rättsliga grunden för användningen av denna information är ditt samtycke enligt artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav a GDPR. Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt. Ditt samtycke till dess användning kan återkallas när som helst.

Vi använder tjänster från SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”) när vi genomför undersökningarna. SurveyMonkey samlar in ytterligare information från deltagare i form av kakor, som endast är avsedda att säkerställa att undersökningstjänsten är fullt användbar och att undersökningarna fungerar som de är avsedda.

Den rättsliga grunden för behandling av ytterligare information är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR. Om du inte deltar i vår undersökning, kommer ingen personlig information att samlas in.

Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

16. Bearbetar serverns loggfiler

När vi använder vår webbplats endast för informationsändamål, lagras allmänna data automatiskt (dvs inte via registrering) och överförs till vår server av din webbläsare. Som standard inkluderar dessa: Typ/version av webbläsare, operativsystem som används, sidan som besökts, den tidigare besökta sidan (hänvisad adress), IP-adress, datum och tid för serverns begäran och HTTP-statuskod.

Bearbetningen utförs i syfte för våra legitima intressen, vars rättsliga grund är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR. Denna bearbetning används för teknisk administration och webbplatsens säkerhet.

17. Bugsnag

Vi använder tjänsten Bugsnag från Bugsnag Inc. (USA) i några av våra spel Den här tjänsten hjälper oss att snabbt identifiera fel i våra spel som har orsakat krångel eller krascher, och därmed förbättra tjänsten. Om ett fel inträffar kommer ditt spelar-ID, spelarnamn och eventuellt information om sidan eller appen där felet inträffade samt deras inbyggda data att skickas till Bugsnag för granskning.
Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler. Du kan läsa mer i Bugsnags sekretesspolicy: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Den juridiska grunden till denna behandling är artikel 6, stycke 1, villkor f av GDPR, eftersom tjänsten används i vårt berättigade intresse att effektivt lösa tekniska fel. Överföringen av ovan nämnda uppgifter till Bugsnag är en teknisk nödvändighet. Invändningar mot denna behandling kan riktas till vår support: https://support.goodgamestudios.com/

18. Bekämpa bedrägeri

Vi behandlar pseudonymiserad information, såsom IP-adressen eller enhets-ID, för analys av signaler för att vi ska kunna identifiera bedrägerier av tredje part i samband med kundförvärv. För att uppnå detta, stöds vi av externa tjänsteleverantörer som vi har försäkrat oss om är engagerade för samma lagstadgade krav.

Den rättsliga grunden är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR. Denna behandling bidrar till webbplatsens organisatoriska säkerhet.

19. Kakor

Vi använder så kallade kakor på vår webbplats. Kakor är små textfiler som lagras av din webbläsare när du besöker en webbplats. Detta identifierar webbläsaren som används och kan identifieras av vår webbserver. I den mån som denna användning av kakor resulterar i bearbetning av personuppgifter, är den rättsliga grunden för detta artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR. Detta sätt att bearbeta bistår vårt legitima intresse för att göra vår hemsida mer användarvänlig, effektiv och säker.

De flesta av kakorna som vi använder går under namnet “sessionskakor”. De tas bort efter avslutat besök. Andra kakor (“persistenta kakor”) raderas automatiskt efter en viss period, vilket kan variera beroende på kakan. Du kan ta bort kakor närsomhelst i säkerhetsinställningarna för din webbläsare. Du kan i invända principiellt mot användningen av kakor genom dina webbläsarinställningar.

Obs! Om du raderar våra cookies eller stänger av cookies helt kan du kanske inte komma åt vissa områden eller funktioner.

Om du bara vill begränsa marknadsföringscookies från tredje part kan du stänga av dem genom att besöka Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/).

20. Facebook (Pixel för besökarens handling)

Vi använder “pixlar för besökarens handling” från Meta Platforms, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller, om du är baserad i EU, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”)) på vår webbplats.

Detta gör att användarbeteendet kan spåras efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Detta gör det möjligt för oss att mäta effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål. Data som samlas in på detta sätt är anonyma för oss, det vill säga vi ser inte enskilda användares personuppgifter. Dessa uppgifter lagras och bearbetas dock av Facebook, varför vi informerar dig, baserat på vår kunskap om situationen. Facebook kan koppla denna information till ditt Facebook-konto och också använda dem i sina egna marknadsföringssyften, i enlighet med Facebooks policy för användardata https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan tillåta Facebook och dess partners placera annonser på och av i Facebook. En kaka kan också lagras på din dator för dessa ändamål.

Den rättsliga grunden för användningen av denna tjänst är artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav f GDPR. Du kan invända dig mot insamling av dina uppgifter via Facebook-pixel eller till användning av dina data för att visa Facebook-annonser genom att kontakta följande adress: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

21. Information om vår Facebook-sida

När du besöker våra Facebook-sidor, som vi använder för att visa upp vårt företag eller enskilda produkter eller tjänster, kommer en del av dina personuppgifter att behandlas. Den personuppgiftsansvarig som ensamt ansvarar för att behandla personuppgifterna är Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland, ”Facebook”). Ytterligare information om Facebooks behandling av personuppgifter finns på https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Behandling av sidinsikter

Facebook ger oss anonymiserad statistik och insikter om vår Facebook-sida, vilket hjälper oss att förstå vilka slags åtgärder användare utför på vår sida (detta kallas ”sidinsikter”). De här sidinsikterna skapas utifrån specifik information om individer som besöker vår sida. Den här behandlingen av personuppgifter utförs av oss och Facebook som gemensamt personuppgiftsansvariga. Vårt legitima intresse för den här behandlingen är att utvärdera vilka åtgärder som utförs på vår sida och att förbättra sidan utifrån den informationen. Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6, stycke 1 och bokstav f i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi kan inte koppla informationen som vi får via sidinsikter till en specifik Facebook-profil med hjälp av ”Gilla”-uppgifter för vår sida.

Vi har enats med Facebook om att dela ansvaret för behandlingen. I vår överenskommelse beskrivs uppdelningen av dataskyddsskyldigheter mellan oss och Facebook. Du hittar detaljerad information om behandlingen av personuppgifter för att skapa sidinsikter samt överenskommelsen mellan oss och Facebook på https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Behandling av data som tillhandahålls till oss via våra Facebook-sidor

Vi behandlar även information som du gör tillgänglig för oss via våra Facebook-sidor. Sådan information kan till exempel vara ditt Facebook-användarnamn, ditt spelarnamn i något av våra spel, kontaktuppgifter eller meddelanden till oss. Vi behandlar endast de här personuppgifterna om vi tidigare uttryckligen bett dig att dela dem med oss, till exempel som en del i en undersökning eller tävling. Den här behandlingen görs av oss som ensam personuppgiftsansvarig.

Om du har förmedlat information till oss på grund av att du deltar i en tävling kommer vi endast att behandla informationen om det är nödvändigt för att skicka ett pris till dig. Efter att priset har levererats, eller om du inte vinner, raderas din information. Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6, stycke 1 och bokstav b i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifter som vi samlar in via undersökningar behandlas i anonymiserad form, för att säkerställa att kunder är nöjda med våra erbjudanden. Vårt legitima intresse för den här behandlingen är att fortlöpande förbättra våra erbjudanden, och den rättsliga grunden är artikel 6, stycke 1 och bokstav f i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

22. Google Analytics

Vi använder oss av tjänsten Google Analytics från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”) att analysera våra besökare på webbplatsen. Google använder kakor. Informationen som genereras av kakan om användningen av produkten online eller tjänsten av användare överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Google kommer att använda den här informationen för vår räkning för att utvärdera användningen av våra produkter och tjänster online av användare, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna inom dessa produkter och tjänster online och för att ge oss ytterligare tjänster i samband med användningen av dessa produkter och tjänster online och användningen av internet. Pseudonymiserade användarprofiler kan skapas från bearbetade data.

Vi använder Google Analytics endast med IP-anonymisering aktiverad. Det innebär att Google kommer att avkorta användarnas IP-adress inom den EU:s medlemsstater eller i andra stater som är part i avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och avkortas där.

IP-adressen som överförs av användarens webbläsare slås inte ihop med annan Google-data. Användare kan förhindra att kakor lagras genom att justera inställningarna på sina webbläsarprogram.

Den rättsliga grunden för användningen av denna tjänst är artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav f GDPR. Användare kan förhindra insamling av data genererad av kakor genom att hämta hem och installera webbläsarprogrammet som finns tillgängligt på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Det kan inte uteslutas att dina data kan komma att överföras till USA.
Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

23. Googles marknadsföringstjänster

På vår hemsida använder vi Googles marknadsföring och remarketingtjänster Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”). Med dessa tjänster kan vi visa annonser på ett mer målinriktat sätt för att presentera annonser av intresse för användarna. Genom remarketing visas annonser och produkter för användare som relaterar till ett intresse som bildats genom dennes aktivitet på andra webbplatser inom Googles nätverk. För dessa ändamål används en kod av Google när vår webbplats besöks och vad som kallas taggar för remarketing som införlivas på webbplatsen. Med hjälp av dem lagras en enskild kaka, dvs en liten fil, på användarens enhet (jämförbara tekniker kan också användas istället för kakor). Kakor kan ställas in av olika domäner, inklusive google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. Denna fil registrerar vilka appar som användare har besökt, vilket innehåll de är intresserade av och vilka erbjudanden som har använts. Dessutom lagras teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, refererande webbplatser, besökets längd och såväl som ytterligare uppgifter om användningen av produkter och tjänster online. Användarens IP-adress registreras också, även om vi skulle vilja informera dig om att IP-adresser i EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande medlemsstater till avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inom ramen för Google Analytics avkortas.

Alla användardata behandlas endast som pseudonymiserade data. Google lagrar inga namn eller e-postadresser. Alla visade annonser visas därför inte specifikt för en person, utan för ägaren av kakan. Denna information samlas in av Google och överförs och lagras av servrar i USA.

En av de Google-marknadsföringstjänster som vi använder är annonseringsprogrammet Google AdWords online. När det gäller Google AdWords, får varje kund hos AdWords en annan konverteringskaka. Kakor kan därför inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Den information som samlas in av kakan används för att generera konverteringsstatistik för kunder hos AdWords som har valt konverteringsspårning. Kunder hos AdWords ser det totala antalet användare som klickat på deras annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De kommer dock inte få någon information som personligen identifierar användare.

Vi kan komma inkludera annonser från tredje part baserat på Googles marknadsföringstjänst som kallas DoubleClick. DoubleClick använder kakor för att aktivera Google och dess partners webbplatser för att placera annonser baserat på användares besök på denna webbplats eller andra webbplatser på internet.

Googles tjänster använder sig av Googles tagghanterare. För mer information om Googles användning av data i marknadsföringssyfte, se sidan med sammanfattning: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googles integritetspolicy finns att hämta på https://www.google.com/policies/privacy.

Den rättsliga grunden för användningen av denna tjänst är artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav f GDPR. Om du vill invända mot intressebaserad annonsering av Googles marknadsföringstjänster, kan du göra det med hjälp av inställningarna och alternativen att välja bort som ges av Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Det kan inte uteslutas att dina data kan komma att överföras till USA.
Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

24. Annonser via Microsoft Bing

Vi använder konverterings- och spårningsverktyget Bing-annonsering från Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) som en del av vår webbplats. Microsoft lagrar en kaka på användarens dator för att möjliggöra en analys av användningen av våra onlinetjänster. Förutsättningen för detta är att användaren har åtkomst till vår webbplats via en annons från Microsoft Bing-annonsering. Detta gör det möjligt för Microsoft och oss att veta att någon har klickat på en annons, blivit omdirigerad till våra onlinetjänster och har nått en förutbestämd målsida. Vi kan bara se det totala antalet användare som klickade på en Bing-annons och som sedan vidarebefordrades sedan till målsidan (konvertering). Inga IP-adresser lagras. Ingen annan personlig information om användarens identitet kommer att avslöjas.

Användare kan hitta mer information om dataskydd och de kakor som används i Microsoft Bing-annonser i Microsofts deklaration om dataskydd: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Den rättsliga grunden för användningen av denna tjänst är artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav f GDPR. Om du inte önskar delta i Bing Ads-spårningsprocess, kan du meddela din invändning till Microsoft här: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

25. Konverteringsspårning på Twitter

På vår webbplats, använder vi tjänsten konverteringsspårning på Twitter Inc. (1355 Market Street #900, San Francisco, California 94103, “Twitter”). Twitter lagrar en kaka på användarens dator för att möjliggöra en analys av användningen av våra produkter och tjänster online. Konverteringsspårning på Twitter spårar användarnas handlingar efter att de har tittat på annonser eller interagerat med annonser på Twitter. Med Twitters konverteringsspårning kan du tilldela konverteringar, som länkklickningar, retweets eller “gilla”-data.

Den rättsliga grunden för användningen av denna tjänst är artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav f GDPR. Om du vill göra invändningar mot spårning, kan du göra det med hjälp av verktyget Digital Advertising Alliance på optout.aboutads.info.

Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

26. Taboola

Användning av teknologi som tillhör Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv) låter oss utnyttja användarspecifik reklam baserat på surfbeteenden och kundintressen. Taboola använder sig av cookies (och liknande teknologi) för att fastställa vilka webbplatser du ofta besöker och registrerar din aktivitet på vår webbplats. Taboola samlar in enhetsrelaterad data och protokolldata och skapar användningsprofiler med hjälp av pseudonymer. Användningsprofilerna slås inte ihop med datan om pseudonyminnehavaren, och inga slutsatser kan dras utifrån personuppgifter. För att göra detta delger vi din IP-adress med Taboola. Den rättsliga grunden för denna process är våra legitima ekonomiska intressen (artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav f GDPR). Du kan invända mot att inkluderas i spårningen via följande länk: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. När du valt att inte inkluderas kommer du inte längre att se personligt anpassat innehåll eller reklam.

27. Analys av reklam på tredjepartswebbplatser

Vi använder reklamutrymme på tredjepartswebbplatser för att göra reklam. Som annonsörer kan vi använda dessa platser för att rikta in oss på vissa intresse- och användargrupper när vi visar reklamen. Vi samarbetar med olika tredjepartsleverantörer för att visa vår reklam.

Vi använder tjänster och system tillhandahållna av tredje part för att fördela reklamutrymme och välja intressegrupper. För att mäta och optimera den intressebaserade reklamens effektivitet använder viss tredje part cookies och andra tekniska hjälpmedel på vår webbplats för att skaffa information om hur webbplatsen används.

Om personuppgifter samlas in och skickas till en tredjepartsleverantör vid användning av vår webbplats baseras databehandlingen på den rättsliga grunden artikel  6  stycke  1  villkor f  i dataskyddsförordningen. Behandlingen utförs för att skydda våra legitima ekonomiska intressen i marknadsföringen av vår webbplats.

Vi samarbetar med följande leverantörer:

 • Xandr

  För att visa reklam samarbetar vi med tredjepartsleverantören Xandr Inc, 28 W. 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, USA (Xandr). Vi har installerat spårningspixeln från Xandr på vår webbplats för detta ändamål. Den gör att vi kan följa vad spelare gör på webbplatsen. Endast statistik samlas och skickas till Xandr. Om du vill avanmäla Xandrs intressebaserade reklam kan du avaktivera deras spårning genom att klicka på avanmälningsknappen på https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#choices_rights.

  Mer information om Xandrs integritetspolicy finns här: https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/‎.

  Det kan inte uteslutas att dina data kan komma att överföras till USA. Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

 • Quantcast

  Vi samarbetar även med Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Irland. Så kallade Quantcast-taggar används i det här syftet. Vi skickar endast statistisk information till Quantcast. Du hittar Quantcasts integritetspolicy här: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/

  Du kan stänga av Quantcast-spårning här: https://www.quantcast.com/opt-out/

  Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

28. Integrerade tjänster och tredje parts innehåll

Vi använder tjänster och innehåll som tillhandahålls av tredje part på vår webbplats (hädanefter kollektivt hänvisad till som “innehåll”). För denna typ av integration, är det tekniskt nödvändigt att bearbeta din IP-adress, så att innehållet kan skickas till din webbläsare. Din IP-adress kommer därför att överföras till respektive tredjepartsleverantör.

I varje enskilt fall, utförs denna databehandling för att skydda våra legitima intressen i optimering och de kommersiella verksamheterna på vår webbplats, vars rättsliga grund är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR.

Programmeringsspråket Java används regelbundet för att integrera innehåll. Därför kan du göra invändningar mot databehandling genom att inaktivera Java-operationer i din webbläsare.

Vi har integrerat innehåll från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”) till vår webbplats:

 • “Google Maps” för att visa kartor;
 • “Google Web Fonts” för att använda Googles typsnitt;
 • “YouTube” för att visa videoklipp.

Det kan inte uteslutas att dina data kan komma att överföras till USA.
Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

29. Annonsering i spel

Via annonserna i våra webbspel kan du titta på videoklipp från tredjepartsleverantörer som finansieras via annonsering. På så sätt kan till exempel betalinnehåll användas kostnadsfritt.

Den information som du tillhandahåller när du använder annonseringsmedier samlas in och analyseras. Det här förklaras mer detaljerat nedan. Vår tjänsteleverantör, Google Ad Manager från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) gör det möjligt för oss att skapa intäkter via annonser på det här sättet. Tjänsteleverantören får kontroll över annonsnätverken i spelen. Det här innebär att viss information delas med annonsnätverken, nämligen IP-adress, webbläsare, operativsystem och region (mer information). Syftet med den här informationen är att visa bästa möjliga annonser för användaren. Tidigare nämnda annonsnätverk kan eventuellt även behandla personuppgifter, som din IP-adress, för att det ska gå att tillhandahålla annonseringsmaterialet.

Om du tackar nej till personliga eller kontextuella annonser försvinner inte annonserna från våra spel. Begränsade annonser, som inte behandlar personuppgifter och är mindre relevanta för användarna, visas fortfarande.

Den juridiska grunden för behandlingen av dina uppgifter i samband med annonserna är ditt samtycke (artikel 6, paragraf 1, avsnitt a) i GDPR). Du kan avsluta användningen av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte i vårt inställningscenter (länk nedan). I sådana fall anonymiseras all pseudonym information, vilket innebär att endast begränsade annonser visas.Möjliga marknadsföringspartner https://goodgamestudios.com/iga-advertising-partners/

30. Dina rättigheter

Som berörd person har du rätt att utöva dina rättigheter gentemot oss. Och särskilt har du följande rättigheter:

 • I enlighet med artikel 15 GDPR och avsnitt 34 BDSG har du rätt att begära information om huruvida och i vilken utsträckning vi behandlar personuppgifter om dig.
 • Du har rätt att begära korrigering av dina uppgifter från oss, i enlighet med artikel 16 GDPR.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i enlighet med artikel 17 GDPR och 35 BDSG.
 • Du har rätt att begära en begränsning av dina bearbetade personuppgifter i enlighet med artikel 18 GDPR.
 • Du har rätt att i enlighet med artikel 20 GDPR att erhålla personuppgifter om dig som du har skickat in till oss, på ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och skicka dessa data till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss via vårt supportformulär.

31. Rätt att göra invändningar

I enlighet med artikel 21 GDPR har du rätt att göra invändningar mot eventuella bearbetningsförfaranden som utförts och som använder artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav e och bokstav f GDPR som dess rättsliga grund.


32. Minderårigas sekretess

Tjänsten är inte riktad till eller avsedd att användas av personer under 16 år. Vi samlar inte in personuppgifter från någon person som vi vet är under 16 år.

33. Data Protection Officer

Du kan nå vår dataskyddsansvarig på:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

34. Klagomål till regeringsmyndigheter

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter utgör en överträdelse av bestämmelserna i GDPR, har du rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 77 GDPR.

 

Version: 01/2022

Integritetspolicy för applikationer (appar)

Följande information gäller alla våra applikationer (appar). Användningen av dessa appar kan innebära behandling av personlig information. Vår avsikt är att följande information ska ge dig en översikt över dessa processer så att du kan förstå dem. För att säkerställa en rättvis behandling, vill vi också informera dig om dina rättigheter enligt den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och den tyska förordningen om allmän dataskydd (GDPR) och den tyska federala dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Goodgame Studios (Altigi GmbH), Borselstraße 20, 22765 Hamburg (hädanefter kallad “vi” eller “oss”) ansvarar för databehandling.

Innehållsförteckning:

 1. Kontakta oss
 2. Allmän information om behandling av personuppgifter
 3. Lagringstid
 4. Överföring av data
 5. Datainsamling vid hämtning
 6. Åtkomsträttigheter till denna app
 7. Kontaktformulär
 8. Registrering och inloggning
 9. Anslutning via Facebook
 10. Databehandling i våra spel
 11. Betalningar genomförda via vår app
 12. Nyhetsbrev
 13. Användning av e-postadress
 14. Undersökningar
 15. Bearbetning av appens loggfiler
 16. Bugsnag
 17. Bekämpa bedrägeri
 18. Facebook SDK
 19. Information om vår Facebook-sida
 20. Googles marknadsföringstjänster
 21. Google SDK (Firebase Analytics)
 22. AppsFlyer SDK
 23. Annonser via Microsoft Bing
 24. Taboola
 25. Pinterest
 26. Annonsering i appar
 27. Rätt att göra invändningar
 28. Ytterligare rättigheter
 29. Minderårigas sekretess
 30. Data Protection Officer
 31. Klagomål till regeringsmyndigheter

1.    Kontakta oss

Om du har några frågor eller förslag gällande denna information eller vill kontakta oss för att utöva dina rättigheter, kontakta oss via: https://support.goodgamestudios.com/

2.    Allmän information om behandling av personuppgifter

Användningen av de produkter och tjänster som vi erbjuder kan resultera i behandling av personuppgifter. Termen “personuppgifter” enligt dataskyddslagen avser all information som rör en specifik eller identifierbar person. En IP-adress kan också betraktas som personuppgifter. En IP-adress tilldelas varje enhet som är ansluten till internet av internettjänsteleverantör, så att den kan skicka och ta emot data. När du använder apparna, samlar vi in ​​data som du själv tillhandahåller. Dessutom, när du använder appen, samlar vi automatiskt in information om din användning av den.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med den relevanta dataskyddsförordningen i GDPR och den tyska BDSG. Vi behandlar endast data där vi rättsligt tillåts göra det. När du använder dessa appar, behandlar vi endast personuppgifter med ditt samtycke (artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav a GDPR), för genomförande av ett kontrakt som du är part i, eller för att vidta åtgärder på din förfrågan innan avtal ingås (artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav b GDPR), för att följa en lagstadgad skyldighet (artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav c GDPR) eller om behandlingen är nödvändig för ändamålet i våra legitima intressen eller tredje parts legitima intressen, med undantag när sådana intressen överträder dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter (artikel 6 punkt 1 meningen 1 bokstav f GDPR).

3.    Lagringstid

Om inte annat anges i följande avsnitt, ska vi lagra data endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen eller uppfylla våra kontraktsmässiga eller lagstadgade skyldigheter.

4.    Överföring av data

Om inget annat anges i följande avsnitt, kommer data att behandlas på servrar av tekniska tjänsteleverantörer som anlitats av oss för detta ändamål. Dessa tjänsteleverantörer behandlar endast data efter att ha fått uttryckliga instruktioner och de är kontraktsmässigt skyldiga att garantera adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder för dataskydd.

I den mån vi hänvisar till integrerade tjänster från andra leverantörer i denna deklaration om dataskydd, kan det antas att personuppgifter kommer att överföras till dessa leverantörers specifika huvudkontor. Dessa leverantörer kan vara baserade i ett så kallat tredje land utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Mer information finns i de avsnitt som beskriver för var och en av tjänsterna.

5.    Datainsamling vid hämtning

När du hämtar en app överför vi inte aktivt någon information till app-butiken i fråga (Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Samsung App Store, etc.). Om du vill veta vilken data som samlas in och bearbetas av en viss app-butik under hämtningsprocessen, se deras integritetspolicy. Vi har ingen kontroll över någon datainsamling utförd av app-butikerna. De är ensamma ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i den mening som avses artikel 7(4) GDPR.

6.    Åtkomsträttigheter till denna app

Våra appar kräver olika behörigheter för åtkomst på din enhet. Dessa är nödvändiga för att vissa funktioner ska fungera i apparna. Om du till exempel bara vill hämta uppdateringar med en trådlös anslutning, måste appen ha åtkomst till din trådlösa anslutning. Om du vill köpa ytterligare innehåll via appen, kan vi behöva komma åt gränssnittet som krävs för din app-butik. Ytterligare ett exempel är vad som hänförs till “push-meddelanden”, där vi kan använda ett gränssnitt för att visa ett meddelande direkt på enheten. Vilka åtkomstbehörigheter som krävs för din mobila enhet är beroende av operativsystemet (t.ex. Android, iOS osv.) och den butik där appen köptes (t.ex. Google Play Store, Apple App Store, Amazon osv.). Som regel, får du information innan installationen om vilka behörigheter för åtkomst som krävs av vår app.

Den rättsliga grunden för behandlingen av tekniskt nödvändiga behörigheter för åtkomst är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav b GDPR. Alla ytterligare åtkomstbehörigheter är baserade på artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR.

Under “Inställningar” i Apple iOS, kan du när som helst få en översikt över innehållet som våra appar kan komma åt. Du kan begränsa dessa åtkomstbehörigheter vid en senare tidpunkt.

I Android krävs ett antal åtkomstbehörigheter på din mobila enhet. Under “Inställningar/Appar” kan du följaktligen kontrollera åtkomstbehörigheter för våra appar.

7.    Kontaktformulär

Vår app innehåller ett kontaktformulär med vilket du kan skicka meddelanden till oss. Överföringen av dina data är krypterade.

Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav b GDPR. Alla datafält markerade som obligatoriska krävs för verkställande av kontraktet. Om de inte tillhandahålls, kan de kontraktsmässiga tjänsterna inte utföras. Tillhandahållande av ytterligare uppgifter är frivilligt. Alternativt kan du också skicka ett meddelande till kontaktens e-postadress.

8.    Registrering och inloggning

För att kunna använda vissa funktioner i appen, krävs registrering via appen. Vid slutförande av registreringsprocessen, ingås ett avtal om användning.

I samband med denna användning, bearbetas endast den information som du tillhandahåller. Denna information kan ses på registreringsskärmen. Den rättsliga grunden för denna process är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav b GDPR. Det är absolut nödvändigt att tillhandahålla informationen markerad som obligatorisk för att du ska kunna upprätta användarrelation. De data som tillhandahålls kommer endast att behandlas för de ändamål som anges i användarvillkoren och de kommer endast att lagras under användningsperioden. Du kan när som helst säga upp din användning genom att inaktivera ditt användarkonto.

9.    Anslutning via Facebook

Vi erbjuder även dig möjligheten till en smidigare registrering för våra spel och tjänster via Facebook. Du kan använda ditt befintliga Facebook-konto för detta ändamål. Om du klickar på länken “Logga in med Facebook”, kan du använda denna registreringsmetod via vår portal online. För att kunna göra det måste du redan ha ett Facebook-konto, eller tillgång till Facebook.

Om du vill registrera dig för en av våra tjänster med ditt Facebook-konto, skickas du vidare till Facebook under det första steget i registreringsprocessen. Facebook ber dig då att logga in eller registrera dig. Under inga omständigheter har vi ingen åtkomst till dina personliga inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord).

Under det andra steget ska du koppla din Facebook-profil till den tjänst du vill registrera dig för. Vid den här tidpunkten får du reda på vilka data från din Facebook-profil som kommer att överföras till oss. Den här informationen är oftast din “offentliga information” på Facebook och information som du har gjort tillgänglig för allmänheten eller auktoriserat för appen i fråga. Information av den här typen omfattar normalt ditt namn, din profilbild och omslagsbild, ditt kön, dina nätverk, ditt användarnamn (webbadress på Facebook) och ditt ID-nummer som användare (Facebook-ID). Vi använder även den e-postadress du har sparat på Facebook för att kontakta dig utanför Facebook. Du kan få en översikt över den informationen på din profil som är offentlig för alla i menyn Allmänna kontoinställningar på din Facebook-profil (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.
Den rättsliga grunden för insamling och lagring av data är ditt samtycke, i enlighet med artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav a GDPR. Om du vill ta bort kopplingen mellan Facebook Connect och vår tjänst loggar du in på Facebook och gör de nödvändiga ändringarna i din profil. Då har vi inte längre tillstånd att använda informationen från din Facebook-profil.

10. Databehandling i våra spel

I våra spel kan vi spåra och utvärdera olika åtgärder på spelarnivå. Detta inkluderar särskilt kontaktuppgifter som lämnats vid registrering och dina åtgärder under spelen. För detta ändamål samlar vi in ​​din anslutningsdata, till exempel, IP-adressen. Vi måste kunna bearbeta denna information för att kunna utföra spelverksamheten. Den behandlas därför på grundval av artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav b GDPR.

11. Betalningar genomförda via vår app

I princip kan du njuta av våra spel utan att behöva lämna personliga kontaktuppgifter. Om du betalar för avgiftsbelagda aktiviteter i våra spel, kommer dina personuppgifter att samlas in av motsvarande betalningstjänstleverantörer som finns listad.

Alla betalningsrelevanta uppgifter, till exempel din kontakt- och betalningsdata, samlas in och behandlas av motsvarande betalningsleverantör. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6 (1)(b) GDPR.

För betalningar samlar vi in ​​din IP-adress för fastställande i vilket land du befinner dig. Den rättsliga grunden för denna insamling är artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav c GDPR, eftersom behandlingen är nödvändig för att följa vår juridiska skyldighet. Den rättsliga skyldigheten härrör från direktiv 2006/112/EG (MOSS-direktivet).

Vi får också information från betalningsleverantörer som är relaterade till förebyggande av betalningsbedrägerier. Den rättsliga grunden för denna insamling är artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav c GDPR, eftersom behandlingen är nödvändig för att följa vår juridiska skyldighet.

12. Nyhetsbrev

I följande avsnitt informerar vi dig om vårt nyhetsbrev samt andra typer av affärspost och elektronisk kommunikation och din rätt att göra invändningar. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev accepterar du att ta emot och godkänner de processer som beskrivs nedan. Den rättsliga grunden är ditt samtycke enligt artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav a GDPR och avsnitt 7 stycke 2 nr 3 i den tyska lagen mot otillbörlig konkurrens (UWG). Vi inkluderar inte följande information under termen “reklamkommunikation”: Information om tekniska och organisatoriska processer samt om tillhandahållande av tjänster till våra användare.

För att bekräfta din e-postadress använder vi oss av en tvåstegsprocedur när du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Denna bekräftelse behövs för att ingen ska kunna registrera sig med en e-postadress som inte hör till dem. Prenumerationer på nyhetsbrevet är loggade för att kunna bevisa registreringsprocessen i enlighet med de lagstadgade kraven. Detta inkluderar lagring av själva inloggningen, tiden för bekräftelse och IP-adressen. Eventuella ändringar av dina data lagrade hos den tjänsteleverantör som skickar nyhetsbrev är också loggade. Databehandlingen är nödvändig för att kunna bevisa ditt samtycke. Den rättsliga grunden baseras på vår lagstadgade skyldighet att dokumentera ditt samtycke (artikel 6 stycke 1 bokstav c i kombination med artikel 7 stycke 1 GDPR).

Nyhetsbrev skickas med hjälp av en EU-baserad extern tjänsteleverantör, som vi har anlitat till denna behandling i enlighet med de lagstadgade kraven. Nyhetsbrevet innehåller pixlar som hämtas av servern hos den tjänsteleverantör som skickar nyhetsbrevet så fort det öppnas. Inom ramen för denna hämtning samlas viss information som din IP-adress och tidpunkten för hämtningen in. Denna information används för teknisk förbättring eller för att analysera målgrupperna och deras läsbeteende på grundval av deras platser för hämtning (som kan bestämmas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttider. Insamling av statistiska data inkluderar också att bestämma om och när nyhetsbreven öppnas och vilka länkar som klickats och när de klickats. Av tekniska skäl kan denna information tilldelas de enskilda mottagarna av nyhetsbrev. Dessa analyser är i första hand avsedda att hjälpa oss att identifiera användarnas läsvanor och att anpassa innehållet till dem eller att skicka varierat innehåll baserat på användarintressen. Den personanpassade analysen genomförs med ditt samtycke, som vi erhåller när vi får din e-postadress. Den rättsliga grunden är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, och beslutet gäller därefter. Du kan göra det enkelt genom att använda länken längst ner i våra meddelanden eller genom att använda vårt supportformulär. Tyvärr kan du inte begära separat uppsägningar för den tjänsteleverantör som skickar nyhetsbrevet eller för den statistiska analysen. Om du vill avbryta måste du säga upp prenumerationen i sin helhet.

13. Användning av e-postadress

Vi kan använda e-postadressen du anger under registrering och betalning till att hålla dig informerad om liknande produkter och tjänster från oss. Detta bistår vårt legitima intresse för att kontakta befintliga kunder i direkt marknadsföringssyfte. Den rättsliga grunden är artikel 6 stycke 1 bokstav f GDPR i kombination med § avsnitt 7 (3) Lagen mot otillbörlig konkurrens. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke, vilket inte medför några kostnader utöver överföringskostnaderna i enlighet med grundpriserna. För att göra det avbryter du prenumerationen genom att klicka på länken som finns i alla våra e-postmeddelanden.

14. Undersökningar

Vi genomför då och då undersökningar om kundnöjdhet för våra spel. För detta ändamål samlar vi in ​​och behandlar dina kontaktuppgifter som tillhandahålls i undersökningarna.

Den rättsliga grunden för användningen av denna information är ditt samtycke enligt artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav a GDPR. Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt. Ditt samtycke till dess användning kan återkallas när som helst.

Vi använder tjänster från SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”) när vi genomför undersökningarna. SurveyMonkey samlar in ytterligare information från deltagare i form av kakor, som endast är avsedda att säkerställa att undersökningstjänsten är fullt användbar och att undersökningarna fungerar som de är avsedda.

Den rättsliga grunden för behandling av ytterligare information är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR. Om du inte deltar i vår undersökning, kommer ingen personlig information att samlas in.

Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

15. Bearbetning av appens loggfiler

Om du använder våra tjänster, lagras allmän information (som inte används på individuell basis) ursprungligen automatiskt, dvs inte genom registrering. Till exempel lagrar våra webbservrar normalt följande information: IP, Enhets-ID, Typ av enhet, OS, tid för serverns begäran.

Bearbetningen utförs i syfte för våra legitima intressen, vars rättsliga grund är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR. Denna bearbetning används för teknisk administration och säkerheten i appen.

16. Bugsnag

Vi använder tjänsten Bugsnag från Bugsnag Inc. (USA) i några av våra spel Den här tjänsten hjälper oss att snabbt identifiera fel i våra spel som har orsakat krångel eller krascher, och därmed förbättra tjänsten. Om ett fel inträffar kommer ditt spelar-ID, spelarnamn och eventuellt information om sidan eller appen där felet inträffade samt deras inbyggda data att skickas till Bugsnag för granskning.
Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler. Du kan läsa mer i Bugsnags sekretesspolicy: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Den juridiska grunden till denna behandling är artikel 6, stycke 1, villkor f av GDPR, eftersom tjänsten används i vårt berättigade intresse att effektivt lösa tekniska fel. Överföringen av ovan nämnda uppgifter till Bugsnag är en teknisk nödvändighet. Invändningar mot denna behandling kan riktas till vår support: https://support.goodgamestudios.com/

17. Bekämpa bedrägeri

Vi behandlar pseudonymiserad information, såsom IP-adressen eller enhets-ID, för analys av signaler för att vi ska kunna identifiera bedrägerier av tredje part i samband med kundförvärv. För att uppnå detta, stöds vi av externa tjänsteleverantörer som vi har försäkrat oss om är engagerade för samma lagstadgade krav. Den rättsliga grunden för artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR. Denna bearbetning hjälper appens organisatoriska säkerhet.

18. Facebook SDK

Vi använder Facebooks Software Development Kit (SDK) i vår app. Facebook SDK utfärdas och administreras av Facebook. I och med integrationen av detta paket kan vi koppla samman diverse Facebook-tjänster med vår app. Användare kan till exempel använda Facebook SDK för att dela innehåll från våra appar inom deras tidslinje på Facebook, eller skicka meddelanden till andra Facebook-användare. Mer information om Facebook SDK i iOS finns här: https://developers.facebook.com/docs/ios. För Android, se: https://developers.facebook.com/docs/android.

Den rättsliga grunden för lagring av dessa uppgifter är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav b GDPR.

Facebook App Events: Vi använder tjänsten Facebook App Events (Appen med händelser) via Facebook SDK för att spåra räckvidden för våra reklamkampanjer och användning av Facebook SDK. Det enda Facebook gör är att tillhandahålla oss med extra analyser av användarbeteenden med vår app. Vi har ingen påverkan utöver det på informationen som kommer att behandlas via App Events via Facebook.

Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.
Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR. I våra app-inställningar, kan du välja att avsluta att använda App Events för dessa ändamål.

19. Information om vår Facebook-sida

När du besöker våra Facebook-sidor, som vi använder för att visa upp vårt företag eller enskilda produkter eller tjänster, kommer en del av dina personuppgifter att behandlas. Den personuppgiftsansvarig som ensamt ansvarar för att behandla personuppgifterna är Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland, ”Facebook”). Ytterligare information om Facebooks behandling av personuppgifter finns på https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Behandling av sidinsikter

Facebook ger oss anonymiserad statistik och insikter om vår Facebook-sida, vilket hjälper oss att förstå vilka slags åtgärder användare utför på vår sida (detta kallas ”sidinsikter”). De här sidinsikterna skapas utifrån specifik information om individer som besöker vår sida. Den här behandlingen av personuppgifter utförs av oss och Facebook som gemensamt personuppgiftsansvariga. Vårt legitima intresse för den här behandlingen är att utvärdera vilka åtgärder som utförs på vår sida och att förbättra sidan utifrån den informationen. Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6, stycke 1 och bokstav f i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi kan inte koppla informationen som vi får via sidinsikter till en specifik Facebook-profil med hjälp av ”Gilla”-uppgifter för vår sida.

Vi har enats med Facebook om att dela ansvaret för behandlingen. I vår överenskommelse beskrivs uppdelningen av dataskyddsskyldigheter mellan oss och Facebook. Du hittar detaljerad information om behandlingen av personuppgifter för att skapa sidinsikter samt överenskommelsen mellan oss och Facebook på https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Behandling av data som tillhandahålls till oss via våra Facebook-sidor

Vi behandlar även information som du gör tillgänglig för oss via våra Facebook-sidor. Sådan information kan till exempel vara ditt Facebook-användarnamn, ditt spelarnamn i något av våra spel, kontaktuppgifter eller meddelanden till oss. Vi behandlar endast de här personuppgifterna om vi tidigare uttryckligen bett dig att dela dem med oss, till exempel som en del i en undersökning eller tävling. Den här behandlingen görs av oss som ensam personuppgiftsansvarig.

Om du har förmedlat information till oss på grund av att du deltar i en tävling kommer vi endast att behandla informationen om det är nödvändigt för att skicka ett pris till dig. Efter att priset har levererats, eller om du inte vinner, raderas din information. Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6, stycke 1 och bokstav b i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifter som vi samlar in via undersökningar behandlas i anonymiserad form, för att säkerställa att kunder är nöjda med våra erbjudanden. Vårt legitima intresse för den här behandlingen är att fortlöpande förbättra våra erbjudanden, och den rättsliga grunden är artikel 6, stycke 1 och bokstav f i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

20. Googles marknadsföringstjänster

I vår app använder vi Googles marknadsföring och remarketingtjänster Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”). Med dessa tjänster kan vi visa annonser på ett mer målinriktat sätt för att presentera annonser av intresse för användarna. Genom remarketing visas annonser och produkter för användare som är relaterade till ett intresse som bildats genom dennes aktivitet på andra appar i Googles nätverk. För dessa ändamål används en kod av Google när vår app besöks och vad som kallas taggar för remarketing och vad som kallas taggar för remarketing som införlivas i appen. Med hjälp av dem lagras en enskild kaka, dvs en liten fil, på användarens enhet (jämförbara tekniker kan också användas istället för kakor). Kakor kan ställas in av olika domäner, inklusive google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. Denna fil registrerar vilka appar som användare har besökt, vilket innehåll de är intresserade av och vilka erbjudanden som har använts. Dessutom lagras teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, refererande appar, längden på besöket och ytterligare data om användningen av produkter och tjänster online. Användarens IP-adress registreras också, även om vi skulle vilja informera dig om att IP-adresser i EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande medlemsstater till avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inom ramen för Google Analytics avkortas.

Alla användardata behandlas endast som pseudonymiserade data. Google lagrar inga namn eller e-postadresser. Alla visade annonser visas därför inte specifikt för en person, utan för ägaren av kakan. Denna information samlas in av Google och överförs och lagras av servrar i USA.

En av de Google-marknadsföringstjänster som vi använder är annonseringsprogrammet Google AdWords online. När det gäller Google AdWords, får varje kund hos AdWords en annan konverteringskaka. Kakor kan därför inte spåras via AdWords-kundernas appar. Den information som samlas in av kakan används för att generera konverteringsstatistik för kunder hos AdWords som har valt konverteringsspårning. Kunder hos AdWords ser det totala antalet användare som klickat på deras annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De kommer dock inte få någon information som personligen identifierar användare.

Vi kan komma inkludera annonser från tredje part baserat på Googles marknadsföringstjänst som kallas DoubleClick. DoubleClick använder kakor för att aktivera Google och dess partners app för att placera annonser baserat på användares besök på denna app eller andra appar på internet.

Googles tjänster använder sig av Googles tagghanterare. För mer information om Googles användning av data i marknadsföringssyfte, se sidan med sammanfattning: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googles integritetspolicy finns att hämta på https://www.google.com/policies/privacy

Den rättsliga grunden för användning av denna tjänst är artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav f GDPR. Om du vill invända mot intressebaserad annonsering av Googles marknadsföringstjänster, kan du göra det med hjälp av inställningarna och alternativen att välja bort som ges av Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Det kan inte uteslutas att dina data kan komma att överföras till USA.
Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

21. Google SDK (Firebase Analytics)

Vi använder den utvecklade plattformen som heter “Google Firebase” samt de tillhörande funktionerna och tjänsterna från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”). Google Firebase är en plattform för att utveckla appar för mobila enheter och webbplatser. Google Firebase erbjuder en mängd olika funktioner, som finns på följande sammanfattande sida: https://firebase.google.com/products/

Funktionerna innefattar lagring av appar, inklusive användarnas personuppgifter, med sådant innehåll som de har skapat eller information angående deras interaktion med programmen. Google Firebase erbjuder även gränssnitt som möjliggör interaktion mellan användarna av appen och andra tjänster.

Analysen av användarinteraktioner utförs med hjälp av analystjänsten för Firebase Analytics. Den här tjänsten hjälper oss att registrera våra användares interaktioner. Händelser, som när appen öppnas för första gången, avinstallationen av en app, uppdateringar, kraschar eller användningsfrekvensen för appen. Vissa användarintressen registreras och utvärderas också.

Informationen som behandlas av Google Firebase kan användas med andra Google-tjänster, till exempel Google Analytics och Google-marknadsföringstjänster. I det här fallet kommer endast pseudonymiserad information, såsom Android Advertising ID eller Advertising Identifier för iOS, att behandlas för att identifiera användarnas mobila enheter. För mer information om användningsdata i marknadsföringssyfte, se sidan med sammanfattning: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googles integritetspolicy finns att hämta på https://www.google.com/policies/privacy.

Den rättsliga grunden för användning är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR. Om du vill invända mot intressebaserad annonsering via Googles marknadsföringstjänster, kan du göra det med hjälp av inställningarna och alternativen att välja bort som ges av Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Det kan inte uteslutas att dina data kan komma att överföras till USA.
Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

22. AppsFlyer SDK

Vår app är analyserad med tekniker från AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, California 94105). Olika session- och interaktionsdata samlas in från dig och lagras för detta ändamål. Vi behöver denna information för att kunna förbättra våra spels innehåll och användbarhet, samt för att optimera användarupplevelsen för dig. Sessions- och interaktionsuppgifter behandlas aldrig i personligt anpassad form, utan snarare under en pseudonym. För mer information om databehandling som utförs av AppsFlyer, se leverantörens integritetspolicy: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

Den rättsliga grunden för användning är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR. Om du inte önskar spåras av AppsFlyer i framtiden, kan du välja bort det när som helst här: https://www.appsflyer.com/optout

Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

23. Annonser via Microsoft Bing

Vi använder konverterings- och spårningsverktyge Bing Ads från Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) som en del av vår app. Microsoft lagrar en kaka på användarens dator för att möjliggöra en analys av användningen av våra onlinetjänster. Förutsättningen för detta är att användaren har åtkomst till vår app via en annons från Microsoft BingAds. Detta gör det möjligt för Microsoft och oss att veta att någon har klickat på en annons, blivit omdirigerad till våra onlinetjänster och har nått en förutbestämd målsida. Vi kan bara se det totala antalet användare som klickade på en Bing-annons och som sedan vidarebefordrades sedan till målsidan (konvertering). Inga IP-adresser lagras. Ingen annan personlig information om användarens identitet avslöjas.

Användare kan hitta mer information om dataskydd och de kakor som används i Microsoft Bing-annonser i Microsofts deklaration om dataskydd: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Den rättsliga grunden för användningen av denna tjänst är artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav f GDPR. Om du inte önskar delta i Bing Ads-spårningsprocess, kan du meddela din invändning till Microsoft här: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

24. Taboola

Användning av teknologi som tillhör Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv) låter oss utnyttja användarspecifik reklam baserat på surfbeteenden och kundintressen. Taboola använder sig av cookies (och liknande teknologi) för att fastställa vilka webbplatser du ofta besöker och registrerar din aktivitet på vår webbplats. Taboola samlar in enhetsrelaterad data och protokolldata och skapar användningsprofiler med hjälp av pseudonymer. Användningsprofilerna slås inte ihop med datan om pseudonyminnehavaren, och inga slutsatser kan dras utifrån personuppgifter. För att göra detta delger vi din IP-adress med Taboola. Den rättsliga grunden för denna process är våra legitima ekonomiska intressen (artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav f GDPR). Du kan invända mot att inkluderas i spårningen via följande länk: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. När du valt att inte inkluderas kommer du inte längre att se personligt anpassat innehåll eller reklam.

25. Pinterest

Vi använder annonstjänster som tillhandahålls av det sociala nätverket Pinterest, som drivs av Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland. Vi använder webbplatsen för att boka annonsplatser på pins inom Pinterest.Om du landar på ett av våra erbjudanden via en pin som vi har bokat så behandlas den informationen av Pinterest och förmedlas till oss som statistik (konvertering). Då kan vi till exempel få reda på hur många användare som har klickat på våra pins. Vi får inte någon information som kan identifiera användare personligen. Vi analyserar även huruvida en användare sedan fortsätter med att ladda ned vår app. I den mån personuppgifter behandlas görs det med artikel 6, stycke 1 och bokstav f i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som rättslig grund. Du kan motsätta dig spårningen via följande länk: https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data

26. Annonsering i appar

Med våra appar kan du titta på videoklipp från tredjepartsleverantörer som finansieras via annonsering. På så sätt kan till exempel betalinnehåll användas kostnadsfritt. Det är frivilligt att visa videorna och det är något som aktivt måste bekräftas av dig själv, i egenskap av användare.

Annonseringen som visas via våra partner är antingen personanpassad eller inte personanpassad (kontextrelaterad). Den information som du tillhandahåller när du använder annonseringsmedier samlas in och analyseras. Det här förklaras mer detaljerat nedan.

Våra SDK-tjänsteleverantörer (Fyber N.V., Johannisstraße 20, 10117 Berlin) och Admob från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google” gör det möjligt för oss att skapa vinster via annonser på det här sättet. Om en spelare väljer att titta på en video kommer tjänsteleverantörerna att ta kontroll över annonsnätverken i spelet. Då kommer följande parametrar att delas via ett gränssnitt med annonsnätverken: Annonserings-ID, IP-adress, webbläsare, operativsystem, version, land, ort, ersättnings-ID och paket-ID. Syftet med att sända den här informationen är att visa bästa möjliga annonser för användaren. SDK:erna för tidigare nämnda annonsnätverk kan eventuellt även behandla personuppgifter, som annonserings-ID och IP-adress, för att det ska gå att tillhandahålla annonseringsmaterialet.

Fyber driver även sina egna annonseringsnätverk (Fyber Marketplace och Heyzap Ad Network), som används för att visa både personanpassade och ej personanpassade annonser. Fyber använder endast information från appens allmänna åtkomstbehörigheter i det här syftet. Informationen behandlas för vår räkning. Du hittar mer information om Fybers databehandling här: https://www.fyber.com/gdpr-faqs/.

Den rättsliga grunden för behandlingen är våra legitima ekonomiska intressen (artikel 6, stycke 1 och bokstav f i GDPR). Du som användare kan inaktivera den här sortens personanpassad annonsering när som helst i våra appinställningar (avanmälan). I sådana fall anonymiseras all pseudonym information av oss, vilket innebär att endast kontextrelaterad annonsering visas. Du kan även inaktivera personanpassad annonsering i inställningarna på din mobila enhet. Om du vill göra det följer du instruktionerna nedan:

Android

 1. Beroende på din enhet kan du hitta Google-inställningarna på någon av följande platser:
  – I en separat app som heter ”Google Inställningar”
  – Bläddra i appen ”Inställningar” och trycka på Google
 2. Trycka på ”Annonser”
 3. Tryck på växlingsknappen bredvid Inaktivera personliga annonser (Opt out of Ads Personalization)

iOS
På iOS-enheter används Apples reklamidentifierare.
Du kan hitta mer information om de olika alternativen för identifieraren i appen Inställningar på din mobila enhet.
Så här gör du:

 1. Öppna ”Inställningar”
 2. Välj ”Integritetsskydd”
 3. Välj ”Reklam”

Här kan du välja mellan olika inställningar med en växlingsknapp.

Annonspartner

Tjänst Tjänstpartner Roll Typ av annons Annan information
Unity Ads Unity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, USA Gemensamma kontrollanter Personanpassade och kontextuella annonser Specifik information om sekretess och avanmälan från personanpassad annonsering visas också tydligt i videospelaren.
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Facebook Audience Network SDK Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland Gemensamma kontrollanter Personanpassade annonser Som Facebook-användare kan du inaktivera personanpassade annonser på tredjepartswebbplatser i inställningarna.
https://www.facebook.com/about/ads
AdColony AdColony, Inc 11400 W Olympic Blvd #1200, Los Angeles, CA 90064, USA Gemensamma kontrollanter Personanpassade och kontextuella annonser https://www.adcolony.com/privacy-policy/

27. Rätt att göra invändningar

I enlighet med artikel 21 GDPR har du rätt att göra invändningar mot eventuella bearbetningsförfaranden som utförts och som använder sig av artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav e och bokstav f GDPR som dess rättsliga grund.

28. Ytterligare rättigheter

Som berörd person har du rätt att utöva dina rättigheter gentemot oss. Och särskilt har du följande rättigheter:

 • I enlighet med artikel 15 GDPR och avsnitt 34 BDSG har du rätt att begära information om huruvida och i vilken utsträckning vi behandlar personuppgifter om dig.
 • Du har rätt att begära korrigering av dina uppgifter från oss, i enlighet med artikel 16 GDPR.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i enlighet med artikel 17 GDPR och 35 BDSG.
 • Du har rätt att begära en begränsning av dina bearbetade personuppgifter i enlighet med artikel 18 GDPR.
 • Du har rätt att i enlighet med artikel 20 GDPR att erhålla personuppgifter om dig som du har skickat in till oss, på ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och skicka dessa data till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss via vårt supportformulär.

29. Minderårigas sekretess

Tjänsten är inte riktad till eller avsedd att användas av personer under 16 år. Vi samlar inte in personuppgifter från någon person som vi vet är under 16 år.

30. Data Protection Officer

Du kan nå vår dataskyddsansvarig på:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

31. Klagomål till regeringsmyndigheter

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter utgör en överträdelse av bestämmelserna i GDPR, har du rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 77 GDPR.

 

Version: 01/2022